Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk

Statens specialunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna åren 2017 och 2018.

Ansökningstiden är 22.12.2016 - 13.2.2017 kl. 16.15.

Utbildningsstyrelsen utlyser ett understöd riktat till anordnare av grundläggande utbildning för att kunna påbörja och genomföra utvecklingsprojekt som tidigarelägger, utvecklar och ökar språkstudierna. Ansökan är kopplad till försöket med språkundervisningen inom programmet Den nya grundskolan. Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande utbildning, lokala nätverk av anordnare av grundläggande utbildning eller nätverk med småbarnspedagogik och förskoleundervisning som koordineras av anordnare av grundläggande utbildning.

Ansökningstiden går ut 13.2.2017 kl. 16.15

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.