Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavista mittareista.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Yksityisten koulutuksen järjestäjien arvonlisäverojen korvaamista koskeva muutosehdotus

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliksi, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2018 alusta lukien. Esitykseen sisältyy muun muassa yksityisille koulutuksen järjestäjien arvonlisäverojen korvaamista koskeva muutosehdotus. Jatkossa arvonlisäverot korvattaisiin ns. euro-eurosta periaatteen mukaisesti eli arvonlisäverokorvaus perustuisi viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisiin maksettuihin arvonlisäveroihin. Järjestäjälle korvattaisiin arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista. Lakiehdotus tultaneen vahvistamaan kesällä 2017. Kustannustietoja kysyttäessä vuodelta 2017 yksityisen koulutuksen järjestäjän tulee varautua siihen, että ne pystyvät antamaan toteutuneista maksetuista arvonlisäveroista tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot, eli tieto ei jatkossa voi enää perustua arvioon. Vuoden 2017 arvonlisäverotietoja käytettäisiin varainhoitovuoden 2019 arvonlisäverokompensaation perusteena.