30.1.2015

Kompetensbaseringen förstärks i yrkesinriktade grundexamina

Spektri-artikel

Utbildningsstyrelsen har fönyat grunderna för alla 52 yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter under oktober-november 2014. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2015.

Yrkesinriktade grundexamina ger de studerande professionella kunskaper inom olika arbetslivsområden. Examina kan avläggas antingen som yrkesinriktad grundutbildning eller som fristående examen. Enligt förordningarna ska den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen ha breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom en bransch samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde.

Den yrkesinriktade grundutbildningen har dock även en bredare samhällsuppgift. Enligt lagen ska den yrkesinriktade grundutbildningen förutom de kunskaper och den kompetens som förutsätts i examen ge färdigheter till företagande samt stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Den yrkesinriktade grundutbildningen har även huvudansvaret för förverkligandet av utbildningsgarantin.

Ändringarna i grunderna för yrkesinriktade grundexamina

Ändringarna i examensgrunderna gjordes parallellt med förberedelsen av förändringarna i förordningarna. Regeringens proposition om ändringar i förordningarna överlämnades i slutet av mars 2014, och utkasten till motiveringarna var ute på remiss och på nätet för kommentarer i maj och juni 2014. Grunderna finslipades så att de kunde utfärdas direkt när lagändringarna hade godkänts för att utbildningsanordnarna och examenskommittéerna skulle ha så mycket tid som möjligt på sig att förbereda ibruktagandet av dem och de förändringar som förnyelsen innebär.

I de ändrade examensgrunderna fastställs examens uppbyggnad, examensbenämningarna, examensdelarna och kunskapsbedömningen. Övriga föreskrifter för anordnande av utbildning gavs som skilda föreskrifter. Detta tydliggör examensgrundernas struktur och användbarhet. Utbildnings-anordnarna utarbetar sina egna läroplaner och beslutar om undervisningen utifrån examensgrunderna.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

De viktigaste förändringarna i grunderna gäller stärkandet av kompetensgrunden, valbarheten och flexibiliteten vid anordnande av utbildning. Alla yrkesinriktade grundexamina och examensdelar utgår från kunnandet.

Den största förändringen är att omfattningen av examina och examensdelar vid yrkesinriktad grundutbildning utgår från kunnandets omfattningen som anges i kompetenspoäng. Studieveckor och tidsgrunden har tagits bort, och det är kunnandet står i centrum. Alla grundexamina består av 180 kompetenspoäng varav yrkesmässiga examensdelar utgör 135 kp, gemensamma examensdelar 35 kp och fritt valbara examensdelar 10 kp.

På grund av tidsschemat för förnyelsen har det endast varit möjligt att göra de nödvändiga förändringar som arbetslivet kräver examensspecifikt i yrkesinriktade examensdelar. Företagarkompetensen har förstärkts. För att göra kunnandet mer varierat är det möjligt att välja delar från andra yrkesinriktade examina, gymnasiet och till och med från yrkeshögskolor i sin examen.

I den yrkesinriktade grundutbildningen har man lagt till yrkesinriktade examensdelar på s.k. lokal nivå för att tillgodose de lokala behoven i arbetslivet och underlätta sysselsättningen för de studerande. Individuellt fördjupande av yrkeskompetensen genom att utvidga examen är också möjligt. Det centrala i examen är identifiering och erkännande av kunnande från tidigare inhämtat kunnande, inhämtande av kunnande genom inlärning i arbetet och kvalitetssäkring av kunnande på arbetsplatser i äkta arbetssituationer.

Gemensamma examensdelar har ändrats för att motsvara framtida kompetensbehov och de utgör en relativt sett större andel av examen än tidigare. Gemensamma examensdelar är omfattande kompetenshelheter: kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap, kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet samt socialt och kulturellt kunnande.

Kompetensmålen för alla delområden i gemensamma examensdelar har reviderats. Målen för jämlikhet och likabehandling, kunskap om reglerna i arbetslivet, upprätthållande av arbetsförmågan, kompetens inom informations- och kommunikationsteknik samt kommunikationsfärdigheter har förstärkts.

Skräddarsydda examen och individuella studievägar

Grunderna för yrkesinriktade grundexamina är gemensamma för både grundutbildning och fristående examina. Grunderna för grundexamina har ändrats så att utbildningsanordnarna nu har ännu större möjligheter att skräddarsy utbildning utgående från de regionala och lokala behoven i arbetslivet samt erbjuda de studerande individuella och flexibla studievägar.

Den yrkesinriktade grundutbildningen erbjuder många valmöjligheter. De studerande och examensavläggarna har möjlighet att inrikta sig på olika karriärer, de kan specialisera sig, utbilda sig till toppexperter, inrikta sig på den internationella arbetsmarknaden eller förbereda sig på fortsatta studier.

Samarbete med arbetslivet

Förverkligandet av kompetensgrunden kräver förändringar av utbildningsanordnarna, lärarna, arbetslivet och de studerande både i sättet att tänka och i verksamheten. I stället för att utgå från läroämnen, innehåll och undervisningstid ska man koncentrera sig på vad den studerande ska kunna efter att ha avlagt examen. Utbildningsanordnarna bestämmer genom vilka inlärnings-, undervisnings- och bedömningsprocesser och i vilka inlärningsmiljöer kunnandet bäst uppnås.

Utbildnings- och examensanordnarna ska senast nu planera förändringarna i sin egen verksamhet och utarbeta läroplaner samt förbereda åtgärder för övergångsfasen, eftersom både de gamla och de nya studerande kommer att övergå till studier enligt de nya förordningarna, examensgrunderna och övriga föreskrifter från och med 1 augusti 2015.

Grunderna för yrkesinriktade grundexamina på nätet

Övriga föreskrifter

FOTO: Olli Häkämies

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:
Enhetschef, undervisningsråd Sirkka-Liisa Kärki, tfn 029 533 1115

YrkesutbildningUtbildningsstyrelsen har fönyat grunderna för alla 52 yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter under oktober-november 2014. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2015.

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

E-postadress: