Anordnande av fristående examina

Om fristående examina och utbildning som förbereder för fristående examina bestäms i lagen och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Som komplettering av dessa har Utbildningsstyrelsen gett mer detaljerade föreskrifter och anvisningar om hur fristående examina ska ordnas. Utbildningsstyrelsen medverkar även i examenskommissionernas utredningar av läroinrättningarnas förutsättningar att ordna utbildningen.

En anteckning om examen i den av Utbildningsstyrelsen godkända yrkeshandboken är ett intyg över avlagd examen som kan jämställas med ett examensbetyg.