Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2018

Ansökningstiden är 14.2.2018-19.3.2018

Det statliga specialunderstödet för utvecklande av skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning.

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid. Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan.

Statsunderstöd beviljas på basis av ansökan. Understödet omfattar högst 70 procent av de totala kostnader för projektet som specificerats i ansökan och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 30 procent.

Ansökningstiden är 14.2.2018-19.3.2018

Tilläggsinformation:
specialsakkunnig Sonja Hyvönen tel. 029 533 1072,

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster