30.1.2015

Fristående examina – vägledare i kompetensbaserad yrkesutbildning

Spektri-artikel

Systemet med fristående examina har varit ett kompetensbaserat system ända från sin början 1994. Det kunnande som förutsätts i examensgrunderna påvisas vid examenstillfällen, oberoende av sättet på vilket kunnandet har förvärvats, i utbildning, i arbete eller på annat sätt.

Systemet med fristående examina fyllde ifjol 20 år. Som fristående examina avlades 1994 – 2013 sammanlagt 418 699 grund-, yrkes- eller specialyrkesexamina. Årligen avlägger cirka 35 000 personer en hel examen och cirka 24 000 personer examensdelar. Fram till slutet av år 2014 hade således sammanlagt nästan 700 000 personer omfattats av systemet med fristående examina, och man kan konstatera att systemet har befäst sin ställning som ett sätt att förnya och uppdatera kompetens för vuxna.

Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning förnyas samtidigt som lagen om grundläggande yrkesutbildning förnyas, från början av augusti 2015. När det gäller yrkesinriktade grundexamina som avläggs som fristående examina är det viktigt att märka att de examensgrunder för yrkesinriktade grundexamina som träder i kraft i början av augusti upphäver alla tidigare motsvarande grunder. En person som avlägger en grundexamen som fristående examen övergår m.a.o. till att slutföra sin examen enligt de nya grunderna. Detta kan påverka dokumentet gällande personlig tillämpning som vid behov ska uppdateras i enlighet med de nya grunderna.

Det ovan sagda kommer att ha effekter också för arrangörerna av fristående examina och examenskommissionerna, eftersom avtalen om anordnande av examina och planerna för anordnandet av examina i fråga om yrkesinriktade grundexamina ska uppdateras i enlighet med de nya grunderna. Kompetenspoäng tas inte i bruk i systemet med fristående examina.

Även de bestämmelser som gäller bedömningen ändras 1.8.2015. I utbildning som förbereder för fristående examina bedöms lärandet, och det bedöms inte på bedömningsskalor. Däremot bedöms kunnande som visats vid examenstillfällen i grundexamina enligt skalan 1 – 3 och i yrkes- och specialyrkesexamina enligt skalan godkänd – underkänd.

Förnyelsen av lagstiftningen gäller även grunderna för yrkes- och specialyrkesexamina. Utbildningsstyrelsen ska uppdatera alla ovan nämnda examina före 1.8.2018 så, att examina alltid innehåller såväl obligatoriska examensdelar som valfrihet. Ett viktigt mål är också att utveckla examensstrukturen så att den för arbetslivet och examinanderna bildar en tydligare helhet än för närvarande. Den ändrade lagstiftningen innehåller också i fråga om personlig tillämpning en ändring, eftersom bestämmelserna om personlig tillämpning i fortsättningen ges genom förordning och Utbildningsstyrelsens föreskrift om personlig tillämpning på motsvarande sätt upphävs från och med augusti.

Allt det som sagts ovan får även konsekvenser för Utbildningsstyrelsens anvisningar och föreskrifter. Handboken om fristående examina, Bedömningsguiden och betygsföreskriften kommer att förnyas under vårens lopp så, att de anvisningar som behövs är i ordning i början av augusti. Ovan nämnda dokument torde även förnyas år 2016, eftersom lagförslag gällande den yrkesinriktade vuxenutbildningen, anordnarnätverket och yrkesutbildningens finansiering just nu behandlas i riksdagen.

Ovan nämnda lagändringar påverkar även utvecklandet av Utbildningsstyrelsens datasystem AITU, AIPAL och Jagkan.fi. Som en del av utvecklandet av AITU -systemet har man redan öppnat tjänsten Sök fristående examen, som ger information om fristående examina, examenskommissionerna och examensarrangörerna.

Tjänsten Sök fristående examen

Fristående examina

FOTO: Olli Häkämies

Tilläggsuppgifter vid Utbildningsstyrelsen:
Utbildningsrådet Seppo Hyppönen, tfn 029 533 1071

YrkesutbildningSystemet med fristående examina har varit ett kompetensbaserat system ända från sin början 1994. Det kunnande som förutsätts i examensgrunderna påvisas vid examenstillfällen, oberoende av sättet på vilket kunnandet har förvärvats, i utbildning, i arbete eller på annat sätt.

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

E-postadress: