Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statens specialunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna läsåret 2018-2019

Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider - ansökan om statens specialunderstöd på 4,3 miljoner euro inleds

Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018-2019. Totalt kan 4,3 miljoner euro sökas.

Med specialunderstöden stöder man ibruktagandet av de nya läroplanerna och av planerna för småbarnspedagogik samt svarar på aktuella och framtida behov.

Tidigareläggning innebär att undervisningen i A1- och A2-språken inleds redan i första eller andra klass. Barnens förutsättningar för språkstudier förbättras även i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Därtill riktas understöd till utvidgandet av språkutbudet och till utvecklingen av personalens fortbildning.

Ansökningstiden är 31.1.-9.3.2018.

  • Ansökningsmeddelande (228/2018)
  • Ansökningsgrupp A (Fortsatt verksamhet i projekt som beviljades statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna 2017)
  • Ansökningsgrupp B (Sökande som inte tidigare har beviljats detta statsunderstöd. Inledande av verksamhet för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna.)

Ansökningstiden är 31.1.-9.3.2018.

Ytterligare information

Utbildningsstyrelsen, fördelning av statunderstöd:

  • undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1523
  • undervisningsrådet Anu Halvari, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1277
  • undervisningsrådet Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1596
  • undervisningsrådet Paula Mattila, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1144

Undervisnings- och kulturministeriet, spetsprojektet som gäller tidigareläggning av språkundervisningen:

  • specialmedarbetare Daniel Sazonov, undervisnings-och kulturministeriet, tfn 045 129 6812
  • undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0262
 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster