Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

Koulutustarpeiden määrällinen ennakointi

Opetushallituksen ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen määrällisistä tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin.

Ennakoinnissa tarkastellaan pitkän aikavälin työvoiman tarpeita eri näkökulmista:

  • työvoiman kysynnän muutoksina toimialoittain ja ammattiryhmittäin,
  • ammateista poistuvan työvoiman määränä ja avautuvina työpaikkoina (työelämän kysyntä),
  • työelämän edellyttäminä aloittajatarpeina (avautuviin työpaikkoihin tarvittavat koulutettavien määrät),
  • nuorille suunnatun koulutuksen aloittajamäärinä.

Siirryttäessä uuden työvoiman kysynnästä aloittajatarpeisiin otetaan huomioon tekijöitä, jotka liittyvät tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä koulutuksen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen.

Uusimmissa ennakointituloksissa käsitellään työvoiman kysynnän kehitystä kaudella 2008–2025 ja niihin pohjautuvia koulutuksen aloittajatarpeita kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Koulutustarpeet on ilmaistu aloittajatarpeina, jotka on tuotettu opintoaloittain ja koulutusasteittain ammatillisesti suuntautuneesta nuorten koulutuksesta. Pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarve-ennakointiin käytetään Opetushallituksessa kehitettyä Mitenna-laskentamallia.

Osaamistarpeiden ennakointi eli laadullinen ennakointi

Osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan. Tuotettua ennakointitietoa hyödynnetään niin ammatillisen kuin korkeakoulutuksenkin sisällöllisessä kehittämisessä. Alakohtaisissa ennakoinneissa käytetään valtakunnallisessa VOSE-projektissa kehitettyä ennakointimallia. Ennakointeja tehdään vuosittain 2–3. Ennakoitavia aloja valitessaan Opetushallitus ottaa huomioon koulutustoimikuntien näkemykset eri osaamis- ja toimialojen ennakointitarpeista ja kuulee myös muita sidosryhmiään.

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointityö

Osaamistarpeiden ennakointi on yksi Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmille asetetuista tehtävistä. Sillä tuotetaan tietoa siitä, millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan ja millaisten tietojen, taitojen ja osaamisen tulisi nousta esiin koulutuksessa ja tutkintojärjestelmässä. Tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi. Tulokset kerrotaan esimerkiksi tulevaisuudessa tarvittavien osaamisten kuvauksina.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä, ennakointiryhmien työtä linjaavasta ohjausryhmästä sekä ennakointiryhmiä täydentävistä määräaikaisista asiantuntijaryhmistä. Opetushallitus on nimennyt jäsenet Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmiin nelivuotiskaudeksi 1.1.2017 - 31.12.2020. Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa ja kehittää koulutustoimikunnissa tehtyä työtä sekä mahdollistaa valtakunnallisella tasolla tapahtuvan koulutuksen ja työelämän vuoropuhelun ja sen kehittämisen.

Ennakointiryhmiin nimetyt jäsenet ja varajäsenet

Lisätietoja antavat:
yksikön päällikkö, opetusneuvos Kari Nyyssölä, puh. 029 533 1159, ja asiantuntija Riitta Radnia, puh. 029 533 1179,

Julkaisuja

Osaamistarveraportteja

Taustaselvityksiä

Lisämateriaalia