Tutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman, työelämän edellyttämän osaamisen yhdellä tutkinnon osa-alueella. Tutkintojen rakenteesta ja ammattitaitoa täydentävistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta (801/2014) (Finlex)

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osp) kuuluu:

  • ammatillisia tutkinnon osia (135 osp)
  • yhteisiä tutkinnon osia (35 osp)
  • vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osp)
  • tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia.

Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat suurimman osan tutkinnon laajuudesta. Ne vaihtelevat tutkinnoittain, koska ne on muodostettu kunkin alan työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksien pohjalta.

Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Yhteisiin tutkinnon osiin voidaan perusteissa määrätyllä tavalla tunnistaa ja tunnustaa lukio-opintoja.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia.

Tutkintoa yksilöllisesti laajentaviin tutkinnon osiin voi sisällyttää 135 osaamispisteen ylittäviä ammatillisia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia tietyin ehdoin.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Esimerkiksi lukiossa suoritetut opinnot tai ylioppilastutkinto lyhentävät opiskeluaikaa.