30.1.2015

Uppdateringen av grunderna för gymnasiets läroplan har kommit i gång

Spektri-artikel

Utbildningsstyrelsen har inlett en uppdatering av grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga och vuxna efter att statsrådet 13.11.2014 fattat beslut om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen.

Målet är att grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga ska vara färdiga i slutet av september 2015 och grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna i slutet av december 2015.

Den nya timfördelningen i gymnasiet

Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) utfärdades 13.11.2014.

Gymnasiets lärokurs omfattar fortsättningsvis tre år och 75 kurser. En nyhet i timfördelningens struktur är de fördjupade temastudierna som integrerar undervisningen, ökar samarbetet mellan olika läroämnen och stärker de studerandes förmåga att behärska bredare helheter än de enskilda läroämnena. I antalet kurser i läroämnena sker några förändringar.

Förordningen har som mål att stärka det reflektiva tänkandet (att lära sig att lära, problemlösning, kritiskt tänkande och kreativitet), arbetsfärdigheter, (förmåga att samarbeta, skaffa och hantera information, informationstekniska färdigheter samt arbetslivs- och företagarfärdigheter), inlärningsmotivation samt förutsättningar för medborgarinflytande och samhällelig verksamhet, etiskt tänkande och handlingsförmåga samt hållbar utveckling.

Verksamhetskulturen och lärmiljöerna bör stöda individens och gemenskapens växande, lärande och samverkan. Därutöver skall man på ett mångsidigt sätt utnyttja lärmiljöer som ökar kännedomen om arbetslivet, företagsamhet och fortsatta studier samt informations- och kommunikationsteknik.

Tidtabellen för uppdateringen av grunderna för gymnasiets läroplan

Utbildningsstyrelsen tillsatte 16.12.2014 en styrgrupp med uppdrag att dra upp riktlinjerna för och styra beredningen av läroplansgrunderna för den utbildning som avses i gymnasielagen, när de gällande läroplansgrunderna uppdateras för att motsvara statsrådets förordning.

Som ordförande för styrgruppen verkar Jorma Kauppinen, direktör för Utbildningsstyrelsens enhet för allmänbildande utbildning och som vice ordförande direktör Bob Karlsson från enheten för svenskspråkig utbildning. Undervisningsrådet Tiina Tähkä och undervisningsrådet Gun Oker-Blom är föredragande i styrgruppen. Som sekreterare verkar överinspektör Maija-Liisa Ojala.

De nya grunderna bereds på Utbildningsstyrelsen i huvudsak som tjänstemannaarbete. Till stöd för arbetet ordnas hörandemöten. Planerad tidpunkt för utlåtandena om utkasten till grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga är 15.4–6.5.2015.

Om utkasten till grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna begärs utlåtanden hösten 2015. Målet är att grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna ska vara färdiga i slutet av december 2015.

Utbildningsanordnarna ska göra upp och godkänna en läroplan i enlighet med de nya grunderna. Utbildningsanordnarna kan inleda läroplansarbetet utgående från de lokala utvecklingsbehoven och fortsätta arbetet i takt med att den riksomfattande läroplansprocessen framskrider. Läroplanen tas i bruk 1.8.2016.

Riktlinjer för uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan

Utbildningsstyrelsen uppdaterar grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga och för vuxna i enlighet med statsrådets förordning (942/2014). Utbildningsstyrelsens riktlinjer för uppdateringsarbetet har behandlats på styrgruppens första möte 14.1.2015.

Vid uppdateringen av läroplansgrunderna för gymnasiet utgår man från de nuvarande grunderna och vidareutvecklar dessa för att möta framtidens kompetensbehov i en föränderlig omvärld. Grunderna för gymnasiets läroplan uppdateras i enlighet med följande mål:

Mångsidig allmänbildning

· Stödja gymnasieutbildningens allmänbildande undervisnings- och fostransuppdrag

· Bygga upp en allmänbildning som baserar sig på de vetenskapsområden som är knutna till läroämnena och på sambanden mellan dessa områden

· Ge sådana studier som utvecklar mångsidiga kompetenser en större tyngd

· Stödja färdigheter för ett hållbart levnadssätt, livslångt lärande och ett aktivt medborgarskap

Pedagogik och lärande

· Stödja en förnyelse av gymnasiets pedagogik och att gymnasiet öppnar sig mot samhället

· Stödja användningen av mångsidiga studiemiljöer och digitala arbetssätt

· Främja de studerandes kompetens att lära sig att lära

· Stödja de studerande i att utveckla färdigheter som behövs för fortsatta studier på högskolestadiet och stärka de studerandes kunskaper om arbetslivet

Verksamhetskultur

· Främja en social och inkluderande verksamhetskultur

· Ge stöd för fler gemensamma aktiviteter, kompetensdelning och mångsidigt samarbete

Handledning och stöd för de studerande

· Stödja de studerande i gymnasiestudierna i enlighet med deras individuella utvecklingsbehov

· Stärka handledningen av de studerande och betona ett gemensamt handledningsansvar

Det lokala läroplansarbetet

· Ge en tydlig grund för gymnasiets lokala läroplansarbete

· Producera ett digitalt läroplansverktyg som utbildningsanordnarna och gymnasierna kan ta i bruk

Förordning om timfördelningen i gymnasiet

GLP2016

Ytterligare information på Utbildningsstyrelsen:
Direktör Jorma Kauppinen, tfn 029 533 1091
Undervisningsrådet Tiina Tähkä, tfn 029 533 1331
Undervisningsrådet Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138

FOTO: Hanna Anttila

GymnasietUtbildningsstyrelsen har inlett en uppdatering av grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga och vuxna efter att statsrådet 13.11.2014 fattat beslut om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen.

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

E-postadress: