Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Jäljempänä mainittujen, lakiin ja asetukseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta perustuvien tehtävien lisäksi toimikuntien tehtävää, toimivaltaa ja vastuuta määrittelevät säännökset hallintoasioiden käsittelystä ja hallinnon julkisuudesta, jotka sisältyvät ennen muuta hallintolakiin (434/2003) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on:

  • vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta
  • sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen luvan saaneiden koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen omaavien muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa
  • vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset
  • päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta
  • toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.
  • Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetushallitus. Tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluu tavallisesti 1-10 tutkintoa. Toimikunta voi olla kaksikielinen eli suomen- ja ruotsinkielinen tai yksikielinen (suomenkielinen tai ruotsinkielinen). Tarvittaessa toimikunta voidaan asettaa myös niin, että toimikunnan kanssa voidaan asioida lisäksi saamenkielellä.

Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Varajäseniä ei nimetä. Toimikuntien jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Lisäksi toimikuntiin voidaan nimetä pysyviä asiantuntijoita. Nimettävien on oltava henkilöitä, joilla on tarpeellinen asiantuntemus ja kokemus toimikunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa ja mahdollisuus tehokkaasti osallistua toimikunnan työhön.

Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Kaksikielisissä toimikunnissa tulee olla riittävästi kummankin kieliryhmän edustajia. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) säännösten mukaisesti toimikunnan jäsenistössä tulee olla vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta. Säännöstä poikkeaminen on mahdollista vain erityisestä syystä. Niinpä jo jäsenehdotusten tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää sekä naispuolisia että miespuolisia ehdokkaita.

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan esityksestä Opetushallitus voi myös nimittää toimikunnalle ulkopuolisen sihteerin.

Jos toimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen on toimitettava kirjallinen eroilmoitus Opetushallitukseen sekä sille järjestölle tai yhteisölle, joka häntä on esittänyt toimikuntaan. Opetushallitus nimeää eronneen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkinnon perusteiden sisältöjä koskeviin kysymyksiin vastaa pääsääntöisesti asian esitellyt asiantuntija (ao. henkilön nimi ilmenee perusteiden sivulta 3. Henkilöstön yhteystiedot).

Tutkintotoimikunnat 1.8.2013 - 31.7.2016

Tutkintotoimikuntakohtaiset toimikuntien yhteystiedot, toimikuntien toimialaan kuuluvat näyttötutkinnot sekä tutkintojen järjestämisestä sopimuksen tehneitä organisaatioita koskevat tiedot ovat ajantasaisina saatavissa kunkin tutkintotoimikunnan sivuilta. Ne löytyvät valitsemalla ensin vasemman palstan opintoalakohtaisesta valikosta oikean alan, jolloin toimikunnan kotisivu tulee näytön keskipalstaan joko välittömästi nähtäväksi tai keskipalstan yläosaan sijoitetuista alan toimikuntien linkeistä valittavaksi. Kunkin tutkintotoimikunnan tiedoista ilmenee toimikunnan toimialue (nykyisin kaikki ovat valtakunnallisia), kieli (useimmat ovat kaksikielisiä) ja toimikausi. Lisäksi sivuilta löytyy tavallisesti toimikunnan kokouskalenteri ja toimikunnan toimintaa koskevaa ajankohtaistietoa sekä mm. ohjeita tutkintojen järjestäjille ja toimikuntakohtaisia lomakkeita. [Tutkintotoimikuntia ja tutkinnon järjestäjiä pyydetään välittömästi ilmoittamaan mahdollisista vanhentuneista tai muuten virheellisistä tiedoista Opetushallitukseen (tutkintotoimikunnat(at)oph.fi)].

Tutkintotoimikunnat 1.8.2016 - 31.7.2018

Opetushallitus tekee nyt päivittäin päätöksiä 1.8.2016 alkavalle toimikaudelle asetettavista tutkinto-toimikunnista. Toimikuntaan jäseneksi nimettävät saavat asettamispäätöksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen lähipäivinä. Toimikuntiin mahdollisesti tarvittavia pysyviä asiantuntijoita ei nimetä tässä yhteydessä, sillä muuttuneen lainsäädännön mukaisesti heidän nimeämisensä vaatii toimintansa aloittavan tutkintotoimikunnan esityksen.

Opetushallitus kutsuu toimikunnat erikseen lähetettävillä kutsuilla järjestäytymiskokouksiin, jotka pidetään heti elokuun alussa alkuperehdytystilaisuuksien yhteydessä. Kutsun yhteydessä uudet toimikuntalaiset saavat toiminnan käynnistämiseen tarvittavaa aineistoa.

Opetushallituksen päätöksen mukaan 1.8.2016 alkavalle tutkintotoimikuntien kaksivuotiselle toimikaudelle tullaan asettamaan yhteensä 92 tutkintotoimikuntaa. Toimikuntien asettamista varten Opetushallitus on pyytänyt kunkin toimikunnan alalla edustavimpia työelämäjärjestöjä tekemään esityksiä toimikuntiin jäseneksi nimettävistä henkilöistä. Näitä esityksiä on tullut Opetushallitukseen jo varsin runsaasti. Kuitenkin noin joka toista toimikuntaa varten tarvitaan vielä ainakin yksi uusi jäsenehdokas. Joissakin tapauksissa Opetushallitus tulee myös pyytämään järjestöjä täydentämään esityksiään sen johdosta, että toimikunnan jäsenistöön saataisiin tasa-arvosäännösten edellyttämä määrä miehiä ja naisia taikka riittävästi kummankin kansalliskielen osaamista (kaksikieliseen toimikuntaan). Ensimmäiset tutkintotoimikuntakohtaiset asettamispäätökset tehdään toukokuun alussa ja seuraavat päätökset sitä mukaa kun kuhunkin asetettavaan toimikuntaan on saatu asianmukainen kokoonpano.

Näyttötutkintosihteeristö

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisesti Opetushallituksen yhteyteen perustetaan näyttötutkintosihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on tukea tutkintotoimikuntia näiden lakisääteisissä tehtävissä, joita ovat näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen, tutkintojen järjestämisen laadun varmistaminen, näyttötutkintojärjestelmän ja näyttötutkintojen kehittäminen, todistusten antaminen sekä osaamisen arviointia koskevien oikaisuvaatimusten käsittely. Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa näyttötutkintojen järjestäjiä. Ohjaus- ja neuvontatyö tullee ensisijaisesti liittymään tutkintotoimikuntien käsittelemiin asioihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin.

Näyttötutkintosihteeristö tulee tekemään tiivistä yhteistyötä tutkintotoimikuntien lisäksi Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on muun muassa kehittää tutkintotoimikuntien toimintatapoja ja näyttötutkintojen laadun varmistamisen menettelyjä nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Näyttötutkintosihteeristö aloittaa työnsä 1.8.2016 seuraavan tutkintotoimikuntakauden käynnistyessä. Sihteeristön perustamisen valmistelu on käynnissä. Sihteeristön kokoonpanosta, toiminnasta ja yhteystiedoista tiedotetaan valmistelun edetessä.


Muuta hyödyllistä aineistoa tutkintotoimikunnille:


Lisää tietoja näyttötutkinnoista, tutkintojen järjestäjistä sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjistä löytyy näyttötutkintohausta.

 

Lisää aiheesta

  • Tietoa näyttötutkinnoista
  • AITU, Opetushallituksen rekisteri tutkintotoimikunnista, niiden toimialoista ja jäsenistä sekä tehdyistä näyttötutkintojen järjestämissopimuksista. Rekisterin käyttöoikeus avataan syyskauden 2014 aikana tutkintotoimikunnille. AITUn rekisteriseloste.
  • Voit hakea näyttötutkintoja tutkinnon nimen tai opintoalan mukaan. Hakutuloksista löydät tutkinnon järjestäjät, joihin voit ottaa yhteyttä tutkinnon suorittamiseksi.

Näyttötutkintohaku.fi