Opetustoimen turvallisuusopas

Opetustoimen turvallisuusopas

huom. oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 edellyttämiä muutoksia opiskeluhuollon osalta päivitetään parhaillaan. Myös koululakeihin on tullut turvallisuutta koskevia uusia säädöksiä, jotka päivitetään sivustolle pian.

Ohjeita opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, kouluille ja oppilaitoksille

Turvallisuus on jokaisen asia

Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti.

Esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta koskevissa säädöksissä määritellään oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä koulujen ja oppilaitosten johdon sekä henkilökunnan kanssa suunnitella ja organisoida toiminta niin, että opetus ja oppiminen voivat toteutua turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä.

Myös oppilaat ja opiskelijat ovat omalta osaltaan vastuussa turvallisesta ympäristöstä. Erityisesti tämä nousee esiin ammatillisessa koulutuksessa, kun nuoret opiskelevat työtä tekemällä ja näin ollen ovat työntekijöitä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää noudattamaan työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää, turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Edellä mainitut periaatteet on hyvä kenen tahansa työntekijäksi kasvavan oppia jo nuorena.

Onnistuneen turvallisuuskulttuurin tunnusmerkki on, että jokainen sitoutuu omalta osaltaan riittävän vahvasti pitämään yllä turvallisuutta. Tuolloin johto on sitoutunut turvallisuusasioihin, turvallisuusasioiden hoito on organisoitu hyvin, turvallisuus on osa laadunvarmistusta ja turvallisuuskoulutus ja -opetus on hoidettu hyvin.

Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen on käytännön toimenpiteitä: Organisaation turvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla, uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusjärjestelyihin, henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, turvallisuudesta vastaavat suorittavat jatkuvaa valvontaa ja onnettomuustilanteiden varalta harjoitellaan.

Tämän Opetustoimen turvallisuusopas-verkkojulkaisun laatimisesta on vastannut Opetushallituksen asettama työryhmä, jossa edustettuina olivat seuraavat tahot: Suomen Ammatilliset Rehtorit ry, Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus,Pelastusopisto, Poliisihallitus ja Suomen Rehtorit ry. Asiantuntija-apua työryhmä sai myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnista.

Oppaan valmistuminen on osa jatkosuunnitelmaa, jonka sisäasiainministeriön 19.1.2009 asettama oppilaitosten turvallisuustyöryhmä esitti työnsä päättyessä. Opetustoimen turvallisuusoppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita koulutuksen järjestäjille ja rehtoreille turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen, perustella määräyksiä ja ohjeita sekä ohjata tiedon lähteille. Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Oppaassa käytetään termiä oppilas, ellei erityisesti tarkoiteta lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen) käytetään termiä koulutuksen järjestäjä. Muut oppaassa käytetyt termit määritellään oppaan osiossa Tukimateriaalit.

Muita Opetushallituksen aineistoja turvallisuuden edistämisestä

Oppilas ja opiskelijahuollon opas

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.04.2015