Lagar och förordningar om gymnasieutbildningen

Länkarna leder till Finlex

Gymnasielag (629/1998)
lagen föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna.

Gymnasieförordning (810/1998)
I förordningen som preciserar lagen bestäms bl.a. om undervisning och arbetstid, bedömning, rättsskydd och tillstånd att ordna utbildning.

Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014)
I förordningen bestäms om gymnasieutbildningens allmänna riksomfattande mål och om timfördelningen.

Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) (för elever som inlett sina gymnasiestudier före 1.8.2016)
I förordningen bestäms om gymnasieutbildningens allmänna riksomfattande mål och om timfördelningen.

Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier (1202/1998)
I beslutet bestäms om grunderna för antagning av studerande samt beaktande av inträdes- och lämplighetsprov och andra prestationer.

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (30/2008)
I förordningen bestäms bl.a. om ordnande av gemensam ansökan och om ansökningsönskemål.

Lag om anordnande av studentexamen (672/2005)
I lagen föreskrivs bl.a. om ordnande av studentexamen, proven och bedömningen, examinanderna och studentexamensnämnden.

Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005)
I förordningen som preciserar lagen bestäms bl.a. om innehållet i och ordnandet av studentexamen, om betyg och om hur studentexamensnämnden utses.

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen bestäms bl.a. om utbildning, studier och språkkunskaper som krävs av rektorer och lärare inom gymnasieutbildningen.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
I lagen och förordningen bestäms bl.a. om statsandelar och statsunderstöd som beviljas för gymnasieutbildning.

 

Relaterat