Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Pelastussuunnitelman toimeenpano

Kiinteistön käyttäjille on järjestettävä koulutusta pelastussuunnitelmaan kirjatuista toimintatavoista. Pelastussuunnitelmaan liittyviä harjoituksia tulee järjestää säännöllisin väliajoin. Harjoitusten kautta opitaan parhaiten kehittämään pelastussuunnitelman toimivuutta käytännössä.

Harjoituksia tulee olla oppilaitoksissa säännöllisin väliajoin. Harjoituksiin kannattaa kutsua myös välillä viranomaisia ja jonkin toisen koulun henkilöstöä ns. ”kumppanuuskoulutarkkailijoiksi”. Näin harjoituksista saadaan palautetta, jolla toimintaa voidaan kehittää parempaan suuntaan.

Pelastussuunnitelmassa on seuraavia teemoja, joista on hyvä järjestää koulutusta ja harjoituksia:

a) Vaara- ja uhkatilanteet

Paikallinen poliisi laatii yhdessä koulun johdon kanssa toimintaohjeet vaara- ja uhkatilanteita varten. Nämä ohjeet on tarkoitettu jaettavaksi ainoastaan koulun turvallisuusjohdolle. Ohjeet on laadittu koulujen turvallisuusjohdon sekä poliisin avuksi. Ohje auttaa uhkauksiin liittyvien suunnitelmien, toimintamallien ja tilannearvioiden tekemisessä. Ohjeiden kopiointi tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman sen poliisilaitoksen lupaa, jolta ohje on saatu. Poliisi huolehtii henkilöstön kouluttamisesta.

b) Ensiapu

Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. Ensiapukoulutuksen tulee kattaa ainakin tapaturmatilanteet ja hätäensiaputaidot.

c) Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksen tulee pitää sisällään alkupalojen sammutuksen sammutuspeitteellä, käsisammuttimella ja pikapalopostilla sekä koulutuksen oikean sammuttimen valitsemiseen eri palotilanteissa.

d) Turvainfo

Turvainfossa kerrotaan lyhyesti oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvät asiat. Info voi olla kirjallinen tai suullinen. Turvainfo suositellaan pidettäväksi jokaisen lukukauden alussa sekä erilaisten suurten tilaisuuksien yhteydessä.

Suullisessa turvainfossa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat:

  • kiinteistön osoite
  • kokoontumispaikat nopeaa poistumista varten
  • pelastustiet
  • lyhyt toimintaohje poistumisesta ja rakennuksen sisälle suojautumisesta.

Kirjallinen turvainfo on pelastussuunnitelmasta tehty tiivistelmä, jossa hätätilanteen toimintaohjeet esitellään pelkistetyin värikuvin ja lyhyin tekstein.

e) Turvakävely

Turvakävelyssä tutustutaan oppilaitoksen toimintaohjeisiin, tunnistettuihin riskeihin, kulkureitteihin, turvavälineisiin ja kokoontumispaikkaan. Kouluttaja kertoo ja kyselee koulutettavilta käytäntöön liittyvistä turvatoimista.

Koulutettavat tutustuvat rakennuksen turvallisuuskulttuuriin ja oppivat tunnistamaan riskejä ja toimimaan oikein erilaisissa hätätilanteissa. Kävelyssä voidaan myös mitata askeleitten määrää askelmittarilla.

f) Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus käydään läpi neljässä vaiheessa.

  1. Ensin käydään läpi tiedollinen osuus. Oppilaiden ja henkilökunnan pitää saada perustiedot esimerkiksi tulipalon leviämisvauhdista ja savukaasujen vaarallisuudesta.
  2. Toisessa vaiheessa opetellaan poistumaan ryhmittäin ja tehdään turvakävely.
  3. Kolmannessa vaiheessa harjoitellaan tilannetta, jossa kaikkien oppilaitoksessa olevien on poistuttava yhtä aikaa.
  4. Kaikista edellä mainituista vaiheista on ilmoitettu etukäteen. Neljäs vaihe on ”shokkiharjoitus”, joka tehdään yllätyksenä. Poistumistilanteessa opitaan toimimaan oikein, kun sitä harjoitellaan todenkaltaisessa tilanteessa.

g) Suojautumisharjoitus

Uhka- ja vaaratilanteissa joudutaan joskus suojautumaan mahdollisesti oppilaitoksen sisätiloihin. Harjoituksissa on hyvä testata äänievakuointi- eli turvakuulutuslaitteistoa ja lyhyiden toimintaohjeistusten antamista. On myös syytä tarkastaa, että kaikki toimivat annettujen ohjeiden mukaan. Ulkopuolisia tarkkailijoita ja kuulutusjärjestelmiä kannattaa käyttää. Harjoitusta koskevan palautteen keräämistä ja läpikäyntiä ei pidä unohtaa.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
09.08.2012