Redovisning av statsunderstöd

Tillsvidare ska redovisningen sändas per post till Utbildningsstyrelsen inom utsatt tid och vara försedd med underskrift.

Postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors

Understöd i form av studiesedlar

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för utbildning för unga invandrare

Extra statsunderstöd

Ekonomiblankett