Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen valtionavustukset ovat nyt haettavissa!

Opetushallituksesta on nyt haettavissa valtionavustuksia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistämiseen 2017 – 2018. Hakuun on käytettävissä kaikkiaan 525 000 euroa. Määräraha on viime vuosina vakiintunutta tasoa.

Kuten aiemminkin, tuettavien hankkeiden tulee vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kansainvälisyysvalmiuksien saamiseen. Haun tavoitteissa nämä valmiudet ja niitä tukeva toiminta sidotaan opetussuunnitelman perusteisiin ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:en, jonka toteuttamiseen kansallisella tasolla Suomi on sitoutunut. Tuettavissa hankkeissa tulisi erityisesti paneutua tutkimaan ja viemään käytäntöön Agendan kohtaa 4.7, joka liittyy globaalikasvatukseen. Lisätietoja ks. esimerkiksi http://yk.fi/node/479 ja http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf.

Opetushallituksen hakutiedotteessa 17/2017 (linkki) on kuvattu yksityiskohtaisemmin, millaisia avustuksia on haettavissa. Haun päättymispäivämäärä on 31.5.2017. Hakutiedotteessa on ohjeet hakemusten toimittamisesta.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset hankkeiden rahoittamisesta heinäkuun alkuun mennessä.

Muuta huomattavaa

Hakija voi olla vain opetuksen järjestäjä, siis useimmiten kunta tai yksityinen koulutuksen järjestäjä. Myös yliopistojen harjoittelukoulut ovat hakukelpoisia.

Kv-valtionavustusta myönnetään korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan omaosuus on siis vähintään 20%. Koordinointihankkeita rahoitetaan tälläkin kertaa ainakin yksi. Koordinointihankkeen omaosuus on vähintään 5%.

Hankesuunnittelun tueksi suositellaan tälle sivulle linkitettyjä oppaita, jotka löytyvät myös www.POLKKA.info -sivuilta. Kannattaa tutkia Opetushallituksen ja CIMON laatimaa kansainvälisen toiminnan laatusuositusta ja Kotikansainvälisyysopasta sekä koordinointihankkeissa laadittuja hyvän hankkeen kriteereitä. Koulut kehityskumppaneina -julkaisusta voi saada ideoita sekä hankkeiden sisältöön että käytännön toteutukseen.

Lisätietoja

Hausta antaa lisätietoja opetusneuvos Paula Mattila os. paula.mattila(at)oph.fi, puh. 029 533 1144. Nyt kun opetussuunnitelmat uudistuivat ja globaalikasvatuksen rooli on vahvistunut, kannattaa panostaa kansainväliseen kehittämiseen – kysy ja ehdota!

Raportointi ja muu hankehallinta

Kesällä 2016 myönnettyjen avustusten väliselvitykset annetaan 3.6.2017 mennessä. Näihin uusiin selvityksiin saadaan käyttöön sähköiset lomakkeet, jotka toimivat samalla periaatteella kuin uudistuneet hakulomakkeet. Hakujärjestelmä lähettää hakijan yhteyshenkilöille muistutuksen selvityksen antamisesta.

Vanhojen ja uusien hankkeiden ohjausta varten suunniteltua materiaalia löytyy samasta infolaatikosta, kts. erityisesti Hyvän hankkeen kriteerit.

Muistattehan hyvien käytäntöjen julkaisemisen portaalit, POLKKA.info -kv-hankkeille, OPH:N Hyvät käytännöt kaikelle koulutukseen liittyvälle kehittämiselle.

Vuoden 2016 kv-valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Opetushallituksen käyttöön 400 000 euroa peruskoulujen ja lukioiden kv-toiminnan kehittämiseen vuonna 2016. Opetushallitus järjesti avustusten haun ajalla 2.-31.5.2016.

Opetushallitus teki päätökset myönnettävistä valtionavustuksista 1.7.2016 ja lähettänyt tiedon hakijoille 5.7.2016 sähköisessä hakujärjestelmässä. Avustuksen saajien luettelo on ladattavissa oheisesta Lisää aiheesta -laatikosta.

Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 91, joista kaksi koski kansallista koordinointia. Hakemusten määrä oli selvästi edellisvuotista suurempi ja hakijoista huomattavan moni oli uusi. Hakemusten laatu oli pääosin hyvä ja ne edustavat monipuolista kv-toimintaa. Valitettavasti vain osaa hakemuksista voitiin tukea kokonaismäärärahan ollessa aiempaakin pienempi (500 000 euroa 2014, sitä ennen 800 000 - 1 000 000 euroa). Useita hyviä hakemuksia jätettiin rahoituksetta, koska ne ovat saaneet kv-valtionavustusta jo useana aiempana vuonna.

Kv-koordinointi ja kansallinen kv-kehittäminen jatkuu Tiina Sarisalmen ja Nina Hansénin vetovastuulla OPH-yhteistyössä (mm. ops-tuki, POLKKA-sivut, kv-tapaamiset, ruotsinkielisten hankkeiden ohjaus).

Päättynyt kv-haku toteutettiin ensi kertaa Opetushallituksen uusien sähköisten lomakkeiden avulla. Niiden toiminnallisuuteen on selvästi oltu tyytyväisiä.

Kehityskumppanuutta oppimassa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuden rakentamiseen?

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen. Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2012 ja kumppanuushankkeiden aktiivivaihe oli lukuvuosi 2013–2014. Tulosten kokoaminen ja arviointi sekä julkaisun tekeminen ajoittuivat lukuvuoteen 2014–2015.

Hankkeessa pohdittiin, mitä yhdenvertainen kehityskumppanuus on, millä ehdoin se voi onnistua, miten vaikeuksia kohdataan ja millaisia kehitysvaiheita eli portaita kehityskumppanuuden rakentamisessa on. KOMPPI-hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu palvelee globaalikasvatuksen osalta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se tukee peruskoulujen ja lukioiden globaalikasvatushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Koordinointia, polkkaa ja kansainvälisyystapaamisia

Opetushallitus tukee kolmea kansainvälisyyden koordinointihanketta vuoden 2017 loppuun. Koordinointihankkeet ovat Opetushallituksen yhteistyökumppaneita omilla tehtäväalueillaan:

POLKKA-hankkeen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden sivustoa. Sen vetäjät ovat Tiina Sarisalmi Orivedeltä, Eija Ruohomäki Oulusta ja Nina Hansén Kokkolasta (ruotsinkieliset sivut). Hankesivut ovat osoitteessa www.polkka.info.

Yleissivistävän koulutuksen mentoriohjelma on muuntunut opetussuunnitelmauudistuksia tukevaksi, globaalikasvatukseen paneutuvaksi GLOPS-hankkeeksi, jota edelleen vetää Tiina Sarisalmi. Hankesivut (wordpress.com).

Ruotsinkieliset kv-hankkeet jatkavat koordinaattorina Nina hansé . Det finns en helt svenskspråkig version av www.polkka.info, värt att kolla. Ruotsinkielisissä hankkeissa yhdistetään kv-toimintaa ja oppimisympäristöjen kehittämistä; sivut ovat www.larmiljoer.fi.

Kaikissa koordinointihankkeissa kootaan edelleen myös nyt rahoitettuja erillishankkeita yhteen ja koordinaattorien johdolla, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, vahvistetaan hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Samalla verkotetaan yksittäisiä kv-hankkeita ja niiden toimijoita kansallisesti ja alueellisesti. Keskeinen työkalu ovat erilaiset tapahtumat, joista alla.

Kv-tapahtumia 2017

Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet toteuttavat viidennen kerran kevättreffit kansainvälistäjille. Tällä kertaa tavataan Kuopiossa torstaina 20.4.2017. Teemana on Kansainvälisyys ja muutosagenttius. http://www.polkka.info/tapahtumat.html.

Alustavana tietona vuoden 2017 kv-syyspäivät: isäntäkaupunkina on Helsinki joka yhdessä Opetushallituksen kanssa kutsuu yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjiä tapaamiseen 9.-10.10.2017. Tietoa tilaisuudesta tulee POLKKAAN alkukesästä.