15.12.2016

Öppen webbenkät om utkastet till läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen

Webbnyhet 15.12.2016

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbenkät om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Den öppna webbenkäten stängs 9.1.2017 kl. 16.15.

Utbildningsstyrelsen bereder en revidering av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Målet är att de nya läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen fastlås av Utbildningsstyrelsen 2017 och att de läroplaner som görs upp enligt de nya grunderna tas i bruk 2018. Med grundläggande konstundervisning avses sådan målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika konstområden som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna färdigheter att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Beredningen av läroplansgrunderna styrs av en styrgrupp och sju arbetsgrupper har arbetat med de konstområdesspecifika delarna. Resultaten av den webbenkät som genomfördes i mars 2016 har också använts som stöd för arbetet. Det utkast som nu publiceras är en arbetsversion som visar hur beredningsläget ser ut för närvarande. I nuläget finns endast ett finskspråkigt utkast till grunderna.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla som anordnar grundläggande konstundervisning, läroanstalter, rektorer, lärare, elever, vårdnadshavare samt andra aktörer och medborgare som är intresserade av utvecklingen av den grundläggande konstundervisningen att besvara den öppna webbenkäten om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Svaren kommer att användas som stöd för bearbetningen av utkastet.

Webbenkäten

Tilläggsinformation:
direktör Jorma Kauppinen, tfn 029 533 1091
undervisningsråd Tiina Tähkä, tfn 029 533 1331
specialsakkunnig Jan Hellgren (svenskspråkig utbildning), tfn 029 533 1063

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbenkät om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Den öppna webbenkäten stängs 9.1.2017 kl. 16.15.

 

FacebookTwitterYouTube