Tutkintotoimikunnat

Kaikkia tutkintotoimikuntia ja tutkinnon järjestäviä koskevaa materiaalia ja ohjeita:

 • Tutkinnon järjestäjää, joka on ensimmäistä kertaa hakemassa tutkinnon järjestämissopimusta, pyydetään olemaan yhteydessä tutkintotoimikunnan sihteeriin tutkintotoimikunnan sähköpostin kautta. Yhteystiedot löytyvät tutkintotoimikuntien omilta sivuilta. Tutkinnon järjestämiseen liittyvät materiaalit löytyvät määräykset, ohjeet ja lomakkeet näyttötutkintojen järjestämiseksi-sivulta.
 • Tutkintotoimikuntien kokouskäytänteet ovat yhtenäistyneet. 1.8.2016 jälkeen kaikki tutkintotoimikunnat ja tutkinnon järjestäjät ottavat käyttöön Optima-järjestelmän. Tutkinnon järjestäjän on tallentaa haluamansa kokousmateriaali Optimassa olevaan palautuslaatikkoon viimeistään 14 päivää ennen kokouspäivää. Palautuslaatikko sijaitsee ko. tutkintotoimikunnan näkymässä Tutkinnon järjestäjä > Aineistojen toimittaminen ttk:n kokouksiin > "Kokouksen päivämäärällä ilmoitettuun" kansioon. Kansion alta löytyy aihealueittain palautuslaatikoita, joihon tutkinnon järjestäjä siirtää ko. kokouksessa käsiteltävät aiheet.
 • 1.8.2016 alkaen:
  • Arvioijat päättävät tutkintosuoritusten arvioinnista ja tutkintotoimikunta käsittelee päätöstietoja.
  • Arvioijat päättävät osaamisen tunnustamisesta.
  • Tutkintotoimikunnat voivat kysyä ennakkotietoja tutkintotilaisuuksista, mutta eivät voi päättää niistä. Tutkintotoimikunnalla on kuitenkin kommentointioikeus. Tutkintotilaisuudet on toteutettava voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
  • Oikaisupyyntö on kaksivaiheinen. Ensimäisessä vaiheessa tutkinnon suorittaja osoittaa oikaisupyynnön arvioijille 14 vrk kuluessa arvioinnin tiedoksisaannista. Jos tutkinnon suorittaja ei ole tyytyväinen ensimmäisen vaiheen oikaisupyynnön päätökseen, hän voi 14 vrk kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista tehdä oikaisupyynnön tutkintotoimikunnalle.
  • Arvioijista päättää tutkinnon järjestäjä. Tutkintotoimikunta ei voi kerätä arvioijatietoja. Arvioijatiedot ilmoitetaan suoritusrekisterin yhteydessä. Tutkinnon järjestäjä vastaa järjestämissopimuksen ja -suunnitelman mukaisesti arvioijien perehdytyksestä.
  • Tutkinnon järjestäjä päättää tutkintotilaisuuksissa käytettävästä arviointimateriaalista. Tutkintotoimikunta voi kommentoida niitä, mutta ei voi päättää niistä. Arviointimateriaalien on oltava tutkinnon perusteiden mukaisia.
  • Tutkintotoimikunta ei voi tehdä järjestämisopimuksesta ehdollista päätöstä.
  • Tutkinnon järjestäjät täyttävät suoritusrekisterin tutkintotilaisuuden jälkeen. Suoritusrekisterissä ilmoitetaan suorittaja ja tutkinnon osakohtaisesti pyydetyt tiedot. Tutkinnon järjestäjä siirtää suoritusrekisterin Optimaan viimeistään 14 päivää ennen tutkintotoimikunnan kokouspäivää.
  • Tutkintotoimikunnan sihteerille lähetetään kirjepostilla vain tutkintotodistukset sekä tutkintotoimikunnan hyväksymät allekirjoitetut järjestämissopimukset ja -suunnitelmat. Kaikki muu kokousmateriaali tallennetaan Optimaan.
 • Tutkinnonvastuuhenkilöiden vaihtuessa, tutkinnon järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta tutkintotoimikunnan viranomaissähköpostiin. Lomake

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on:

 • vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta
 • sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen luvan saaneiden koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen omaavien muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa
 • vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset
 • päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta
 • toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.
 • Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetushallitus. Tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluu tavallisesti 1-10 tutkintoa. Toimikunta voi olla kaksikielinen eli suomen- ja ruotsinkielinen tai yksikielinen (suomenkielinen tai ruotsinkielinen). Tarvittaessa toimikunta voidaan asettaa myös niin, että toimikunnan kanssa voidaan asioida lisäksi saamenkielellä.

Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Jäljempänä mainittujen, lakiin ja asetukseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta perustuvien tehtävien lisäksi toimikuntien tehtävää, toimivaltaa ja vastuuta määrittelevät säännökset hallintoasioiden käsittelystä ja hallinnon julkisuudesta, jotka sisältyvät ennen muuta hallintolakiin (434/2003) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Varajäseniä ei nimetä. Toimikuntien jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Lisäksi toimikuntiin voidaan nimetä pysyviä asiantuntijoita. Nimettävien on oltava henkilöitä, joilla on tarpeellinen asiantuntemus ja kokemus toimikunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa ja mahdollisuus tehokkaasti osallistua toimikunnan työhön.

Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Kaksikielisissä toimikunnissa tulee olla riittävästi kummankin kieliryhmän edustajia. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) säännösten mukaisesti toimikunnan jäsenistössä tulee olla vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta. Säännöstä poikkeaminen on mahdollista vain erityisestä syystä. Niinpä jo jäsenehdotusten tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää sekä naispuolisia että miespuolisia ehdokkaita.

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan.

Jos toimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen on toimitettava kirjallinen eroilmoitus Opetushallitukseen sekä sille järjestölle tai yhteisölle, joka häntä on esittänyt toimikuntaan. Opetushallitus nimeää eronneen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkintotoimikuntia koskevia asioita hoitavat henkilöt Opetushallituksessa.

 

Lisää aiheesta

Näyttötutkintohaku.fi