Tutkintotoimikunnat 1.8.2016 - 31.7.2018

Opetushallitus on muuttanut päätöstään 1.8.2016 käynnistyvälle toimikaudelle asetettavista tutkintotoimikunnista siten, että lopulliseksi toimikuntien määräksi tuli 91 (ks. toimikuntaliite). Tutkintotoimikuntakohtaiset asettamispäätökset on tehty ja ne on toimitettu jäsenille sähköpostitse ja lisäksi postitse kaikille asianosaisille. Opetushallitus on kutsunut toimikunnat uusille jäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä järjestäytymiskokouksiin, jotka pidetään perehdytystilaisuuksien yhteydessä. Tässä yhteydessä toimikuntalaisille toimitettiin alempana oleva aineisto.

Näyttötutkintojen järjestäjille on vastaavasti lähetetty (päivätty 8.7.2016) Tiedote (pdf), joka sisältää suurelta osin samat asiat kuin tutkintotoimikunnille lähetetty tiedote.

Elokuussa 2016 tutkintotoimikuntien järjestäytymistilaisuudet toimikautensa 1.8.2016 aloittavielle tutkintotoimikunnille

Uusi tutkintotoimikuntakausi alkaa 1.8.2016. Tuolloin tehtävänsä aloittaa 91 tutkintotoimikuntaa. Tutkintotoimikuntien toiminnan käynnistämiseksi Opetushallitus järjestää toimikunnille neljä samansisältöistä järjestäytymistilaisuutta

Tilaisuudet järjestetään Helsingissä Opetushallituksessa, paikkana monitoimitila, 1. krs, Hakaniemenranta 6, Helsinki

Tilaisuudet on tarkoitettu vain 1.8. aloittavien tutkintotoimikuntien jäsenille.

Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Jäljempänä mainittujen, lakiin ja asetukseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta perustuvien tehtävien lisäksi toimikuntien tehtävää, toimivaltaa ja vastuuta määrittelevät säännökset hallintoasioiden käsittelystä ja hallinnon julkisuudesta, jotka sisältyvät ennen muuta hallintolakiin (434/2003) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on:

  • vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta
  • sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen luvan saaneiden koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen omaavien muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa
  • vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset
  • päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta
  • toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.
  • Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetushallitus. Tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluu tavallisesti 1-10 tutkintoa. Toimikunta voi olla kaksikielinen eli suomen- ja ruotsinkielinen tai yksikielinen (suomenkielinen tai ruotsinkielinen). Tarvittaessa toimikunta voidaan asettaa myös niin, että toimikunnan kanssa voidaan asioida lisäksi saamenkielellä.

Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Varajäseniä ei nimetä. Toimikuntien jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Lisäksi toimikuntiin voidaan nimetä pysyviä asiantuntijoita. Nimettävien on oltava henkilöitä, joilla on tarpeellinen asiantuntemus ja kokemus toimikunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa ja mahdollisuus tehokkaasti osallistua toimikunnan työhön.

Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Kaksikielisissä toimikunnissa tulee olla riittävästi kummankin kieliryhmän edustajia. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) säännösten mukaisesti toimikunnan jäsenistössä tulee olla vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta. Säännöstä poikkeaminen on mahdollista vain erityisestä syystä. Niinpä jo jäsenehdotusten tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää sekä naispuolisia että miespuolisia ehdokkaita.

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan esityksestä Opetushallitus voi myös nimittää toimikunnalle ulkopuolisen sihteerin.

Jos toimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen on toimitettava kirjallinen eroilmoitus Opetushallitukseen sekä sille järjestölle tai yhteisölle, joka häntä on esittänyt toimikuntaan. Opetushallitus nimeää eronneen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkinnon perusteiden sisältöjä koskeviin kysymyksiin vastaa pääsääntöisesti asian esitellyt asiantuntija (ao. henkilön nimi ilmenee perusteiden sivulta 3. Henkilöstön yhteystiedot).

Tutkintotoimikuntakohtaiset toimikuntien yhteystiedot, toimikuntien toimialaan kuuluvat näyttötutkinnot sekä tutkintojen järjestämisestä sopimuksen tehneitä organisaatioita koskevat tiedot ovat saatavissa kunkin tutkintotoimikunnan sivuilta. Ne löytyvät valitsemalla ensin vasemman palstan opintoalakohtaisesta valikosta oikean alan, jolloin toimikunnan kotisivu tulee näytön keskipalstaan joko välittömästi nähtäväksi tai keskipalstan yläosaan sijoitetuista alan toimikuntien linkeistä valittavaksi. Kunkin tutkintotoimikunnan tiedoista ilmenee toimikunnan toimialue (nykyisin kaikki ovat valtakunnallisia), kieli (useimmat ovat kaksikielisiä) ja toimikausi. Lisäksi sivuilta löytyy tavallisesti toimikunnan kokouskalenteri ja toimikunnan toimintaa koskevaa ajankohtaistietoa sekä mm. ohjeita tutkintojen järjestäjille ja toimikuntakohtaisia lomakkeita. TUTKINTOTOIMIKUNTIEN KOTISIVUT OVAT VALITETTAVASTI JONKIN AIKAA EDELLISEN TOIMIKAUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTIEN MUKAISET. NE MUUTETAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN 1.8.2016 ALOITTAVIEN TOIMIKUNTIEN KOTISIVUIKSI.

Näyttötutkintosihteeristö

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisesti Opetushallituksen yhteyteen perustetaan näyttötutkintosihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on tukea tutkintotoimikuntia näiden lakisääteisissä tehtävissä, joita ovat näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen, tutkintojen järjestämisen laadun varmistaminen, näyttötutkintojärjestelmän ja näyttötutkintojen kehittäminen, todistusten antaminen sekä osaamisen arviointia koskevien oikaisuvaatimusten käsittely. Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa näyttötutkintojen järjestäjiä. Ohjaus- ja neuvontatyö tullee ensisijaisesti liittymään tutkintotoimikuntien käsittelemiin asioihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin.

Näyttötutkintosihteeristö tulee tekemään tiivistä yhteistyötä tutkintotoimikuntien lisäksi Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on muun muassa kehittää tutkintotoimikuntien toimintatapoja ja näyttötutkintojen laadun varmistamisen menettelyjä nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Näyttötutkintosihteeristö aloittaa työnsä 1.8.2016 seuraavan tutkintotoimikuntakauden käynnistyessä. Sihteeristön perustamisen valmistelu on käynnissä. Sihteeristön kokoonpanosta, toiminnasta ja yhteystiedoista tiedotetaan valmistelun edetessä.

Muuta hyödyllistä aineistoa tutkintotoimikunnille:

Lisää tietoja näyttötutkinnoista, tutkintojen järjestäjistä sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjistä löytyy näyttötutkintohausta.

 

Lisää aiheesta

  • Tietoa näyttötutkinnoista
  • AITU, Opetushallituksen rekisteri tutkintotoimikunnista, niiden toimialoista ja jäsenistä sekä tehdyistä näyttötutkintojen järjestämissopimuksista. Rekisterin käyttöoikeus avataan syyskauden 2014 aikana tutkintotoimikunnille. AITUn rekisteriseloste.
  • Voit hakea näyttötutkintoja tutkinnon nimen tai opintoalan mukaan. Hakutuloksista löydät tutkinnon järjestäjät, joihin voit ottaa yhteyttä tutkinnon suorittamiseksi.

Näyttötutkintohaku.fi