Ammatillinen erityisopetus

Ammatillisen erityisopetuksen määräykset uudistuivat 1.8.2015 (L 630/1998, A 811/1998). Lainsäädännön mukaan erityisopetus on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Ammatillinen erityisopetus ja erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Ammatillisessa erityisopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat oikeutettuja riittäviin ohjaus- ja tukipalveluihin, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella tutkinnon / koulutuksen perusteiden mukaista osaamista. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisopetuksen antamisesta, opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan. Erityisopetuksesta päätettäessä voidaan tarvittaessa päättää myös ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden sekä osaamisen arvioinnin mukauttamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa nämä asiat tulee kirjata HOJKSiin, mutta näyttötutkinnoissa ne kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan.

Lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettävän koulutuksen tavoitteena on yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Tutkintojen ja koulutusten tavoitteena on saada opiskelijat sijoittumaan työelämään ja/tai antaa valmiudet itsenäiseen elämään.

Koulutusta ja tutkintoja voidaan järjestää erityisopetuksena:

  • Ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa
  • ammatillisissa oppilaitoksissa pienryhmäopetuksena osa-aikaisesti
  • ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
  • ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saaneissa muissa oppilaitoksissa
  • oppisopimuskoulutuksessa.

Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää erityisopetusta tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavana koulutuksena (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana koulutuksena (TELMA).

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämisestä. Tämä tehtävä on myönnetty kuudelle ammatilliselle erityisoppilaitokselle ja kuudelle rajatun erityisopetuksen tehtävän saaneelle koulutuksen järjestäjälle.

 

Muut asiantuntijapalvelut

Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO) tarjoavat asiantuntijapalveluina koulutuksia, konsultaatiota ja materiaaleja erityisopetuksen teemoista. Asiantuntijapalvelutoiminta perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämisluvassa olevaan kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävään.