Genomförande av grunderna för de yrkesinriktade grundexamina inom den grundläggande yrkesutbildningen

Guiden riktar sig till anordnare av grundläggande yrkesutbildning, läroanstaltsledningen, lärare och arbetslivets representanter. Guiden är indelad i två delar: författningar och föreskrifter om de yrkesinriktade grundexamina och genomförandet av grunderna för grundexamina. Guiden utgör ett stöd vid anordnadet av utbildning som grundar sig på de yrkesinritade grundexamina och vid genomförandet av grunderna.


År:
2016

ISBN:
978-952-13-6240-8 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2016:1

ISSN:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen: