Stöd för det lokala arbetet

Utbildningsstyrelsen utarbetar läroplansgrunderna i nära samarbete och växelverkan med utbildningsanordnarna. Utbildningsstyrelsen råder utbildningsanordnarna och de skolor de ansvarar för att följa med det nationella läroplansarbetet och planera det lokala läroplansarbetet parallellt med det.

Vägkartan för läroplansarbetet 2012–2016 innehåller information om hur arbetet framskrider på nationell nivå, förslag om tidtabeller för det lokala arbetet samt gemensamma teman att fundera över och frågor som belyser dem. Det är bra att inleda diskussionen om bakgrunden till revideringen av läroplansgrunderna, målen och genomförandet i så god tid att själva revideringen kan genomföras utan brådska.

För att det lokala arbetet ska lyckas är det viktigt att från början skapa en positiv och öppen atmosfär som sporrar till engagemang samt strukturer som främjar det gemensamma arbetet. För att arbetet ska lyckas och kännas meningsfullt är det viktigt att alla har en uppfattning om de allmänna riktlinjerna och en helhetsbild av revideringen innan den detaljerade beredningen av de lokala läroplanerna inleds.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
22.06.2015