30.1.2015

Förskoleundervisningen – glädje i lärandet och en enhetlig lärstig

Spektri-artikel

Inom förskoleundervisningen kan de nya läroplanerna tas i bruk redan den 1 augusti 2015 och senast den 1 augusti 2016. Med ändringen av lagen om grundläggande utbildning blir förskoleundervisningen målinriktad och obligatorisk.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är målet för förskoleundervisningen att som en del av småbarnsfostran förbättra barnens förutsättningar för lärande. Det särskilda målet är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnets utvecklings- och inlärningsförutsättningar samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva inlärningserfarenheter. Stark barncentrering genomsyrar alla mål i förskoleundervisningen.

I grunderna för förskoleundervisningens läroplan betonas en pedagogik som lämpar sig för småbarnsfostran, glädje i lärandet och helhetsskapande undervisning. Variationer i barnens utveckling och lärande ses som naturliga; barnen har rätt att lära sig sådant som intresserar dem och att utvecklas i egen takt. I grunderna betonas leken samt andra sätt att lära sig, experimentera och agera som stärker barnens aktiva roll. Genom att uppmuntra och inspirera barnen stärks deras motivation och vilja att lära sig nytt.

De nya grunderna är en aning exaktare än de nuvarande, vilket underlättar det lokala läroplansarbetet och främjar en kvalitativt mera enhetlig förskoleundervisning i olika kommuner. När det gäller utvecklandet av verksamhetskulturen i förskolan beaktas barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och den kulturella mångfalden mer än tidigare. Grunderna utmanar personalen i förskoleundervisningen och den övriga småbarnsfostran samt den grundläggande utbildningen att samarbeta för att trygga en enhetlig lärstig och barnens välbefinnande.

Förskoleundervisningen blir målinriktad och obligatorisk

Lagen om grundläggande utbildning har ändrats (12.12.2014/1040/2014) till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås (Lag om grundläggande utbildning 26 a §).

Syftet med lagändringen är att stärka barnens möjlighet att regelbundet delta i förskoleundervisning i grupp och att trygga barnens rätt att lära sig och att utveckla sina inlärningsfärdigheter innan de övergår till den grundläggande utbildningen. Barn som deltar i förskoleundervisning ska vid behov få stöd för växande och lärande för att förebygga inlärningssvårigheter i ett senare skede. Förskoleundervisningen ska också stödja barn med annan språklig och kulturell bakgrund att utveckla sin språkfärdighet och identitet och samtidigt i vidare utsträckning deras integration i samhället.

Förskoleundervisningen är målinriktad verksamhet som grundar sig på lagstiftningen och på den lokala läroplan som gjorts upp utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Enligt förordningen om grundläggande utbildning ska förskoleundervisningen omfatta minst 700 timmar. Förskoleundervisningen ordnas huvudsakligen av kommunerna, som ska erbjuda förskoleundervisning för barn som bor inom kommunens område. Kommunen kan ordna förskoleundervisningen själv eller tillsammans med andra kommuner, eller köpa förskoletjänsterna av en annan privat eller offentlig serviceproducent. Förskoleundervisningen kan också ordnas av privata organisationer som beviljats tillstånd att ordna förskoleundervisning.

Förordningen om grundläggande utbildning (23 a §) förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om förskoleplats för sitt barn. Anordnaren av förskoleundervisning ska på förhand informera vårdnadshavarna om var förskoleundervisningen ordnas, när undervisningen börjar och slutar samt hur man söker till förskoleundervisningen (9 §). Vårdnadshavare kan välja att inte ansöka om förskoleplats för sitt barn. I så fall måste vårdnadshavarna enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning se till att deras barn deltar i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen

Obligatoriet i förskoleundervisningen

Tilläggsuppgifter vid Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet Christina Anderssén, tfn 029 533 1290
Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, tfn 029 533 1371

FOTO: Hanna Anttila

FörskoleundervisningenInom förskoleundervisningen kan de nya läroplanerna tas i bruk redan den 1 augusti 2015 och senast den 1 augusti 2016. Med ändringen av lagen om grundläggande utbildning blir förskoleundervisningen målinriktad och obligatorisk.

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

E-postadress: