30.1.2015

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmiit

Spektrin artikkeli

Opetushallitus päätti 22.12.2014 opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

Perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus (asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta) velvoittavat Opetushallitusta laatimaan opetussuunnitelman perusteet näissä säännöksissä määrättyjen tehtävien toteuttamiseksi. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan.

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu aloitettiin elokuussa 2012 kesällä säädetyn valtioneuvoston asetuksen (422/2012) pohjalta. Perusteet valmisteltiin laajassa yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Perusteita valmistelleisiin yli 30 työryhmään osallistui noin 300 henkilöä eri puolilta Suomea. Perusteluonnokset olivat lisäksi sekä opetuksen järjestäjien että kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavina valmistelun aikana kolme kertaa ja lisäksi niistä pyydettiin keskeisten sidosryhmien lausunnot.

Prosessin aikana yhteensä noin 200 opetuksen järjestäjää antoi palautetta. Kommentteja verkkosivuille saapui yhteensä noin 4000 ja virallisia lausuntoja saatiin 233. Noin 180 suomalaisen yhteiskunnan organisaatiota, järjestöä tai ryhmää otti kantaa ja lähetti ehdotuksiaan – Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Finanssialan Keskusliitosta Nuorisotutkimusverkostoon sekä eri kuntien ja koulujen vanhempainyhdistyksiin ja oppilaskuntiin.

Työtä evästi koko prosessin ajan ohjausryhmä. Sitä kautta perusteiden laadintaan saatiin opetusalan järjestöjen, kuntien, vanhempien, elinkeinoelämän, oppimateriaalikustantajien, eri etnisiä ryhmiä edustavien tahojen sekä ministeriöiden näkemys.

Perusopetus – oppimisen taidot ja kestävä elämäntapa

Perusopetuksen merkitys koko ikäluokan yhdistävänä ja laajan yleissivistyksen perustan antavana koulutusvaiheena on entisestään vahvistunut. Perusopetuksen perusteet on uudistettu kokonaisuutena siten, että ne vastaavat koulua ympäröivän maailman muuttumisen ja kehittyvän perusopetuksen haasteisiin. Perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista. Jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana. Monipuolista oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa. Koulua kehitetään oppivana yhteisönä, joka tarjoaa oppilaille mielekkäitä oppimisympäristöjä sekä kannustavan ja turvallisen kasvun paikan. Se opastaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kestävällä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Perusopetuksen perusteiden kokonaisrakenne on muuttunut tuntijaon nivelkohdat paremmin huomioon ottavaksi ja opetuksen yhtenäisyyttä ja eheyttä tukevaksi. Perusteasiakirja jäsentyy neljän kokonaisuuteen, joita ovat kaikkien oppiaineiden opetusta yhdistävät yleiset linjaukset sekä vuosiluokat 1-2, 3-6 ja 7-9. Jokaisessa vuosiluokkakokonaisuudessa käsitellään koulupolun siirtymävaiheiden merkitystä ja kunkin vaiheen erityistä, oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottavaa tehtävää.

Oppiaineosuudet on uudistettu kokonaisuudessaan. Osaamisen tasosta huolehditaan. Opetuksen ja oppimisen tavoitteet määritellään sekä oppiaineittain että oppiaineiden yhteistyönä edistettävälle laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisen osaamisen alueita määritellään seitsemän. Ne ovat 1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 7) osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Oppiaineiden jokaiselle tavoitteelle on kirjoitettu hyvää osaamista kuvaava arviointikriteeri 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarviointia varten.

Oppiaineiden sisältökuormaa on karsittu. Keskeiset sisältöalueet on kuvattu niin, että niiden määrittely tukee paikallista sisältöjen valintaa ja sisältöjen käsittelyä. Opetuksen tavoitteita on tarkasteltu myös oppimisympäristöjen ja työtapojen, ohjauksen, eriyttämisen ja tuen sekä oppimisen arvioinnin näkökulmista ja tällä tavoin on vahvistettu tukea sekä paikallisten opetussuunnitelmien laadintaan että opettajien työhön.

Uudet perusopetuksen perusteet ovat nykyisiä perusteita tarkemmat. Tekstin selkeydellä ja paikallisen opetussuunnitelman laatimista tukevilla osuuksilla halutaan edistää laadultaan yhtenäisemmän perusopetuksen toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteet antavat kunnille ja kouluille työkaluja myös opetuksen käytännön toteuttamiseen ja muun muassa kodin ja koulun yhteistyön, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon, oppilaan ohjauksen ja kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kieliin ja kulttuureihin liittyviin kysymyksiin.

Perusopetuksen paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016. Siirtymä tapahtuu porrastetusti valtioneuvoston 15.5.2014 päättämän siirtymäsäännöksen mukaisesti. Syyslukukauden 2016 alusta opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-6 (poikkeuksena kuudennen vuosiluokan ympäristöopin opetus) ja edetään sen jälkeen vuosiluokka kerrallaan. Eri vuosiluokille ja oppiaineille yhteiset osuudet eli opetussuunnitelman perusteiden luvut 1-12 voidaan ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla lukuun ottamatta päättöarviointia ja todistuksia sekä valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu valtioneuvoston asetuksen mukaisesti porrastettuna.

Lisäopetus – paremmat edellytykset jatko-opintoihin

Lisäopetus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetuksen erityisenä tavoitteena on kehittää nuoren valmiuksia uravalintaan, parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin sekä edistää elämänhallintataitoja.

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet huomattavasti nykyisiin perusteisiin verrattuna. Ne on laadittu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, lähtökohtana nykyistä vahvemman perustan luominen lisäopetuksen toteuttamiselle. Lisäopetuksella on merkittävä, perusopetuksen päättäneiden opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia vahvistava ja syrjäytymistä ehkäisevä rooli.

Lisäopetuksen perusteissa korostuvat nykyiseen verrattuna laaja-alaisen osaamisen edistäminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta, opiskelijoiden osallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen, opiskelijakohtaisen suunnittelun ja opiskelijoille laadittavan opiskelusuunnitelman merkitys, opinto-ohjauksen rooli, huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä lisäopetuksen yhteistyö muiden oppilaitosten, työelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon ja oppimisen arvioinnin toteuttaminen on linjattu lisäopetusta varten.

Lisäopetuksen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Opiskelijoiden opintojen suunnittelussa, opiskelusuunnitelmien laadinnassa sekä oppimisen arvioinnissa ja todistusarvosanojen antamisessa otetaan huomioon, että perusopetuksessa siirtymä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen tapahtuu porrastetusti valtioneuvoston 15.5.2014 päättämän siirtymäsäännöksen mukaisesti.

Opetussuunnitelman perusteet verkossa:

Perusopetus

Lisäopetus

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
Opetusneuvos Irmeli Halinen, puh. 029 533 1056
Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 029 533 1225
Undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290

Kuva: Opetushallitus/Hanna Anttila

PerusopetusOpetushallitus päätti 22.12.2014 opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: