Åtgärder i skolorna under influensaepidemin

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut övergick man i Finland 27.7.2009 från influensaepidemins begränsningsskede till lindringsskede. Målet under lindringsskedet är att förebygga spridningen av influensan och att förhindra att epidemin förorsakar allvarliga sjukdomar och komplikationer.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut övergick man i Finland 27.7.2009 från influensaepidemins begränsningsskede till lindringsskede. Målet under lindringsskedet är att förebygga spridningen av influensan och att förhindra att epidemin förorsakar allvarliga sjukdomar och komplikationer.

Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt brev (Åtgärder under influensaepidemin vid läroanstalterna för alla utbildningsstadier SHM/2860/2009) gett anvisningar till undervisningsmyndigheterna och till alla läroanstalter på alla utbildningsstadier om bekämpning av smitta under influensaepidemins lindringsskede. Brevet ersätter social- och hälsovårdsministeriets föregående avsända brev av den 20.5.2009 (Åtgärder vid läroanstalter och influensa A(H1N1) smittor SHM/1765/2009).

Influensaviruset orsakar en till svårighetsgraden liknande sjukdom som säsonginfluensan. Eftersom befolkningen inte har skyddande antikroppar mot det nya viruset kommer antalet insjuknade att vara märkbart större än vid en säsongsinfluensa. Det här kan orsaka störningar i samhällsfunktionerna, inberäknat skolor, högskolor och andra läroinrättningar.

Symptom och smittorisk

Influensa A(H1N1) ger upphov till likadana symptom som andra influensavirus. De mest allmänna symptomen är plötslig feber, ont i halsen, hosta och snuva. Andra tänkbara symptom är ont i kroppen, frossbrytningar och trötthet.

Viruset smittar på samma sätt som influensavirus: då man hostar och nyser eller via händer som fläckats av sekret från andningsvägarna. Då en sjuk person hostar eller nyser faller dropparna snabbt till marken. Dropparna hamnar inte längre bort än en meter. Personer som smittats kan föra smittan vidare omkring ett dygn före symptomen uppträder och fortsättningsvis till och med 7 dygn efter insjuknandet. Barn och kroniker kan vara smittbärare ännu längre. En person med symptom är särskilt smittosam under de första dygnen.

Bekämpning av influensan i läroanstalterna

Under lindringsskedet är det inte längre motiverat med åtgärder som att isolera, spåra och hålla i karantän. Av den här anledningen är det inte heller motiverat att stänga skolor.

Det är speciellt viktigt att följa anvisningarna som gäller hand- och hosthygien. Läroanstalten ska se till att elever och studerande samt personalen har möjlighet att sköta hand- och hosthygien tillräckligt bra.

För att förebygga spridningen av influensa är det speciellt viktigt att läroanstalterna informerar sina elever och deras föräldrar om att eleverna inte ska delta i undervisningen om de är sjuka och att de inte ska skickas sjuka till skolan. Man ska vara borta från skolan tills man har varit feberfri och i övrigt symptomfri minst ett dygn. Samma principer gäller alla elever, studerande, lärare och övrig personal i läroanstalterna på de olika utbildningsnivåerna.

Om en elev får influensasymptom ska den person som ansvarar för skolan i mån av möjlighet flytta eleven till ett avskilt utrymme och ta kontakt med föräldrarna eller de anhöriga för att organisera en snabb hemtransport och andra nödvändiga fortsatta åtgärder. Då det gäller fullvuxna studerande bedöms de behövliga åtgärderna från fall till fall.

På läroanstalten ska man se till att beredskapsplanen för de problem och krissituationer en eventuell epidemi orsakar är uppdaterad.

Skol- och studenthälsovårdens uppgifter

Skol och studenthälsovården samt hälsocentralernas ansvariga personer för smittskyddet ska i samarbete med lärarna delta i planeringen och genomförandet av det förebyggande arbetet i läroanstalterna för att avvärja influensaepidemin. Skol- och studenthälsovården ska i mån av möjlighet ge information och handledning vid enskilda sjukdomsfall och vid olika problemsituationer till skol- och studiekollektivet, föräldrar och de anhöriga. Skol- och studenthälsovården ska inte ha sjukmottagning för influensapatienter. Sjukmottagningarna i kommunen ska koncentreras till hälsocentralerna.

Ytterligare information:

Institutet för hälsa och välfärd THL
Social- och hälsovårdsministeriet  
Nationell beredskapsplan för en influensaepidemi (SHM)
Allmänna anvisningar för hygien  (på finska)

Undervisning

Spridningen, förebyggandet och vården av smittsamma sjukdomar behandlas som en del av läroplanen. Hotet om epidemier och pandemier behandlas både från närmiljöns och individens synvinkel, och i samband med detta är det också skäl att betona samhällets handlingsmodeller och det globala perspektivet i olika undantags- och störningssituationer.

Hur smittsamma sjukdomar sprids och hur man kan skydda sig mot dem kan behandlas med utgångspunkt i de olika läroämnena. I hälsokunskapen behandlas sjukdomar och förebyggandet av dem, identifiering och självvård av symptom och det finländska hälsovårdssystemet. I biologin hjälper det lärostoff som behandlar virus och deras egenskaper eleverna att gestalta hur sjukdomar sprids. I undervisningen i huslig ekonomi betonas goda hygienvanor som skyddar mot smittor. Under lektionerna i samhällslära och geografi kan man diskutera nationella och internationella beredskapsplaner.

I undervisningen i främmande språk kan man utnyttja aktuellt material på webben om avvärjande och förebyggande av smittsamma sjukdomar. De flesta internationella organisationer uppdaterar kontinuerligt lägesrapporterna och informationen på sina webbplatser.

Världshälsoorganisationen WHO 
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control
CDC – Centers for Disease Control and Prevention
Google Maps/Swine Flu 

Stängning av läroanstalter i pandemisituationer

Enligt Statistikcentralen (2008) är antalet elever inom den grundläggande utbildningen 603 000 och antalet gymnasieelever ungefär 115 000. Det sammanlagda antalet studerande inom den allmänbildande utbildningen är kring 718 300. Om man antar att 30 % av eleverna och studerandena inom den allmänbildande utbildningen smittas av influensa A(H1N1) skulle detta innebära omkring 215 490 influensasjuka elever och studerande.

Under lindringsskedet är det inte längre motiverat med åtgärder som att isolera, spåra och hålla i karantän för att avvärja smitta. Läroanstalter kan inte stängas utan separata beslut från hälsovårdsmyndigheterna. Beslutet fattas av kommunens hälsovårdsmyndigheter endast med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Undervisningsmyndigheterna har i det här ärendet inga befogenheter.

Om det i skolan dyker upp flera fall av febriga luftvägsinfektioner ska den lokala hälsovårdsmyndigheten informeras om saken.

Ordnande av undervisning i undantagssituationer

Utgångspunkten är att man strävar efter att nå läroplanens mål även om epidemin skulle orsaka flera dagar lång frånvaro hos elever eller lärare eller orsaka avbrott i skolarbetet på grund av att skolan tillfälligt stängs. Det kan krävas flexibla lösningar för skolan, klassen eller de enskilda eleverna för att uppnå målsättningarna. De gällande läroplansgrunderna och egna läroplanerna i regionen eller skolan ger tillräckligt med rum för sådan flexibilitet. Elever som stannar hemma uppmuntras och handleds i att studera hemma i den mån deras krafter tillåter.

I 23 § lagen om grundläggande utbildning konstateras att ”När undervisning av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts såsom arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås, skall de förlorade arbetsdagarna ersättas genom att arbetstiden förlängs med högst sex dagar.” Att skolan stängs tillfälligt behöver alltså inte nödvändigtvis leda till att läsåret förlängs i slutet av perioden.

Ordnande av studentexamen

Studentexamensnämnden har en egen beredskapsplan för en pandemisituation och informerar om studentexamensärenden på sin webbplats.
Studentexamensnämnden

Ytterligare information från Utbildningsstyrelsen:
Överdirektör Petri Pohjonen, 040 348 7139