Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tärkeä osa ammattitaitoa ovat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 

 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu
 2. vuorovaikutus ja yhteistyö
 3. ammattietiikka
 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 5. aloitekyky ja yrittäjyys
 6. kestävä kehitys
 7. estetiikka
 8. viestintä- ja mediaosaaminen
 9. matematiikka ja luonnontieteet
 10. teknologia ja tietotekniikka
 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.