30.1.2015

Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen fastställda

Spektri-artikel

Grundläggande utbildningUtbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen.

De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll samt betydelsen av samarbete och fostran till en hållbar livsstil. För att möta framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens.

Lagen och förordningen om grundläggande utbildning samt statsrådets förordning (om mål och timfördelning i utbildningen som regleras i lagen om grundläggande utbildning) förpliktar Utbildningsstyrelsen att utveckla läroplansgrunder som följer bestämmelserna i lagarna. Grunderna för läroplanen är föreskrifter utfärdade av Utbildningsstyrelsen som kommunerna och övriga utbildningsanordnare är skyldiga att följa då de gör upp de lokala läroplanerna.

Beredningen av läroplansgrunderna inleddes i augusti 2012 utgående från statsrådets förordning (422/2012) som gavs tidigare under sommaren. Grunderna har beretts i brett samarbete med utbildningsanordnare, skolor, lärarutbildare och forskare samt andra intressentgrupper. Runt 300 personer från olika delar av Finland har deltagit i de mer än 30 arbetsgrupper som berett grunderna.

Utbildningsanordnarna samt andra intresserade har också haft möjlighet att kommentera utkasten tre gånger under beredningen och därtill har de viktigaste intressentgrupperna betts om utlåtanden. Under processen gav sammanlagt cirka 200 lärare respons. På webbsidorna gavs cirka 4000 kommentarer och 233 officiella utlåtanden lämnades in. Cirka 180 organisationer, föreningar eller grupper i det finländska samhället tog ställning och skickade förslag – från Försvarshögskolan och Finansbranschens Centralförbund till Nätverket för ungdomsforskning och föräldraföreningarna och elevkårerna i olika kommuner och skolor.

Arbetet leddes under hela processen av en styrgrupp. På det sättet fick man med åsikterna hos organisationerna inom undervisningssektorn, kommunerna, föräldrarna, näringslivet, läromedelsförläggarna, representanterna för olika etniska grupper samt ministerierna i uppgörandet av grunderna.

Den grundläggande utbildningen – förmåga att lära sig och en hållbar livsstil

De lokala läroplanerna som görs upp utgående från de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska fastställas så att de kan tas i bruk i undervisningen från början av det läsår som inleds den 1 augusti 2016. Läroplanerna ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016, i årskurs 7 från och med den 1 augusti 2017, i årskurs 8 från och med den 1 augusti 2018 och i årskurs 9 från och med den 1 augusti 2019.

Den grundläggande utbildningens betydelse som en fas som lägger grund för en bred allmänbildning för en hel årsklass har ytterligare stärkts. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har reviderats som en helhet för att svara på de utmaningar som förändringarna i den omgivande världen och utvecklingen inom den grundläggande utbildningen ställer. Grunderna utgår från en syn på lärande där positiva känslor, samarbete och kommunikation samt nyskapande verksamhet främjar lärandet. Varje elev ses som unik och värdefull. Mångsidigt lärande stöds så att var och en kan växa till sin fulla potential. Skolan ska utvecklas som en lärande gemenskap som erbjuder eleverna meningsfulla lärmiljöer och en uppmuntrande, trygg plats att växa på. Den ska handleda eleverna att leva i en mångkulturell värld på ett hållbart sätt med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Strukturen i grunderna beaktar etappmålen i timfördelningen bättre än tidigare och främjar en enhetlig och helhetsskapande undervisning. Grunderna består av fyra helheter som utgörs av allmänna riktlinjer för undervisningen i samtliga läroämnen samt årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. I varje årskurshelhet behandlas vikten av att beakta övergångarna mellan helheterna och det särskilda uppdrag som varje helhet har beroende på elevernas ålder och utvecklingsstadium.

Ämnesdelarna har reviderats helt och hållet. Målen för undervisningen och lärandet definieras såväl för varje läroämne som för den mångsidiga kompetens som ska utvecklas genom samarbete mellan läroämnena. Det finns sju delområden av mångsidig kompetens. De är 1) förmåga att tänka och lära sig, 2) kulturell och kommunikativ kompetens, 3) vardagskompetens 4) multilitteracitet, 5) digital kompetens, 6) arbetslivskompetens och entreprenörskap samt 7) förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. I läroämnena beskrivs för varje mål kriterierna för goda kunskaper i slutet av årskurs 6 och vid slutbedömningen.

Innehållet i läroämnena har skurits ner. Beskrivningen av det centrala innehållet stödjer val och behandling av innehållet på lokal nivå. Målen för undervisningen granskas också med avseende på lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömningen av lärandet för att stödja det lokala läroplansarbetet och lärarna i deras arbete.

De nya läroplansgrunderna är mer exakta än de nuvarande. Tanken med tydlig och klar text och avsnitt som stödjer det lokala läroplansarbetet är att främja en kvalitativt mer enhetlig grundläggande utbildning. Grunderna för läroplanen erbjuder också kommunerna och skolorna stöd för det praktiska genomförandet av undervisningen och för organiserandet av bland annat samarbetet mellan hem och skola, stöd för lärande och skolgång, elevvård, elevhandledning och tvåspråkig undervisning samt i frågor med anknytning till språk och kulturer.

De lokala läroplanerna för den grundläggande utbildningen ska beredas så att övergången till undervisning i enlighet med dem kan inledas hösten 2016. Övergången sker stegvis i enlighet med den övergångsbestämmelse som statsrådet har fastställt 15.5.2014. Höstterminen 2016 tas läroplanen i bruk i årskurserna 1–6 (med undantag för undervisningen i omgivningslära i årskurs 6) och därefter framskrider man en årskurs åt gången. De delar som är gemensamma för de olika årskurserna och läroämnena, d.v.s. kapitlen 1–12 i läroplansgrunderna, kan tas i bruk i alla årskurser med undantag för föreskrifterna gällande slutbedömning och betyg samt valfrihet. De tas i bruk stegvis i enlighet med statsrådets förordning.

Påbyggnadsundervisningen – bättre förutsättningar för fortsatta studier

Påbyggnadsundervisningen är avsedd för unga som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen under samma eller föregående år. Påbyggnadsundervisningen har som särskilt mål att utveckla den ungas förmåga att välja yrke, förbättra förutsättningarna för fortsatta studier och främja förmågan att klara olika livssituationer.

Grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen har genomgått en omfattande revidering jämfört med de nuvarande grunderna. De nya grunderna utgör en självständig helhet och utgångspunkten är tydligare än tidigare att skapa en grund för genomförandet av påbyggnadsundervisningen. Påbyggnadsundervisningen har en viktig roll i att stärka förutsättningarna för fortsatta studier och förebygga marginalisering av studerande som gått ut den grundläggande utbildningen.

I de nya grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen betonas vikten av att främja mångsidig kompetens som en del av undervisningen i alla läroämnen, att främja de studerandes delaktighet och livskompetens, betydelsen av individuell planering och en individuell studieplan, studiehandledning, samarbete med vårdnadshavarna samt samarbete med andra läroanstalter, arbetslivet och andra aktörer. Stödet för lärande och skolgång, elevvården och bedömningen av lärandet har anpassats till påbyggnadsundervisningen.

Den lokala läroplanen för påbyggnadsundervisningen tas i bruk 1.8.2016. Vid planeringen av de studerandes studier och uppgörandet av deras studieplaner samt vid bedömningen av lärande och utfärdandet av betygsvitsord ska beaktas att övergången till undervisning enligt de nya läroplanerna inom den grundläggande utbildningen sker stegvis i enlighet med den övergångsbestämmelse som statsrådet har fastställt 15.5.2014.

Läroplansgrunderna på nätet:

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen 2014

Tilläggsuppgifter vid Utbildningsstyrelsen:

Direktör Jorma Kauppinen, tel. 029 533 1091
Undervisningsrådet Irmeli Halinen, tel. 029 533 1056
Undervisningsrådet Erja Vitikka, tel. 029 533 1225
Undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290

FOTO: Hanna Anttila

Grundläggande utbildningUtbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen.

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

E-postadress: