Statsunderstöd för fritt bildningsarbete

Vid frågor angående ansökningsförfarandet svarar i första hand specialsakkunnig Sonja Hyvönen. (tfn 029 533 1072). Praktiska och tekniska frågor sänds till

 

Redovisning av statsunderstöd

Tillsvidare ska redovisningen sändas per post till Utbildningsstyrelsen inom utsatt tid och vara försedd med underskrift.

Postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors

Understöd i form av studiesedlar

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för utbildning för unga invandrare

Extra statsunderstöd

Ekonomiblankett