Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat oikeutettuja riittäviin ohjaus- ja tukipalveluihin, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella tutkinnon / koulutuksen perusteiden mukaista osaamista. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisen tuen antamisesta, opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan. Erityisestä tuesta päätettäessä voidaan tarvittaessa päättää myös osaamisen arvioinnin mukauttamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettävän koulutuksen tavoitteena on yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Tutkintojen ja koulutusten tavoitteena on saada opiskelijat sijoittumaan työelämään ja/tai antaa valmiudet itsenäiseen elämään.

Vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana ammatillisena koulutuksena, ammatilliseen koulutukseen valmentavana koulutuksena (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana koulutuksena (TELMA).


 

Muut asiantuntijapalvelut

Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO) tarjoavat asiantuntijapalveluina koulutuksia, konsultaatiota ja materiaaleja erityisopetuksen teemoista. Asiantuntijapalvelutoiminta perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämisluvassa olevaan kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävään.