Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tavoitteena on tukea opiskelijan aikuisuuteen kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää opiskelijan omaa vastuunottoa opiskelustaan. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle tuen saanti opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Koulutuksen järjestäjän tulee olla aloitteellinen osapuoli yhteistyössä huoltajien kanssa. Kodin ja oppilaitoksen välisen yhteydenpidon tulee perustua avoimuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijan huoltajille mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman laatimiseen. Määräajoin koulutuksen järjestäjän on hyvä kysyä huoltajilta palautetta yhteisen kasvatustehtävän onnistumisesta. Lisäksi palautetta on hyvä kerätä yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa.

Opiskelijan tultua täysi-ikäiseksi koulutuksen järjestäjä asioi opiskeluun ja opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa opiskelijan kanssa.

Opiskelijoiden tarpeisiin tulee vastata tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelmasta ilmenee kodin ja oppilaitoksen yhteistyön keskeiset periaatteet. Opetussuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi:

  • miten yhteistyötä kotien ja huoltajien kanssa tehdään ja miten oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvat osallistuvat yhteistyöhön,
  • millaisia yhteistyön muotoja ja toimintatapoja koulutuksen järjestäjä tarjoaa ja käyttää,
  • miten huoltajia tiedotetaan opintoihin hakeutuessa, koulutuksen aikana ja sen päättyessä sekä opiskelijan siirtyessä työelämään tai jatko-opintoihin,
  • miten opiskelijoille tiedotetaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyön periaatteista
  • miten otetaan huomioon opiskelijan ikä, täysi-ikäisyys ja suostumus yhteistyöhön,
  • miten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten asiantuntemuksen ja ammatilliset vastuualueet otetaan huomioon,
  • miten tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista tiedotetaan huoltajille silloin, kun opiskelija tekee koulutustaan koskevia valintoja tai tilanteissa, jolloin opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt koulutuksen aikana
  • miten kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan.