Q-KULT-verktyget för analys av läroanstaltens organisationskultur

Stöder er organisationskultur kvalitetsledningen?

“Kvalitetskultur (Q-KULT)” är ett verktyg med vilket yrkesläroanstalter kan utvärdera sin organisationskultur. Verktyget har utvecklats inom ramarna för ett Leonardo da Vinci-projekt. I projektet deltog sex partners från fem europeiska länder. Verktyget utvecklades utgående från ett antagande att alla läroanstalter har någon form av specifik, individuell ”kultur” som också kan bedömas utifrån sina särskilda kännetecken, och som är relaterad till (på ett sätt som eventuellt inte har definierats) skolans kvalitetsledningssystem. Sex utbildningsanordnare i Finland har gjort pilotförsök med verktyget och utifrån detta bearbetat det ursprungliga Q-KULT-verktyget och dess anvisningar.

Huvudfrågan är: vilket inflytande har skolans specifika organisationskultur på hur ett kvalitetssystem implementeras och/eller vidareutvecklas? Det är tänkbart att skolans kvalitetsledningssystem gynnas av skolans organisationskultur, men också att den samma kulturen begränsar användningen av kvalitetsledningssystemet. Därför är det bra att känna till vilken organisationskultur som finns vid läroanstalten.

Denna handbok har som mål att beskriva hur Q-KULT-verktyget kan användas i läroanstalterna. Q-KULT-verktygets analysblankett är bifogad till den handbok.

År:
2017

ISBN: 978-952-13-6356-6 (pdf)

Serie: Guider och handböcker 2017:2b

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska, finska

Publikationen:

Sammandragtabell: Excel-sammandragtabell
Online-verktyget: http://q-kult.eu/tool/