Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu – ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu

Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosina 2017 ja 2018.

Hakuaika 22.12.2016 klo 12.00 - 13.2.2017 klo 16.15.

Opetushallitus käynnistää perusopetuksen järjestäjille suunnatun avustushaun kieltenopiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävien kehittämishankkeiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Haku liittyy Uusi peruskoulu –ohjelman kieltenopetusta koskevaan kokeiluun. Avustusta voivat hakea perusopetuksen järjestäjät, perusopetuksen järjestäjien muodostamat alueelliset verkostot tai perusopetuksen järjestäjien koordinoimat verkostot, joissa on mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä.

Avustuksen hakeminen tehdään sähköisellä hakulomakkeella opetuksen järjestäjän nimissä.

Hakuaika 22.12.2016 klo 12.00 - 13.2.2017 klo 16.15

 

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.