Perusteluonnokset

Lausunnoista myönteinen palaute opetussuunnitelman perusteille

Opetushallitus pyysi syyskuussa 2014 lausuntoa perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista 103 sidosryhmältä. Lausunnon antoi 128 suomenkielistä sekä 10 ruotsinkielistä tahoa. Lausuntojen joukossa oli 48 omaehtoisesti, ilman lausuntopyyntöä annettua lausuntoa, mikä osoitti laajaa kiinnostusta perustetyötä kohtaan.

Aikuisten perusopetuksen perusteista lausunto pyydettiin 27 sidosryhmältä ja lausuntoja saatiin 17.

Opetushallitus pyysi lausunnon antajia arvioimaan, miten hyvin perusteluonnokset vastaavat koulutuksen uudistumisen haasteisiin ja miten ne tukevat paikallista opetussuunnitelmatyötä.

Lausunnot olivat päälinjoiltaan erittäin myönteisiä. Perusteluonnosten katsottiin vastaavan hyvin koulutuksen kehittämistarpeisiin ja ottavan hyvin huomioon tulevaisuuden haasteet. Perusteiden nähtiin antavan riittävän vahvan ja samalla riittävästi järjestäjäkohtaista joustovaraa jättävän tuen paikalliselle opetussuunnitelmatyölle ja opetuksen järjestämiselle.

Lausuntopalaute on käsitelty perustetyön ohjausryhmässä 6.11.2014. Perusteluonnoksia on kehitetty lausuntojen sisältämien kehittämisehdotusten pohjalta ja uudet perusteluonnokset lähtevät 20.11.2014 Opetushallituksen johtokunnalle tutustumista varten. Johtokuntaa kuultuaan Opetushallituksen pääjohtaja päättää perustemääräysten antamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Opetushallituksessa on laadittu myös uudistuksen vaikutusten arviointi. Arviointiasiakirja on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.11.2014.

Perusopetus

Valtaosa lausunnonantajista arvioi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vastaavan koulutuksen kehittämisen haasteisiin erittäin hyvin. Perusteiden suuria linjoja pidettiin onnistuneina ja aidosti tulevaisuuteen suuntautuvina. Nähtiin, että yhteiskunnan ja osaamistarpeiden muutos sekä keskeiset kansalliset kehittämisstrategiat on otettu huomioon. Erityistä kiitosta saivat perusteiden painotukset, jotka nostavat näkyviin

  • kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun näkökulmat
  • tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kysymykset
  • yhteiskunnan kulttuurisen, kielellisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen moninaisuuden
  • hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kysymykset
  • työelämän muutoksen, yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen sekä
  • digitaalisen muutoksen ja tieto- ja viestintäteknologian roolin.

Lausunnon antajat arvostivat myös oppimisen ja oppijan näkökulman vahvistamista, mikä ilmenee oppimiskäsityksessä, ajattelun ja oppimisen taitojen merkityksen korostamisena, oppimisen arvioinnin linjauksissa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnan perusteiden määrittelyssä. Se näkyy myös oppiaineiden kuvauksissa.

Suurin osa lausunnonantajista näki perusteiden tukevan hyvin paikallista työtä ja opettajan työtä. Rakennetta pidettiin toimivana ja tekstiä ymmärrettävänä. Ohjauksen nähtiin olevan riittävän konkreettista, mutta jättävän samalla riittävästi joustoa ja väljyyttä paikalliseen työhön.

Perusteiden valmisteluprosessia kiitettiin avoimuudesta ja aidosta dialogisuudesta. Uudistus on perustunut yhdessä tekemiseen ja eri vaiheissa annettuja kommentteja on otettu perusteluonnosten kehittämisessä hyvin huomioon. Lausunnonantajat arvioivat, että opetussuunnitelman perusteet on valmisteltu huolellisesti.

Lausunnot sisälsivät myös kehittämisehdotuksia. Suuriin linjoihin ei enää toivottu muutosta, mutta esimerkiksi kulttuurikasvatuksen merkitystä, ihmisoikeuskasvatusta, sukupuoleen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä näkökulmia, oppilaiden osallisuutta ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kirjastojen roolia oppimisympäristöinä ehdotettiin vielä vahvistettavan. Lisäksi oli lukuisia pienempiä täydennysehdotuksia ja ehdotuksia esimerkiksi sanavalinnoista.

Lisäopetus

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskeva palaute oli kokonaisuudessaan kiittävää. Lisäopetuksen perusteiden nähtiin rakentuvan hyvin perusopetuksen perusteiden varaan, mutta olevan silti selkeästi oma kokonaisuutensa. Perusteiden katsottiin tukevan aiempaa paremmin lisäopetuksen järjestämistä. Perusteiden vahvistamista pidettiin tärkeänä, sillä lisäopetuksella katsotaan olevan merkittävä tehtävä jatko-opintojen edellytysten vahvistajana, elämänhallinnan tukijana ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Erityisesti kiitettiin lisäopetuksen opiskelijoiden oman aktiivisen roolin ja opiskelijakohtaisen suunnittelun merkityksen esiin nostamista. Myönteistä palautetta tuli myös opinto-ohjauksen keskeisestä roolista sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja oppimisen arvioinnin aiempaa tarkemmasta ohjeistamisesta. Yhteistyö muiden oppilaitosten ja työelämän sekä opiskelijoiden huoltajien kanssa nähtiin tärkeänä onnistumisen edellytyksenä. Lausunnot sisälsivät muutamia kehittämisehdotuksia, jotka liittyivät mm. oppimisen arviointiin, opiskelijan rooliin, vammaisten nuorten opiskelumahdollisuuksiin sekä koulujen yhteistyön kehittämiseen.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen perusteluonnoksen keskeiset linjaratkaisut saivat lausunnonantajilta erittäin myönteisen palautteen. Perusteiden katsottiin olevan ehyt ja looginen kokonaisuus. Ne rakentuvat hyvin oppivelvollisten perusopetuksen perusteiden varaan ja ottavat samalla hyvin huomioon aikuisten perusopetuksen erityisen luonteen ja tehtävän. Perusteiden arvioitiin ottavan oikealla tavalla huomioon kohderyhmän aikuisuuden, moninaiset kieli-, kulttuuri- ja katsomustaustat sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kotoutumisprosessin vaiheet. Hyvänä pidettiin sitä, että perusteet kattavat aikuisten perusopetuksen kokonaisuudessaan ja sisältävät myös opetuksen alkuvaiheen. Lausunnot sisälsivät jonkin verran perusteluonnosten yksityiskohtia koskevia kehittämisehdotuksia. Aikuisten perusopetuksen perusteiden katsottiin sekä antavan tukea että tuovan selkeyttä ja ryhtiä paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

Perus- ja lisäopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 19.9.–15.10.2014

Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla. Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto.

Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoilla olevat perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnokset

Perusopetuksen luonnokset

Luvut 1–12 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 1–2 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 3–6 (pdf)
Opetus vuosiluokilla 7–9 (pdf)

Perusopetuksen tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteereitä täydentävät kuvaukset (pdf)

Lisäopetuksen luonnos

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet (pdf)

Aikuisten perusopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 22.9.–15.10.2014

Opetushallitus on lähettänyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla.

Opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoilla olevat aikuisten perusopetuksen perusteluonnokset

Luvut 1-7 (pdf)
Opetus aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa ja varsinaisessa vaiheessa, luvut 8-9 (pdf)

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
16.01.2015