Examen i undervisningsförvaltning

Examen i undervisningsförvaltning togs i bruk år 1993. Examen är avsedd för dem som arbetar inom utbildningsförvaltningen och för dem som har för avsikt att söka sig dit. Examen är ett sätt att visa tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning som förutsätts av rektorer inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, yrkesinriktade vuxenutbildningen, den fria bildningen och den grundläggande konstundervisningen enligt 2 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Examen i undervisningsförvaltning omfattar 15 studiepoäng. I examen ingår följande innehållsområden:

1. grunder i offentlig förvaltning,
2. allmän förvaltning och kommunalförvaltning
3. utbildningsförvaltning,
4. personalförvaltning,
5. ekonomiförvaltning,

Examen består av två delar (A och B) som avläggs genom skriftliga förhör. Del A behandlar innehållsområdena 1 och 2 och del B innehållsområdena 3, 4 och 5.

Innehållsområdena 3, 4 och 5 kan även avläggas som andra delprestationer i samband med vissa examensförberedande utbildningar i enlighet med vad examinatorn godkänner. De övriga delprestationerna kan vara skriftliga eller muntliga prov, uppsatser, utredningar, kurs- eller seminariearbeten, om vilka avtalats med examinatorn, eller andra delprestationer som fullgörs såsom yrkesprov.

Examinatorerna är tjänstemän som Utbildningsstyrelsen har utsett för uppgiften. Avläggandet av examen kan påbörjas när som helst.

Examen är avgiftsbelagd. Avgiften per tentamen är 87 euro och intyget kostar 28 euro. Vanligast är två tentamenstillfällen, vilket gör totalt 212 euro.

Utbildningsstyrelsen anordnar utbildning som förbereder för examen i undervisningsförvaltning (kurs i undervisningsförvaltning). Kursen i undervisningsförvaltning är avgiftsbelagd. Kurser ordnas några gånger om året närmast under sommaren och under semestertiderna. De skriftliga förhören och andra delprestationer kan avläggas i samband med utbildningen. Information om kursen i undervisningsförvaltning ges i Utbildningsstyrelsens utbildningskalender på adressen www.oph.fi/koulutus/kalenteri.

Också vissa andra aktörer anordnar kurser som förbereder för examen i undervisningsförvaltning. Avläggande av lämplig, tillräckligt omfattande kurs med godkänt vitsord kan ersätta en del av examen.

Svenskspråkiga examinander: för närmare information och examen, kontakta vänligen Annika Westerholm, tfn 029 533 1221,

 

Examensmaterial

Offentlighet och dataskydd inom undervisningsväsendet (pdf)

OBS! Boken är delvis föråldrad speciellt gällande sekretessbestämmelser i anknytning till specialundervisningen. Lagen om den grundläggande utbildningen ändrades år 2010.

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa - Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön

Den fjärde förnyade upplagan av handledningen Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa (2013) har inte översatts till svenska. Handledningen kommer att uppdateras våren 2014, efter att propositionerna om arbetsro och delaktighet samt elev- och studerandevård (RP 66 och 67/2013) har antagits. Riksdagen behandlar propositionerna under höstsessionen 2013. Den uppdaterade handledningen kommer att översättas till svenska.
Man kan läsa om de ändringar som ingår i den nya upplagan av handledningen om offentlighet och dataskydd i
- regeringens proposition om stöd till elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (RP 109/2009)
- kulturutskottets betänkande KuUB 4/2010 och den av riksdagen godkända lagen (642/2010)
- regeringens proposition gällande den s.k. Sora-lagstiftningen inom yrkesutbildningen och högskoleutbildningen (RP 164/2010)
- kulturutskottets betänkande KuUB 14/2010 och de av riksdagen godkända lagarna (951–956/2011)

Propositionerna och betänkandena finns på svenska på riksdagens webbplats www.eduskunta.fi och lagarna i Finlands författningssamling på adressen www.finlex.fi

Kommunala arbetsgivare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer