Undervisningsväsendets personalutbildning

Utbildningsstyrelsen finansierar, följer upp och utvecklar fortbildning riktad till undervisningsväsendets personal. Dess uppgift och mål är att befrämja utbildningssystemet och utbildningens kvalitet samt verkställa förnyelser inom utbildningspolitiken. Till målgruppen hör förskole- och grundläggande utbildningens, gymnasieutbildningens, yrkesutbildningens, vuxenutbildningens och den fria bildningens rektorer, lärare, studiehandledare samt stödpersonal såsom skolkuratorer, skol-psykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsvården, skolgångsbiträden och elevhemsföreståndare.

Undervisningsväsendets personalutbildning finansieras med ca 10 miljoner euro per år och deltagarantalet är över 23 000.

Mer information ger:

  • undervisningsrådet, enhetschef Anneli Rautiainen, tfn 029 533 1264
  • specialsakkunnig Sonja Hyvönen, svenskspråkig personalutbildning, tfn 029 533 1072
  • undervisningsrådet Elisa Helin, personalutbildning för allmänbildande utbildning , tfn 029 533 1280
  • specialsakkunnig Eeva-Kaisa Linna, personalutbildning till yrkes- och vuxenutbildningen, personalutbildning i anslutning till fritt bildningsarbete, tfn 029 533 1137
  • undervisningsrådet Kristiina Haavisto, personalutbildning för hela skolväsendet, fortbildning för läroanstaltsledningen och undervisningsväsendets ledning, tfn 029 533 1054
  • assistent Tuula Kinnunen, sekreteraruppgifter , tfn 029 533 1100

E-post: