30.1.2015

Esiopetus – oppimisen iloa eheällä polulla

Spektrin artikkeli

Esiopetuksessa uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä jo 1.8.2015 ja viimeistään 1.8.2016. Perusopetuslain muutos tekee esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa.

Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tehtävänä on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Vahva lapsikeskeisyys näkyy esiopetuksen kaikissa tavoitteissa.

Esiopetuksen perusteissa korostetaan varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa, oppimisen iloa ja eheytettyä opetusta. Lasten kehityksen ja oppimisen vaihtelu nähdään luonnollisena; lapsilla on oikeus oppia itseään kiinnostavia asioita sekä edetä omaan tahtiin. Perusteet korostavat leikkiä ja muita lasten aktiivista roolia vahvistavia tapoja opetella, kokeilla ja toimia. Rohkaisemalla ja kannustamalla vahvistetaan kunkin lapsen motivaatiota opetella uusia asioita.

Uudet perusteet ovat nykyisiä perusteita tarkemmat, mikä tukee paikallisten opetussuunnitelmien laatimista ja nykyistä tasalaatuisemman esiopetuksen toteuttamista eri kunnissa. Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämisessä otetaan lasten ja huoltajien osallisuus sekä kulttuurinen moninaisuus aiempaa vahvemmin huomioon. Perusteet haastavat esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ammattilaisia yhteistyöhön lasten ehjän oppimisen polun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa

Perusopetuslakia on muutettu esiopetukseen osallistumisen osalta (12.12.2014 1040/2014). Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

Lakimuutoksella halutaan vahvistaa lasten mahdollisuutta osallistua säännöllisesti ryhmämuotoiseen esiopetukseen sekä turvata lasten oikeus oppimiseen ja oppimisvalmiuksien kehittymiseen ennen perusopetukseen siirtymistä. Esiopetukseen osallistuvat lapset saavat tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea, mikä ehkäisee ennalta myöhempiä oppimisvaikeuksia. Esiopetus tukee myös eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavien lasten kielitaidon ja identiteetin kehittymistä sekä samalla laajemmin yhteiskuntaan integroitumista.

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, joka perustuu lainsäädäntöön sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun paikalliseen opetussuunnitelmaan. Perusopetusasetuksen mukaan esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia. Esiopetuksen järjestäjinä ovat pääosin kunnat, joiden on tarjottava esiopetusta alueellaan asuville lapsille. Kunta voi tarjota esiopetusta omana toimintana tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankki esiopetuspalvelut muulta yksityiseltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Esiopetusta voivat järjestää myös esiopetukseen järjestämisluvan saaneet yksityiset organisaatiot

Perusopetusasetus (23 a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa huoltajille esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan (9 §). Huoltaja voi valintansa mukaan päättää olla hakematta esiopetukseen. Tällöin huoltajien on perusopetuslain 26 a § mukaisesti pidettävä huolta siitä, että heidän lapsensa osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, puh. 029 533 1371

Kuva: Opetushallitus / Hanna Anttila

EsiopetusEsiopetuksessa uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä jo 1.8.2015 ja viimeistään 1.8.2016. Perusopetuslain muutos tekee esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: