Webbnyheter

 • 14.9.2017

  Utbildningsstyrelsen samlade material som stöd för förebyggande av våldsam extremism

  Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av den. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av den samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

 • 12.9.2017

  Tutorlärare till alla skolor i Finland – statsunderstöd för 2017 kan nu sökas

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning samt regional koordinering. Syftet är att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna. Av regeringens spetsprojektsatsningar har år 2017 sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats i understöd för utveckling av grundskolan.

 • 24.8.2017

  Skolfreden utlyses i Finland

  Den riksomfattande Skolfreden för läsåret 2017–2018 utlyses i Finlands skolor den 24 augusti i Helsingfors. Temat för årets Skolfred ”Rätt att drömma, rätt att vara den du är” uppmuntrar skolor att stärka elevernas egen verksamhet i arbetet mot mobbning och diskriminering.

 • 17.7.2017

  Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

  Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen.

 • 11.7.2017

  OAJ, UKM och UBS lanserar Bildningsakademien – Finland behöver åtgärder för bildningen!

  Kärntrion inom undervisningssektorn firar 100-åringen Finland genom att grunda Bildningsakademien, som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att trygga bildningen i Finland för de kommande 100 åren.

 • 29.6.2017

  Har genomströmningen ökat inom yrkesutbildningen?

  Utbildningsstyrelsen utreder om avbrotten inom yrkesutbildningen har minskat till följd av programmet för effektivisering av genomströmningen. Avsikten är att utifrån resultaten fastställa framtida mål och stödja arbetet med att göra övergångsskedena smidigare.

 • 29.6.2017

  Försäljning och produktifiering framtida nyckelfärdigheter inom alla yrkesområden

  Färdigheter i kundtjänst samt försäljning och marknadsföring är även i framtiden av central betydelse i arbetslivet. Det är också väsentligt att kunna marknadsföra sin egen kompetens. Insikter i tjänstedesign och produktifiering behövs inom alla branscher.

 • 28.6.2017

  Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare

  Invandrare föreslås få en ny flexibel utbildningsmodell. Enligt förslaget kunde modellen förverkligas av medborgarinstituten, folkhögskolorna, utbildningscentren och sommaruniversiteten. Det är en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som kommer med förslaget.

 • 22.6.2017

  Nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen för vuxna från och med början av 2018

  Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

 • 21.6.2017

  Barnets plan för småbarnspedagogik - blankettbotten och anvisningar

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. Blanketten innehåller de uppgifter som grunderna för planen för småbarnspedagogik som norm förutsätter.

 • 9.6.2017

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen för de studerande som inlett eller inleder sina studier efter 1.8.2016. Anvisningarna gäller tillsvidare i stället för att som tidigare förnyas årligen.

 • 8.6.2017

  Ny nationell tjänst för samlad studie- och examensinformation

  Regeringen föreslår att en nationell informationsresurs för utbildning grundas för att samla studieprestations- och examensinformation i fråga om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

 • 8.6.2017

  Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten

  Det nya tillväxtprogrammet Education Finland inleder sin verksamhet i början av juni. Programmet främjar utbildningsexporten och utvecklar det finländska exportkunnandet. Det är meningen att verksamheten ska vara i full gång i början av hösten.

 • 5.6.2017

  Mångsidigt med mobilen – infopaket för skolorna

  Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett infopaket för skolor om användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.

 • 1.6.2017

  Flexibla högskolestuderande med förståelse för olika perspektiv åker utomlands

  Högskolestuderande som åker på en utlandsperiod är i viss bemärkelse en utvald grupp: jämfört med samma åldersgrupp som stannar vid hemhögskolan finns det bland de utresande fler som är redo att ändra sina förhandsinställningar och färre som orubbligt håller fast vid att det endast fick ett sätt att se på världen.

 • 31.5.2017

  Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2017–2018

  Läsåret 2017–2018 inleds i de flesta grundskolor och gymnasier under veckan 32. Alla skolor avslutar läsåret lördagen den 2 juni 2018.

 • 31.5.2017

  Småbarnspedagogiken firas med en egen dag 5.9.2017

  Nu är det dags att lyfta fram småbarnspedagogikens betydelse och det viktiga arbete som utförs varje dag i vårt land. Kom med och fira de lokala planerna för småbarnspedagogik och gör dagen synlig i de sociala medierna med hashtaggen #smapeddagen #vasuistavauhtia.

 • 29.5.2017

  I reformen bryter vi ned gränser till förmån för yrkesutbildningens framtid

  – Ett syfte med reformen av yrkesutbildningen är att riva gränserna mellan ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen, framhöll Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen under paneldebatten, som var en del av seminarieprogrammet under tävlingen Mästare 2017.

 • 26.5.2017

  Skolarbetet avslutas den 3 juni

  Läsåret 2016–2017 avslutas lördagen den 3 juni i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 000 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 27 070 studenter utexamineras.

 • 23.5.2017

  Utlysning av statsunderstöd för språkbadsverksamhet

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet i skolorna och kommunerna. Understödet kan användas för att inleda språkbadsverksamhet eller för att utvidga och utveckla nuvarande verksamhet.

 • 17.5.2017

  Landskodningskurs söker lösningar för att hindra ungas utslagning

  Dataexperter från Finlands ledande IT-företag fokuserar i tre veckor på ett samhällsproblem. Utbildningsstyrelsen och Teknologiindustrin genomför tillsammans en landskodningskurs som söker lösningar till hur yrkesutbildningens kunskapsresurser kan användas för att identifiera unga som riskerar utslagning.

 • 16.5.2017

  Utgångspunkten är barnets rätt till en god småbarnspedagogik

  Lokala planer för småbarnspedagogik tas i bruk vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet nästa höst. De ålägger personalen att planera, genomföra och utvärdera småbarnspedagogiken på lika grunder i hela landet.

 • 15.5.2017

  Var fjärde kommun provar på att införa språkinlärning tidigare

  Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett omfattande försök där undervisning i ett främmande språk inleds redan i årskurs ett eller redan inom småbarnspedagogiken. Samtidigt blir språkutbudet mångsidigare. Specialunderstöd för försöken har beviljats till 76 kommuner samt till 19 andra utbildningsanordnare.

 • 11.5.2017

  30 år av Erasmus

  Det 30-åriga Erasmus-programmet firades 8.5.2017 i Musikhuset. Jubileet till ära offentliggjorde undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tio teser om internationalism och mobilitet.

 • 28.4.2017

  Ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer

  Utbildningsstyrelsen har utlyst en ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning . Ansökningen har börjat 26.4.2017 och upphör 24.5.2017 kl. 16.15.

 • 26.4.2017

  Preciseringar i grunderna för läroplaner

  Utbildningsstyrelsen har 24.4. gjort förändringar i grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, påbyggnadsundervisningen och gymnasieutbildningen. Förändringarna föranleds av preciseringar i elevvård- och studerandevårdslagen som trädde i kraft i början av 2017, reformer i skollagstiftningen samt frågor som kommit upp i samband med verkställandet av läroplansgrunderna.

 • 24.4.2017

  Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

  År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

 • 18.4.2017

  Arbetsgrupp föreslår reformer i studentexamen

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår ändringar i studentexamen. Enligt förslaget ska examinanden framöver avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och ett främmande språk.

 • 10.4.2017

  Ansökan om fortbildning till stöd för Spetsprojektets språkundervisningsförsök

  Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

 • 7.4.2017

  Romernas nationaldag firas den 8 april

  I Finland har romernas nationaldag firats i cirka tio år. I almanackan har dagen nämnts sedan 2014. Nuförtiden firas romernas nationaldag i många städer.

 • 7.4.2017

  Är övergångarna inom yrkesutbildningen smidiga?

  Utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning tycks fungera rätt så väl i de olika övergångsskedena. Tack vare god handledning och smidigt samarbete kan studerande problemfritt byta utbildningsform eller bransch.

 • 5.4.2017

  Publikationen Rakentavaa vuorovaikutusta stöder skolornas demokratifostran

  Utbildningsstyrelsen har producerat en webbpublikation under namnet Rakentavaa vuorovaikutusta som är avsedd att användas som vägledning i att stärka demokratisk delaktighet och förebyggande av näthat och våldsam radikalism.

 • 5.4.2017

  Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

  Finansministeriet samlar in uppgifter om tillgängligheten i fråga om offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Vi ber er svara på webbenkäten, som är öppen till den 21.4.2017.

 • 3.4.2017

  Internationell utredning: Lärarens Erasmus+-fortbildning gynnar hela skolan

  Internationella fortbildningsperioder gynnar såväl läraren som åkt utomlands som hela den övriga skolgemenskapen. Perioderna har bidragit till exempel med nya undervisningsmetoder och skolkulturen har blivit mer tolerant. Man har även observerat att undervisningens kvalitet och läranderesultaten har blivit bättre.

 • 30.3.2017

  Digitaliseringen förändrar yrkesutbildningens lärmiljöer

  De som utvecklar digitaliseringen inom yrkesutbildningen fick tillfälle att bekanta sig med de senaste utvecklingstrenderna inom robotisering när Utbildningsstyrelsen den 24 mars ordnade en utbildningsdag i Technopolis Hermia i Tammerfors.

 • 29.3.2017

  DIGIOPE-undersökningen ska ge ny information om lärarnas och handledningspersonalens digitala handledningskompetens

  Genom undersökningsprojektet DIGIOPE vill man få information om nuläget när det gäller den digitala handledningskompetensen hos undervisnings- och handledningspersonalen inom yrkesutbildningen samt samarbetet med arbetslivet. Projektet ska samtidigt producera information som främjar reformen av yrkesutbildningen och kartlägga de framtida behoven.

 • 21.3.2017

  Arbetet som utvecklare på innovationscentret väcker intresse

  De lediga tjänsterna som utvecklare vid Utbildningsstyrelsens nya innovationscenter fick ett stort antal kompetenta sökande att höra av sig. Det inkom totalt 280 ansökningar inom utsatt tid.

 • 20.3.2017

  Anni Miettunen har utnämnts till direktör för avdelningen för yrkesutbildning vid Utbildningsstyrelsen

  Anni Miettunen (f. 1964) inledde arbetet som direktör för Utbildningsstyrelsens avdelning Yrkesutbildning i slutet av februari. Före arbetet vid Utbildningsstyrelsen var Miettunen direktör för vuxenutbildningen i samkommunen för utbildning i Kemi-Torneåregionen Lappia.

 • 20.3.2017

  Månadens statistik: Finländska examensstuderande utomlands

  Antalet finländare som avlägger examen vid en utländsk högskola har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet studerande motsvarar redan antalet studerande vid en större yrkeshögskola eller ett mindre universitet i Finland.

 • 15.3.2017

  Öppen webbenkät om utkastet till läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen

  Utbildningsstyrelsen har öppnat 15.3.2017 en webbenkät om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Den öppna webbenkäten stängs 12.4.2017.

 • 14.3.2017

  Utbildningsstyrelsen med i president Niinistös kampanj #supportgruppen för att motarbeta mobbning

  Republikens president Sauli Niinistö har startat tillsammans med Diandra och Robin kampanjen #supportgruppen. Syftet med kampanjen är att lyfta fram, sprida och ta i bruk god praxis för att få slut på mobbningen. Samarbetspartner i kampanjen är Me-säätiö, Utbildningsstyrelsen och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

 • 9.3.2017

  Projektet Lukuklaani ska väcka barnens läsintresse

  Suomen Kulttuurirahasto och Kopiosto donerar tillsammans två miljoner euro till skolorna för utveckling av skolbiblioteken och köp av böcker. Bakom projektet ligger en oro över att de finländska barnens läsförmåga har försämrats.

 • 6.3.2017

  Språkundervisningen ska inledas redan i årskurs 1 och inom småbarnspedagogiken – kommunerna får fyra miljoner i understöd

  Utbildningsstyrelsen har beviljat 4 014 000 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 96 olika projekt för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Att tidigarelägga språkundervisningen är en del av spetsprojektet för att reformera grundskolan.

 • 2.3.2017

  Delta i tävlingen Mångsidigt med mobilen

  Utbildningsstyrelsen utlyser tävlingen Bästa praxisen för skolornas mobilkultur, där vi söker beskrivningar över praxis som allra bäst främjar och stöder en fungerande mobilkultur. Tävlingen är öppen för alla utbildningsanordnare och deras personal. Av deltagarna önskas god praxis från den grundläggande utbildningen.

 • 28.2.2017

  Ny webbplats för barn informerar om barnets rättigheter

  Barnombudsmannens byrå har publicerat en ny webbplats som riktar sig till barn i lägre skolåldern. På sidorna för barn finns information om barnets rättigheter och om tjänster dit barn kan vända sig om det uppstår problem.

 • 28.2.2017

  Utbildningsstyrelsen söker entusiastiska utvecklare

  Världen förändras nu mer än någonsin. Kan vi svara på dagens svåraste frågor? Hur ska vi utveckla nya innovationer för att lösa vår tids problem? Hur kan vi förändra verksamhetskulturen inom utbildning och pedagogik?

 • 28.2.2017

  Referensram för examina och övriga samlade kompetenser träder i kraft i mars

  I referensramen beskrivs den kompetens som krävs för examina, lärokurser och övriga samlade kompetenser som kunskaper, färdigheter och behörighet på ett enhetligt och komparabelt sätt. Utbildningsstyrelsen är det nationella samordningsorganet i Finland med uppgift att bland annat ge olika intressentgrupper information och vägledning i frågor kring referensramar.

 • 28.2.2017

  Tre miljoner euro till skolorna för utveckling av grundskolan genom försök

  Utbildningsstyrelsen har beviljat 3 115 800 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 29 olika projekt, genom vilka lärmiljöerna och pedagogiken inom den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt de nya grunderna för läroplanen.

 • 17.2.2017

  Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

  Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

 • 15.2.2017

  Låt alla språk ljuda!

  Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna och läroanstalterna att fira Dagen för hundra språk (Satakielipäivä), som hålls för att hylla vårt hundraåriga Finlands modersmål, flerspråkighet och språkliga rikedom.

 • 6.2.2017

  Kommentera utkastet till grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen bereder som bäst nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Du kan kommentera utkastet genom att besvara den öppna webbenkäten t.o.m. 28.2.2017.

 • 6.2.2017

  Samernas nationaldag firas 6.2.

  Samernas gemensamma nationaldag firas den 6 februari i fyra länder. Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna att delta i firandet.

 

FacebookTwitterYouTube