Perusopetukseen valmistava opetus – usein kysyttyä

Onko kunnan pakko järjestää vasta maahan tulleelle oppilaalle valmistavaa opetusta?

Ei ole. Perusopetuslaissa sanotaan, että perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää valmistavaa opetusta eli se ei ole ns. subjektiivinen oikeus. Valmistava opetus on kuitenkin erittäin hyödyllinen vasta maahan tulleelle. Valmistavassa opetuksessa luodaan hyvä pohja koulunkäynnille Suomessa, joten sen avulla voidaan säästyä monelta ongelmalta jatkossa. Kun oppilas ilmoitetaan valmistavan opetuksen oppilaaksi, on noudatettava valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2009).

Jos kunnassa halutaan järjestää valmistavaa opetusta, pitääkö siihen anoa lupa jostakin?

Kunta ei tarvitse järjestämislupaa, mutta muut opetuksen järjestäjät tarvitsevat sen. Kunta voi järjestää valmistavaa opetusta, jos kunnassa on opetukseen oikeuttavia maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Voiko Suomessa syntynyt maahanmuuttajataustainen oppilas osallistua valmistavaan opetukseen?

Kyllä voi. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun.

Vaaditaanko valmistavaan opetukseen pääsyyn oleskelulupa, kotikunta, vanhempien työpaikka tms.?

Ei vaadita.

Voiko valmistavaan opetukseen osallistua, vaikka on jo kohta 16-vuotias?

Kyllä voi. Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille, ja sitä voidaan antaa myös nuorille, joilla perusopetusikä on täyttymässä.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleva oppilas osallistua oman äidinkielen opetukseen?

Kyllä voi. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa oman äidinkielen opetuksen merkitystä on painotettu.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleville oppilaille saada valtionavustuksia suomi toisena kielenä opetukseen tai oman äidinkielen opetukseen?

Ei voi. Valmistavan opetuksen valtionosuutta saava oppilas voi osallistua samoihin suomi toisena kielenä opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen ryhmiin perusopetuksen oppilaiden kanssa, mutta heitä ei lasketa valtionavustusta varten laskettavaan ryhmäkokoon.

Voiko valmistavaa opetusta antaa yhdelle oppilaalle?

Kyllä voi. Valmistavalle opetukselle ei ole asetettu minimiryhmäkokovaatimusta, vaan valmistavan opetuksen valtionosuuden voi saada myös yhdestä oppilaasta. Opetuksen järjestäjä voi itse päättää, annetaanko opetusta yhdelle oppilaalle. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu ryhmämuotoista valmistavaa opetusta varten.

Onko valmistavaan opetukseen määritelty maksimiryhmäkokoa?

Valtakunnallisesti valmistavalle opetukselle ei ole asetettu maksimiryhmäkokoa. Ryhmäkokoa säätelee kuitenkin se, että ryhmässä jokaisella tulee olla mahdollisuus saavuttaa ne tavoitteet ja sisällöt, jotka valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määritelty. Paikallisesti opetuksen järjestäjä voi määritellä maksimiryhmäkoon. Opetushallitus suosittelee, että valmistavan opetuksen optimaalinen ryhmäkoko on 8–10 oppilasta. Ryhmäkokoon vaikuttavat kuitenkin suuresti oppilaiden ikäjakauma, koulu- ja kielitausta sekä opettajan kokemus.

Miten valmistavan opetuksen aikana voi suorittaa esimerkiksi 7. vuosiluokan oppimäärän kotitaloudessa, käsityössä, kuvataiteessa tai musiikissa?

Perusopetuksen oppimääriä voi valmistavan opetuksen aikana suorittaa erityisessä tutkinnossa (ks. valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Miten valmistava opetuksen järjestäminen rahoitetaan?

Valmistavan opetuksen oppilaista opetuksen järjestäjä saa valtionosuuden, joka on kyseisen opetuksen järjestäjän perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertaisena.

Voiko oppilas saada valmistavaa opetusta useamman vuoden?

Periaatteessa voi, mutta valmistavan opetuksen korotetun yksikköhinnan opetuksen järjestäjä voi saada yhdestä oppilaasta vain kerran. Joskus valmistavan opetuksen ryhmässä ja oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu pidempään voi olla perusteltua esim. luku- ja kirjoitustaidottomilla tai vähän koulutaustaa omaavilla oppilailla, jos perusopetuksessa tukea ei olisi riittävästi saatavilla. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia erityisesti perusopetukseen integroinnista.

Voiko valmistavan opetuksen oppilas saada tukiopetusta?

Kyllä voi. Perusopetuslain mukaan jokaiselle opinnoissaan jälkeen jääneelle tulee antaa tukiopetusta, mutta erillistä valtionavustusta tukiopetukseen valmistavan opetuksen aikana ei ole.

Milloin integroinnin perusopetukseen voi aloittaa?

Integroinnin voi aloittaa vaikka heti valmistavan opetuksen alussa. Integroinnissa on huomioitava, että oppilaalla on riittävä suomen kielen taito kyseisen oppiaineen opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. Varhainen integrointi edistää kielenoppimista, auttaa kotoutumaan kouluyhteisön jäseneksi ja saamaan suomenkielisiä kavereita.

Kuka on pätevä opettamaan valmistavan opetuksen ryhmää?

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajalle ei ole valtakunnallisesti määriteltyä kelpoisuutta. Tällöin mikä tahansa opettajakelpoisuus on periaatteessa riittävä, mutta opetuksen järjestäjä voi hakuvaiheessa määritellä, mitä se tehtävään valittavalta opettajakelpoisuuden lisäksi edellyttää.