Toppkompetens genom professionellt samarbete

Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt för den finlandssvenska skolutvecklingen som pågår under åren 2012–2015. Tillsammans med utbildningsanordnarna, universiteten och övriga intressenter vill Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhetsenhet stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna. Samtidigt vill projektet skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan på en finlandssvensk nivå d.v.s. ett gemensamt och samarbetsinriktat ansvarstagande för de finlandssvenska skolornas utveckling mot toppkompetens. Målgruppen är alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i fasta Finland.

Bakgrunden till projektet är regeringens mål att göra finländarna till världens mest kompetenta folk före år 2020. En central utgångspunkt för att nå detta mål är den utbildningsmässiga jämlikheten. För att utbildningsmässig jämlikhet ska förverkligas bör alla barn garanteras goda förutsättningar för inlärning och de utbildningsmässiga skillnaderna bör minskas. Även om Finland internationellt sett har små skillnader i fråga om skolorna och hemmets socioekonomiska bakgrund kan man i de finländska PISA-resultaten observera en tilltagande ojämlikhet.

Den finlandssvenska skolans särdrag som presenteras i denna lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen utgör bakgrunden till projektet. De finlandssvenska eleverna uppvisar, i jämförelse med elever i finskspråkiga skolor, svagare inlärningsresultat i såväl nationella utvärderingar (Utbildningsstyrelsen) som i internationella undersökningar (bl.a. PISA). Även särdrag såsom skolornas storlek och tillgänglighet samt elevernas språkliga bakgrund och kulturella identiteter är några av de faktorer som bör beaktas i utvecklingsarbetet.

Projektets primära målsättning är att stödja utvecklandet av en professionell verksamhetskultur och stärka det pedagogiska ledarskapet. Målet är att skapa handlingsmönster för skoldirektörer och rektorer att engagera sin personal, ledningsgrupper och beslutsfattare i ett pedagogiskt och didaktiskt utvecklings- och läroplansarbete inom områden, ämneshelheter eller ämnen som i utvärdering av verksamheten konstaterats vara i behov av det. Produkten i projektet är en utvecklingsplan för kommunens skolväsende, i första hand grundläggande utbildning och förskola.

De sekundära målsättningarna i projektet baserar sig på de behov av utveckling som framkommer i lägesöversikten. Till dessa hör att förbättra elevernas läs- och skrivfärdigheter, utveckla undervisningen i det andra inhemska språket (finska) med betoning på t.ex. kommunikativa färdigheter och bedömning samt stärka intresset för och inlärningsresultaten i de naturvetenskapliga ämnena. Ämnesövergripande teman är elevernas motivation, attityder och intresse, samarbetet med hemmen, lärmiljö och IKT, undervisningsmetoder och arbetssätt, mångsidiga språkfärdigheter samt stöd för lärande och skolgång.

För mera information:

se projektets webbsida

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.10.2017