Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vuoden 2017 suoritearvioiden tarkistaminen koskien oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta

Mikäli opetuksen järjestäjä (kunta, kuntayhtymä, yksityinen) katsoo tarpeelliseksi muuttaa syksyllä 2016 antamiansa suoritemääräarvioita vuodelle 2017 perusopetukseen valmistavasta opetuksesta ja aikuisten perusopetuksesta, opetuksen järjestäjä voi hakea muutosta ja ilmoittaa uudet suoritemääräarviot vuoden 2017 perusopetukseen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausista ja aikuisten perusopetuksen kurssien lukumääristä opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.8.2017 mennessä webropol -lomakkeella. Opetuksen järjestäjää pyydetään muutoksen tarpeellisuutta arvioidessaan huomioimaan, onko kyse oleellisesta muutoksesta, koska vuoden 2019 rahoituksessa otetaan huomioon joka tapauksessa vuoden 2017 suoritemäärän toteuman ja arvion erotus.