Ammatillinen koulutus

Toimintayksikön toimialaan kuuluvat ammatillinen peruskoulutus ja siihen valmentava koulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Toimintayksikön tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvaa koulutusta koskevista tutkinnon perusteista ja valmentavien koulutusten perusteista, valtionavustuksista, koulutuksen ja tutkintorakenteen kehittämisestä, tuloksellisuuden edistämisestä, koulutuksen järjestämisen seurannasta, kokeiluista, laadunhallinnasta, opiskelijahuollosta ja muusta opiskelun tuesta, oppimisympäristöjen ja oppilaitosten tietoyhteiskuntataitojen kehittämisestä, oppilaitosten kansainvälistymisen tuesta, maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksesta, opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista se strategisesta kehittämisestä.

Lisäksi toimintayksikön tehtäviin kuuluvat koulutus- ja tutkintotoimikunnat, tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu sekä tutkintojen viitekehyksiin liittyvät tehtävät. Toimintayksikkö vastaa yhteistyössä Hallintopalvelut-toimintayksikön kanssa tulossopimusten tekemisestä valtion ammatillisten oppilaitosten kanssa ja sopimusten seurannasta.

Toimintayksikön vastuulla ovat rakennerahastolain mukaiselle välittävälle toimielimelle kuuluvat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajaviranomaisen tuen myöntämiseen liittyvät tehtävät.

Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittämistä sekä asiat, jotka koskevat ammatillisten perustutkintojen, valmentavien koulutusten ja näyttötutkintona suoritettavien tutkintojen perusteiden sekä muiden normipäätösten ja suositusten valmistelua, kehittämistä, toimeenpanon tukemista ja toteuttamisen seurantaa sekä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämistä sekä niihin liittyviä valtioavustuksia, toimeenpanon tukea ja toteutumisen seurantaa.

Yksikkö käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat ammatillisen peruskoulutuksen toteuttamista oppisopimuskoulutuksena ja näytötutkinnon suoritamiseen valmistavaa oppisopimuskoulutusta, ammatillista erityisopetusta, kokeiluja, koulutuksen järjestäjien tukea ammatillisen koulutuksen laadunhallinnassa, tutkintotoimikuntien ohjausta, näyttötutkintojen toimeenpanoa ja oppilaitosten näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvien edellytysten selvittämistä.

Ennakointi

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia, ennakointimenetelmien ja ennakoinnin toimintamallien kehittämistä sekä ennakointitiedon käytön tukea. Yksikkö tukee Opetushallituksen tulevaisuustyötä ja strategista kehittämistä sekä edistää koulutustoimialan tietoperusteista päätöksentekoa. Lisäksi yksikkö vastaa koulutustoimikuntien hallinoinnista ja valmistelee koulutustoimikuntia koskevat asiat yhdessä muiden Opetushallituksen yksiköiden kanssa.

Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat virkakelpoisuuden tai ammattipätevyyden myöntämistä ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella, ulkomaisten tutkintojen vertailua suomalaisiin tutkintoihin ja tutkintojen viitekehyksiä. Yksikkö toimii Europassin, akateemisen tunnustamisen tiedonvaihdon ja ammattipätevyysdirektiivin kansallisena vastuu- ja tiedotuskeskuksena.

 

Yhteystiedot

Johtaja Anni Miettunen
puh. 0295 331 612

Sihteeri Sonja Klippi-Ryhänen
puh. 0295 331 530