Tutkinnon sisältö

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto järjestetään kerran vuodessa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa käännössuunta on joko kotimaisista kielistä (suomesta, ruotsista, pohjois- tai inarinsaamesta) vieraisiin kieliin ja vieraista kielistä kotimaisiin kieliin sekä kotimaisista kielistä toisiin kotimaisiin kieliin.

Monivalintatehtävä (aukt1)

Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osio (aukt1) koostuu kääntäjän ammattikäytänteitä testaavasta monivalintatehtävästä. Osion hyväksytysti suorittaminen edellyttää perehtymistä lakiin auktorisoiduista kääntäjistä 7.12.2007/1231, valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä 13.12.2007/1232, Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012 -asiakirjaan (OPH määräys 22/011/2012) sekä muihin alaan liittyviin sopimuksiin. Monivalintatehtävän aikana kaikenlaisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Toimintavalmiutta testaavan monivalintatehtäväosion kysymyksissä on kolme vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea vastaus.

Kysymykset käsittelevät muun muassa

• auktorisoidun kääntäjän työmenetelmiä ja prosesseja
• kääntäjän ja toimeksiantajan välisiä vastuukysymyksiä
• kääntämiseen liittyviä eettisiä periaatteita
• lainsäädäntöä ja laadunvarmistusmenetelmiä
• käännösten vahvistamista ja sen jälkeisiä viranomaistoimenpiteitä
• käännösalan kehitystä.


Esimerkki monivalintakysymyksestä

MUUN TAIDON OSOITTAMINEN
Monivalintatehtävät (aukt1)

Vain yksi vastausvaihtoehto on oikein. Ympyröi mielestäsi oikea vastaus.

Lähdeasiakirjassa oleva kirjoitusvirhe voidaan jättää huomioimatta, jos se
a) ei muuta merkitystä
b) esiintyy henkilön nimessä, jota ei muutenkaan käännetä
c) esiintyy päivämäärissä tai vuosiluvuissa.

Käännöstehtävät (aukt2 ja aukt3)

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osio koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan pakollisena lain ja hallinnon alalta (aukt2) ja toinen valinnaisesti (aukt3) koulutuksen, lääketieteen, talouselämän tai tekniikan erikoisalalta.

Lain ja hallinnon tutkintotehtävät (aukt2) voivat olla esimerkiksi tuomioistuimen päätöksiä, selostuksia oikeustapauksista, sopimustekstejä, juridisia asiakirjoja, poliisin esitutkinta-aineistoa, todistuksia, julkisia ja yksityisiä asiakirjoja.

Koulutuksen tutkintotehtävät
(aukt3) voivat olla esimerkiksi koulu- tai tutkintotodistuksia, tutkintoon liittyviä vaatimuksia tai sisältöä koskevia määräyksiä, erilaisiin opintoihin liittyviä lausuntoja tai historiallisia koulutusasiakirjoja.

Lääketieteen tutkintotehtävät (aukt3) voivat olla esimerkiksi lääketieteellisiä tapausselostuksia, sairauskertomuksia, lääkärintodistuksia, oikeuslääketieteellisiä tai muita lausuntoja, raportteja lääketieteen tutkimustuloksista.

Talouselämän tutkintotehtävät (aukt3) voivat olla esimerkiksi otteita yritysten vuosikertomuksista, taloudellisista katsauksista, yhtiöjärjestyksistä, taloudellisia sopimustekstejä, taloutta käsitteleviä asiakirjoja.

Tekniikan tutkintotehtävät (aukt3) voivat olla esimerkiksi käyttöohjeita, patenttihakemuksia, tekniikkaan ja teknologiaan liittyviä asiantuntijalausuntoja.

Käännöstehtävien pituus on noin 2 000 (± 50) merkkiä/tutkintotehtävä mukaan lukien välilyönnit tai vastaava pituus niissä kielissä, joissa käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä.

Kieli- ja kääntämistaitoa mittaavat osiot suoritetaan tietokoneella (pc) ja siinä on sallittu kirjallisten ja elektronisten apuvälineiden (sanakirjat ja -tiedostot) sekä Internetin käyttö. Sähköpostiyhteyksien ja käännösohjelmien käyttäminen on kielletty. Poikkeustapauksissa tutkintotehtäväkäännökset voidaan kirjoittaa käsin.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkinnon arviointiperusteet (pdf)