Maahanmuuttajien koulutus

Perusopetukseen valmistava opetus

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteista.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

1.8.2015 tuli voimaan kaksi valmentavaa koulutusta:

  • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (ns. VALMA) ja
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (ns. TELMA).

Aiempi Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus tuli osaksi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). Maahanmuuttajat ovat yksi tämän koulutuksen kohderyhmä. ”Vanhojen” vuoden 2008 opetussuunnitelman perusteiden mukainen keskeneräinen Maahanmuuttajien valmistava koulutus voidaan vielä suorittaa loppuun 31.12.2015 mennessä.

Uusien, 1.8.2015 voimaan tulleiden valmentavien koulutusten perusteet löytyvät oheisesta linkistä:

Opetushallitus on antanut myös muita määräyksiä, jotka koskevat valmentavia koulutuksia.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 12.6.2017. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa koko perusopetuksessa 1.1.2018 lähtien. Perusteasiakirja sisältää alkuvaiheen (ja siihen sisältyvän lukutaitovaiheen) sekä päättövaiheen perusteet.

Opetushallitus hyväksyi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1.2.2012. Opetussuunnitelman perusteet ovat voimassa toistaiseksi. Nämä opetussuunnitelman perusteet tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.6.2012 jälkeen hankitussa ja/tai alkaneessa koulutuksessa.

Opetushallitus on kuvannut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusia mahdollisia toteutusmalleja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Nämä koulutusmallit koskevat sekä työvoimakoulutuksena että omaehtoisena koulutuksena järjestettäviä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia, joissa noudatetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 1/011/2012). Toteutusmallit ovat vaihtoehtoisia edellä mainittujen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä 3 esitetyn toteutusmallin kanssa. Uudet toteutusmallit (doc).

Vapaan sivistystyön uusi maahanmuuttajakoulutus

Hallitus antoi esityksen vapaan sivistystyön uudesta maahanmuuttajille tarkoitetusta koulutuksesta eduskunnalle 12.10.2017. Opetushallitus laatii parhaillaan opetussuunnitelmasuositusta tähän vapaan sivistystyön uuteen maahanmuuttajakoulutukseen.

Opetussuunnitelmasuosituksen laatimisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esitys siitä, että kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmään luodaan mahdollisuus koulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. Rahoitettavien suoritteiden osuus määritellään valtion talousarviossa.

Uusi vapaan sivistystyön toimintana luotava koulutusmalli on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3 (Nopeutetaan siirtymistä työelämään).

Opetussuunnitelmasuositusta koskeva kuulemistilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 klo 12-16 Paasitornissa.

    Lisätietoja Opetushallituksessa:

    Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä: