Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Matematik och ledarskap – statsunderstöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2017

Av anslag för personalutbildning inom undervisningsväsendet i statsbudgeten för år 2017 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 5 600 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av universitet och yrkeshögskolor.

Syftet med detta understöd är att stödja särskilt utvecklingen av ledarskapskompetens och matematiskt kunnande genom systematiska studiehelheter som omfattar 15 studiepoäng. Projektens genomförandetid är två år.

Den statsfinansierade personalutbildningen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken har som mål att främja livslångt lärande och lika möjligheter att utveckla den kompetens som krävs i yrket.

Programmet för fortbildning i ledarskap har som mål att:

  • främja ledarskapskompetens som behövs för att genomföra utbildningspolitiska och strukturella reformer samt revideringar av grunderna för läroplanerna samt av examens- och utbildningsgrunderna
  • färdigheterna inom de olika delområdena och processerna inom ledarskap ökar bland utbildningsanordnare, anordnare av småbarnspedagogik och ledare och chefer vid läroanstalter
  • enheterna och processerna vid dem leds bättre och genom ett kompetent ledarskap blir skolorna lärande gemenskaper som utvecklas

Programmet för fortbildning i undervisning och lärande i matematik har som mål att:

  • inlärningsresultaten i matematik förbättras på alla skolstadier och färdigheter i matematiskt tänkande utvecklas inom småbarnspedagogiken
  • lärarnas undervisning i matematik blir mångsidigare och bättre

Ansökan börjar 12.10.2017 och slutar 16.11.2017 kl. 16.15.

Tilläggsinformation:

Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1100, tekniskt stöd
Undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 029 533 1280, ledarskapsutbildning
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1071, svenskspråkig utbildning
Utbildningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524, matematik
Specialsakkunnig Eeva-Kaisa Linna, tfn 029 533 1137, ledarskapsutbildning och frågor som gäller planernas ekonomi
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286, matematik

E-postadresserna har formen

Ansökningstiden går ut 16.11.2017 kl. 16.15

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster