Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit?

Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina

Tässä väitöstutkimuksessa analysoidaan oppilaan arvioinnissa ilmenneitä koulujen välisiä eroja suhteessa oppilaiden arvosanoihin ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arvioinnissa osoittamaan osaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan opettajien antamien arvosanojen luotettavuutta osaamisen mittarina.

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
• Miten oppimistulosten seuranta-arviointi ja arvosanat vastaavat toisiaan?
• Esiintyykö kahden arvioinnin välillä mahdollisia systemaattisia eroja ja jos esiintyy, miten ne ilmenevät?
• Voidaanko seuranta-arvioinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä arvosanojen validiudesta, vai jääkö kahden mittauksen validiusongelma ratkaisematta?
• Voidaanko kahden oppiaineen samanaikaisella arvioinnilla ratkaista kahden mittauksen eli arvosanojen ja seuranta-arvioinnin validiutta koskeva ongelma?

Lopuksi pohditaan vielä sitä, minkälaisia johtopäätöksiä voi tutkimusaineiston perusteella tehdä oppilaiden arvosanoista, arvosanojen antamista ohjaavista normeista ja arvosanojen antamisen käytänteistä.

Tekijä:
Najat Ouakrim-Soivio

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5579-0 (nid.)
978-952-13-5580-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2013:9

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? (pdf)