12.4.2016

Ta med eleverna när gemensamma regler diskuteras

Blogg 11.4.2016

Utbildningsstyrelsen har konstaterat att skolornas ordningsregler inte till alla delar är i linje med lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen har utarbetat en anvisning för att stödja skolorna när de utarbetar ordningsregler. I de diskussioner som fördes när anvisningen utarbetades betonades särskilt dessa tre saker: positivitet, delaktighet och processen.

Med positivitet avser vi att när ordningsreglerna utformas bör målsättningen vara att trivseln och säkerheten i skolan ska öka. Punkterna i ordningsreglerna ska utformas som positiva instruktioner i stället för som förbud. Som motvikt till elevernas skyldigheter ska även deras rättigheter nämnas. Information om elevernas viktigaste rättigheter och skyldigheter inom den grundläggande utbildningen har samlats i anvisningen och på Utbildningsstyrelsens webbplats. Skolan kan om den så önskar på sin webbplats och i sina ordningsregler länka till denna information.

För det andra är det mycket viktig att eleverna, lärarna, skolans övriga personal och föräldrarna deltar när ordningsreglerna görs upp. Den lärande organisationens verksamhetssätt ska utvecklas gemensamt. En demokratisk verksamhetskultur som främjar delaktighet och uppfyller de mänskliga rättigheterna ger eleverna förutsättningar att växa till aktiva medborgare.

För det tredje är själva processen när reglerna utarbetas viktig. Skolorna bör informera om ordningsreglerna både under beredningsfasen och när de är klara. Reglerna ska finnas tillgängliga för alla. Det bör planeras hur nya elever, skolans personal och föräldrarna ska informeras om dem. Ordningsreglernas innehåll ska ses över med jämna mellanrum.

Utkastet till anvisning sändes ut på remiss och ett diskussionsmöte om det ordnades i december 2015. Vi har också fått medborgarrespons på utkastet. Vi tackar för den aktiva diskussionen och för ställningstagandena till anvisningen. I den anvisning som nu har publicerats har vi försökt beakta de olika ställningstagandena och precisera de punkter som ansetts vara oklara.

I synnerhet användningen av mobila enheter, som mobiltelefoner, i skolan har diskuterats livligt i offentligheten. De mobila enheterna innebär nya slags möjligheter men också hot i skolans vardag. I lagstiftningen anges hur man kan ingripa vid osakligt beteende. När man ingriper vid osakligt beteende ska elevens grundläggande rättigheter beaktas. Elevens grundläggande rättigheter får inte begränsas mer än nödvändigt. I detta fall får elevernas användning av mobila enheter inte begränsas mer än vad lagen tillåter och vad som är nödvändigt i en enskild situation. I ordningsreglerna kan bestämmas att störande användning av mobila enheter är förbjudet under undervisningen. I enskilda fall kan man ingripa i störande användning även på raster och under andra tider då ingen undervisning pågår, om enheten används på ett störande sätt, till exempel för mobbning. Att i ordningsreglerna preventivt förbjuda användning av mobila enheter under hela skoldagen, liksom för säkerhets skull, inkräktar enligt Utbildningsstyrelsen för mycket på elevernas grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten, och är därför inte möjligt.
Men de nya digitala enheterna är framför allt en fin möjlighet. Det är nödvändigt i dagens föränderliga värld att barn och unga behärskar de digitala enheterna. Enligt grunderna för läroplanerna tar läroanstalterna i bruk nya informations- och kommunikationstekniska lösningar för att främja och stödja lärandet. En mångsidig och ändamålsenlig användning av informations- och kommunikationsteknik ökar elevernas möjligheter att utveckla sitt arbete och sin förmåga att skapa nätverk. Det ökar deras förmåga att söka, behandla och producera information på ett kreativt, självständigt, interaktivt och kritiskt sätt.

Elevernas egna digitala verktyg kan användas som stöd för lärandet enligt vad man kommer överens med vårdnadshavarna. Samtidigt säkerställer man att alla elever har möjlighet att använda digitala verktyg. Att främja digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen är ett av regeringens spetsprojekt. Regeringen har reserverat medel för stöd till utbildningsanordnarna, och beslut om villkoren för stödet fattas inom kort.

Barn behöver diskussioner om gott och ansvarsfullt agerande på nätet och i de sociala medierna. Det är barnens föräldrar som har det primära ansvaret för fostran. Skolorna kan stödja föräldrarna och skapa spelregler för användningen av de mobila enheterna under skoltiden och lärarna kan i samband med undervisningen behandla dessa frågor. Till exempel: hur visar jag hänsyn till kompisarna i de sociala medierna? Hur skulle det kännas om någon tog en otrevlig bild av mig och lade ut den på nätet? Jag ber alltså kompisarna om tillstånd att lägga ut foton eller videoklipp av dem. Det lönar sig att låta barnen och de unga säga sina åsikter om användningen av enheterna och komma med idéer när nya tillvägagångssätt diskuteras. De bästa idéerna kan komma från barnen och de unga.

Utbildningsstyrelsen hoppas att alla skolor går igenom sina ordningsregler och ändrar dem om det behövs. Mot våren genom diskussioner och lärande!

Laura Francke
Jurist PeM, JM, Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen har konstaterat att skolornas ordningsregler inte till alla delar är i linje med lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen har utarbetat en anvisning för att stödja skolorna när de utarbetar ordningsregler. I de diskussioner som fördes när anvisningen utarbetades betonades särskilt dessa tre saker: positivitet, delaktighet och processen. Läs mera

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är två plus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .