30.1.2015

Osaamisperustaisuus vahvistuu ammatillisissa perustutkinnoissa

Spektrin artikkeli

Opetushallitus on uudistanut kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset. Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2015.

Ammatillisista perustutkinnoista valmistuu ammattilaisia työelämän eri aloille. Tutkinnot voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Säädösten mukaan ammatillisten perustutkintoja suorittaneiden tulee saavuttaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Ammatillisen peruskoulutuksen yhteiskunnallinen tehtävä on kuitenkin moninaisempi. Lain mukaan tutkinnon edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon rinnalla ammatillisen peruskoulutuksen tulee antaa valmiuksia yrittäjyyteen sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillinen peruskoulutus on myös päävastuussa koulutustakuun toteutumisesta.

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistus

Perustutkintojen perusteita on kaikkiaan 52. Humanistisella ja kasvatusalalla on kolme perustutkintoa, kulttuurialalla kuusi, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla yksi, luonnontieteiden alalla yksi, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla kolme, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla kuusi, luonnonvara- ja ympäristöalalla kuusi sekä tekniikan ja liikenteen alalla 26 perustutkintoa.

Tutkinnon perusteiden uudistus tehtiin rinnan säädösten valmistelun kanssa. Hallituksen esitys säädösmuutoksille annettiin maaliskuun 2014 lopussa, ja perusteluonnokset olivat lausunnolla ja verkossa kommentoitavina jo touko-kesäkuun 2014 aikana. Perusteet viimeisteltiin siten, että valmius niiden antamiseen oli heti säädösmuutosten tultua hyväksytyiksi, jotta koulutuksen järjestäjille ja tutkintotoimikunnille jäisi mahdollisimman paljon aikaa valmistautua niiden käyttöönottoon ja uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Uudistetuissa tutkinnon perusteissa määrätään tutkinnon muodostuminen, tutkintonimikkeet, tutkinnon osat ja osaamisen arviointi. Muut koulutuksen järjestämistä koskevat määräykset on annettu erillisinä määräyksinä. Tämä selkeyttää perusteasiakirjojen rakennetta ja käytettävyyttä. Tutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjät laativat omat opetussuunnitelmansa ja päättävät opetuksesta.

Mikä erityisesti on muuttunut?

Keskeisimmät muutokset perusteissa liittyvät osaamisperusteisuuden, valinnaisuuden ja joustavuuden vahvistamiseen koulutuksen järjestämisessä. Kaikki ammatilliset perustutkinnot ja niiden osat perustuvat osaamiseen.

Suuri muutos on se, että tutkintojen ja tutkinnon osien laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa määräytyy osaamisen laajuuden mukaan osaamispisteinä. Opintoviikot ja aikaperusteisuus on poistunut, osaaminen on tässäkin keskeistä. Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta ammatillisia tutkinnon osia 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp.

Tutkintokohtaisesti ammatillisiin tutkinnon osiin on uudistuksen aikataulusta johtuen ollut mahdollista tehdä vain välttämättömät työelämän edellyttämät muutokset. Yrittäjyysosaamista on vahvistettu. Osaamisen monipuolistamiseksi tutkintoon on mahdollista valita osia muista ammatillisista tutkinnoista, lukiosta ja jopa ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on lisätty ns. paikallisia ammatillisia tutkinnon osia paikallisen ja alueellisen työelämän tarpeisiin vastaamiseksi ja opiskelijoiden työllistymisen helpottamiseksi. Ammattiosaamisen syventäminen yksilöllisesti tutkintoa laajentamalla on myös mahdollista. Keskeistä tutkinnossa on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisen hankkiminen työssäoppimisen kautta ja osaamisen laadun varmistaminen työpaikoilla aidoissa työtilanteissa.

Yhteiset tutkinnon osat on uudistettu vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja niiden suhteellinen osuus on aiempaa suurempi. Yhteiset tutkinnon osat ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä vaadittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen.

Kaikkien yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteet on tarkistettu. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työelämän pelisääntöjen tuntemusta, työkyvyn ylläpitämistä, tieto- ja viestintätekniikkaosaamista sekä viestintävalmiuksia koskevia tavoitteita on vahvistettu.

Mahdollisuuksia räätälöintiin ja yksilöllisiin valintoihin

Ammatillisten perustutkintojen perusteet ovat yhteiset sekä peruskoulutukselle että näyttötutkinnoille. Perustutkintojen perusteita on uudistettu siten, että koulutuksen järjestäjillä on entistäkin laajemmat mahdollisuudet räätälöidä koulutusta alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin sekä tarjota opiskelijoille yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja.

Ammatillinen peruskoulutus tarjoaa runsaasti valinnan mahdollisuuksia. Opiskelijoilla ja tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus suuntautua erilaisille työurille; erikoistua, kouluttautua huippuosaajaksi, suuntautua kansainvälisille työmarkkinoille tai varautua jatko-opintoihin.

Yhteistyössä työelämän kanssa

Osaamisperusteisuuden toteutuminen vaatii koulutuksen järjestäjiltä, opettajilta, työelämältä ja opiskelijoiltakin sekä ajattelutavan että toiminnan muutosta. Oppiaine-, sisältö- ja opetusaikakeskeisyyden sijaan on keskityttävä siihen, mitä opiskelijan on osattava tutkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutuksen järjestäjät päättävät, millaisilla oppimis-, opetus- ja arviointiprosesseilla ja millaisissa oppimisympäristöissä osaaminen parhaiten saavutetaan.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien on suunniteltava oman toimintansa muutokset ja laadittava opetussuunnitelmat sekä valmisteltava siirtymävaiheen toimenpiteet ripeässä tahdissa. Sekä jatkavat että uudet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja muiden määräysten mukaan 1.8.2015 alkaen.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet verkossa

Muut määräykset

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Y
ksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, puh. 029 533 1115

AmmattiopinnotOpetushallitus on uudistanut kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset. Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2015. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: