30.1.2015

Lukion opetussuunnitelman perusteita päivitetään

Spektrin artikkeli

Opetushallitus on käynnistänyt nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta.

Tavoitteena on, että nuorille annettavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet olisivat valmiit syyskuun 2015 lopussa ja aikuisille annettavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuun 2015 lopussa.

Lukion uusi tuntijako

Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) annettiin 13.11.2014.

Lukion oppimäärän laajuus säilyy kolmena vuotena ja 75 kurssina. Uutena tuntijaon rakenteeseen tulevat syventävät teemaopinnot, jotka eheyttävät opetusta, lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä ja vahvistavat yksittäistä oppiainetta laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Oppiaineiden kurssimääriin tulee joitakin muutoksia.

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa ajattelun taitoja (oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus) ja työskentelyn taitoja (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tiedonhankinta ja hallinta ja tietotekniset taidot, työelämä- ja yrittäjätaito) sekä oppimisen motivaatiota sekä edellytyksiä kansalaisvaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, eettiseen ajattelu- ja toimintakykyyn sekä kestävään kehitykseen.

Toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Lisäksi hyödynnetään monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, yrittäjyyden, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen aikataulu

Opetushallitus asetti 16.12.2014 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on linjata ja ohjata lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyötä päivitettäessä voimassa olevia opetussuunnitelman perusteita valtioneuvoston asetuksen mukaisiksi.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus -toimintayksikön johtaja Jorma Kauppinen ja varapuheenjohtajana johtaja Bob Karlsson ruotsinkielisen koulutuksen toimintayksiköstä. Ohjausryhmän esittelijöinä toimivat opetusneuvos Tiina Tähkä sekä opetusneuvos Gun Oker-Blom. Ohjausryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja Maija-Liisa Ojala.

Perustetekstejä valmistellaan Opetushallituksessa pääosin virkatyönä. Kuulemistilaisuudet tukevat työskentelyä. Suunniteltu lausuntoaika nuorten lukiokoulutuksen perusteiden luonnoksista on 15.4.–6.5.2015.

Lausuntoja aikuisten lukiokoulutuksen perusteiden luonnoksista pyydetään syksyllä 2015. Tavoitteena on, että aikuisille annettavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet olisivat valmiit joulukuun 2015 lopussa.

Koulutuksen järjestäjät laativat ja hyväksyvät opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelmatyön voi käynnistää paikallisten kehittämistarpeiden pohjalta ja jatkaa työskentelyä valtakunnallisen perusteprosessin edetessä. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen suuntaviivat

Opetushallitus päivittää nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisiksi. Opetushallituksessa valmistellut päivittämistyön suuntaviivat on käsitelty lukion perustetyön ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2015.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen lähtökohtana ovat nykyiset perusteet, joita kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Lukion opetussuunnitelman perusteita päivitetään seuraavien tavoitteiden suuntaisesti:

Laaja-alainen yleissivistys lukiokoulutuksessa

· Lukiokoulutuksen yleissivistävän opetus- ja kasvatustehtävän tukeminen

· Oppiaineiden tieteenaloihin ja niiden yhteyksiin perustuvan yleissivistyksen rakentaminen

· Laaja-alaista osaamista kehittävän opiskelun vahvistaminen

· Kestävän elämäntavan, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisen valmiuksien tukeminen

Pedagogiikka ja oppiminen lukiossa

· Lukion pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avautumisen tukeminen

· Monipuolisten opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käytön tukeminen

· Opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen edistäminen

· Opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelämätietouden kehittäminen

Lukion toimintakulttuuri

· Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin edistäminen

· Yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja monipuolisen yhteistyön vahvistaminen

Lukion opiskelijan ohjaus ja tuki

· Opiskelijan tukeminen lukio-opinnoissa hänen kehittymistarpeidensa mukaan

· Opiskelijan ohjauksen vahvistaminen ja yhteisöllisen ohjausvastuun korostaminen

Lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö

· Selkeän perustan antaminen paikalliselle lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyölle

· Sähköisen opetussuunnitelmatyökalun tuottaminen koulutuksen järjestäjien ja lukioiden käyttöön

Tuntijakoasetus

LOPS2016-sivusto

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
Opetusneuvos Tiina Tähkä, puh. 029 533 1331
Undervisningsrådet Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138

Kuva: Opetushallitus/Hanna Anttila

LukioOpetushallitus on käynnistänyt nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: