17.12.2015

Poikien kannustaminen parempiin oppimistuloksiin on tasa-arvotyötä

Blogikirjoitus 17.12.2015

Liisa JääskeläinenOpetushallitus julkaisi viime viikolla oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi perusopetuksessa. Oppaan peruslähtökohtina ovat uusitut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden toimeenpano alkaa 1.8.2016 ja jotka velvoittavat sukupuolitietoiseen opetukseen, ja vuoden 2014 lopussa uudistettu tasa-arvolaki, joka velvoittaa peruskoulutkin toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintaan.

Perusopetuksen tasa-arvo-opas tuo esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita sekä ohjaa lievittämään sukupuolittuneisuutta ja segregaatiota. Opas kannustaa lisäämään ymmärtämystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta häirinnästä ja häirinnän ehkäisykeinoista.

Sosiaalisessa mediassa on alkanut liikkua railakkaitakin väitteitä siitä, että opas sivuuttaa peruskouluikäisten poikien tasa-arvo-ongelmat. Tämä ei pidä paikkaansa.

Sukupuolten epätasa-arvosta kärsivät Suomessa sekä naiset (esimerkiksi johtajuus, palkkaus) että miehet (esimerkiksi vanhemmuus, elinikä), enemmän kuitenkin naiset. Kansainvälisesti arvioiden Suomi kuuluu tasa-arvon kärkeen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Eurooppalaisen tasa-arvoindeksin mukaan (asteikolla 0–100) Suomen arvo on 72,7, kun EU:n keskiarvo on 52,9. Mittari mittaa sukupuolieroja (työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys) molempiin suuntiin eli myös miesten eroa suhteessa naisiin. Suomessa suurimpia ongelmia on koulutusalojen ja sitä kautta työelämän ja tulojen segregoituminen sukupuolen mukaan.

Peruskouluikä on tärkeä elämänvaihe, jossa asenteet, arvot sekä omaa tulevaisuutta koskeva tahto ja vastuu alkavat vakiintua. Opasta valmistelleen työryhmän näkemyksen mukaan aidosta tasa-arvosta hyötyvät kaikki oppilaat, tytöt ja pojat sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat oppilaat. Lähtökohtaisesti perusopetuksen tulee tukea yhdenvertaisesti kaikkien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Sukupuolitietoisessa opetuksessa pedagogin katse kohdistuu siis ensisijaisesti yksilöön.

Tasa-arvotilanteen hahmottamiseksi kokonaisuutena ja rakenteellisten muutostarpeiden identifioimiseksi on välttämätöntä seurata ja tarkastella tyttöjä ja poikia myös ryhminä.

Oppaassa kiinnitetään huomiota siihen, että peruskouluiässä tyttöjen ja poikien osaamis- ja hyvinvointiprofiileissa on selkeitä eroja. Huoli poikien opiskelumotivaatiosta ja lähes kautta linjan tyttöjä heikommista oppimistuloksista peruskouluaikana on aiheellinen ja oikeutettu. Oppimistulosten eroja selittää osittain tyttöjen ja poikien eritahtinen kypsyminen. Oppaassa kannustamme kouluyhteisöjä pohtimaan, "ymmärretäänkö peruskoulussa tyttöjen ja poikien kypsymisen eritahtisuutta ja osataanko se ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä", "sosiaalistuvatko pojat peruskoulussa 'vapaamatkustajuuteen', kun heitä ei kannusteta ponnistelemaan tai he syystä tai toisesta eivät opi ponnistelemaan" sekä "miten pojat voisivat olla sekä hyväksyttyjä poikaporukoissa että ahkeria ja menestyviä oppilaita". Suomessa tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Ero vastaa noin puolentoista vuoden opintoja.

Oppaassa todetaan myös, että "poikien joukossa on selvästi enemmän oppilaita, joiden koulumenestys ei vastaa heidän senhetkistä osaamispotentiaaliaan". Toisin sanoen peruskoulussa monet pojat alisuoriutuvat. Tämä on vakava ongelma etenkin, jos ja kun se jatkuu myöhemmässä opiskelussa ja työelämässä. Ainakin osittain ongelmaa voidaan lievittää työtapojen, oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja -verkostojen monipuolistamisella. Rohkaiseva esimerkki tästä on poikien hyvä suoriutuminen ylioppilaskirjoitusten englannin kielen kokeessa - pojat kirjoittavat pitkästä englannista enemmän laudatureja kuin tytöt.

Oppaassa todetaan myös, että pojilla on oppimisvaikeuksia sekä erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia enemmän kuin tytöillä. Jos lukivaikeuksiin ei tartuta varhain, oppimisongelmat kumuloituvat helposti. Pojilla on myös tyttöjä enemmän tarkkavaisuuden ongelmia. Sekä tehostettua että erityistä tukea saavista oppilaista kaksi kolmasosaa on poikia. Tämä kertoo siitä, että poikien vaikeudet otetaan tosissaan. Tytöillä yliedustettuina olevat ongelmat alkavat usein vasta murrosiässä ja ne liittyvät tunne-elämän häiriöihin kuten masentuneisuuteen.

Yksinäisyys on pojilla suurempi ongelma kuin tytöillä. Kouluterveyskyselyn (2015) mukaan 11 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tytöistä arvioi olevansa ilman yhtään läheistä ystävää. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista pojista kolmanneksella ei ollut yhtään läheistä ystävää. Yksin jääminen vaikuttaa koulunkäyntiin monin tavoin.

Oppaassa todetaan, että "tasa-arvon edistämistä on pohtia, johtuvatko poikien oppimisvaikeudet ja suurempi tuen tarve koulun käyttämästä pedagogiikasta vai joistain muista sen toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyvistä seikoista. Mikä poikien oppimiskulttuurissa ylläpitää alisuoriutumista?"

Perusopetuksen tasa-arvotyöllä voidaan ratkaista monenlaisia tasa-arvo-ongelmia. Tyttöjen ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden tasa-arvon parantaminen ei ole pois poikien oppimistulosten parantamiseen satsaamisesta. Kaikki nämä näkökulmat mahtuvat sukupuoli- ja tasa-arvotietoiseen kouluun.

Tasa-arvotyö ei ole nollasummapeliä.

Liisa Jääskeläinen
opetusneuvos, Opetushallitus

Liisa JääskeläinenAidosta tasa-arvosta hyötyvät kaikki oppilaat, tytöt ja pojat sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat oppilaat. Lähtökohtaisesti perusopetuksen tulee tukea yhdenvertaisesti kaikkien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Lue lisää

Kommentit (9)

17.12.2015 17:29  Ritva Jakku-Sihvonen  
Hyvä, että opas on laadittu. Tasa-arvokasvatus edellyttää yksilöllistä oppilaiden kohtelua. Poikien ja tyttöjen ongelmat ovat seuraamusta enimmältään ympäröivän yhteiskunnan segregoitumisesta. Tasa-arvon parantamiseksi koulussa voidaan tehdä paljon, mutta vastuullista toimintaa edellytetään myös muilta yhteiskunnan toimijoilta ja kasvattajilta! Liisan kontribuutio on hyvä!
20.12.2015 10:34  jyri hasa  
Oppaassa mm. väitetään, että naisilla on enemmän tasa-arvo-ongelmia. Minkälaiseen tilastolliseen vertailuun väite perustuu? Lisäksi opas väittää poikien saavan huonommalla osaamisella samoja numeroita kuin tytöt. Miten tuo on linjassa opetushallituksen aiempien tutkimusten, joissa päädyttiin päinvastaisiin tuloksiin, kanssa?
20.12.2015 18:51  Miesten tasa-arvo ry  
Surkea opas. Poikien leimaaminen koulutuksen vapaamatkustajiksi ei ole kannustavaa. Lisäksi väärän tiedon levittäminen kouluarvostelussa tapahtuvasta sukupuolisyrjinnästä on täysin edesvastuutonta. On virkamiesetiikan ja hyvä hallintotavan vastaista sivuuttaa poikien tasa-arvo-ongelmista kertovat tutkimukset.

Raukkamaista jättää kritiikki julkaisematta ja vastuu kantamatta.
21.12.2015 16:02  Miesten tasa-arvo ry  
"Oppaassa todetaan, että "tasa-arvon edistämistä on pohtia, johtuvatko poikien oppimisvaikeudet ja suurempi tuen tarve koulun käyttämästä pedagogiikasta vai joistain muista sen toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyvistä seikoista. Mikä poikien oppimiskulttuurissa ylläpitää alisuoriutumista?""

Pohdiskeluksi se sitten jääkin. Tyttöjen ongelmiin "löydetään" syitä koulujärjestelmästä ilman tutkimuksiakin, poikien kohdalla edes tutkimustieto ei kelpaa todisteeksi syrjinnästä. Tästäkin olisi yllin kyllin tutkimusaineistoa olemassa, mutta nepä on päätetty oppaan laatineen työryhmän toimesta sivuuttaa. Tajuatteko lainkaan, mille se vaikuttaa, kun tutkimustietoa ei huomioida?

Kun passiivimuodossa vain kohotetaan kädet pystyyn ongelmien edessä, se tarkoittaa sitä, ettei mitään edes aiota tehdä tilanteen korjaamiseksi. Miksipä tehdä mitään, kun kaikesta voi aina syyttää poikia?
22.12.2015 11:20  Johanna Hautakorpi  
Kuten Liisa Jääskeläisen blogissa kerrotaan, oppaassa käsitellään monipuolisesti erilaisia tasa-arvokysymyksiä, eikä yksiin ongelmiin tarttuminen tarkoita sitä, että suljettaisiin silmät toisilta.

Oppimistulosten arviointien ja kouluarvostelun osalta (s. 20) oppaassa käydään tiiviisti läpi se tosiasia, että arvostelu ei ole tutkimusten mukaan samanlaista tytöillä ja pojilla. Ensinnä, kouluarvosanat näyttävät määräytyneen erilaisin perustein. Sitten todetaan, että pojat saavat usein parempia arvosanoja kuin heidän osaamisensa edellyttäisi. Lisäksi nostetaan esiin, että yhden tutkimuksen mukaan pojilta vaaditaan enemmän osaamista matematiikassa ja tytöiltä äidinkielessä, jotta he saavat saman arvosanan.

Oppaassa korostetaan, että sukupuolitietoinen arviointi tarkoittaa, että arviointi on tasapuolista, eikä perustu opplaan sukupuoleen tai sukupuoleen liitettyihin stereotypioihin.
26.12.2015 16:37  Ville Vartija  
On erittäin surullista, että opetushallitus tasa-arvoistamisen sijaan jatkaa poikien sortamista perättömillä "naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet" tyylisillä huuhaa tilastoilla ja jättää poikien ongelmien tutkimisen vähemmälle huomiolle.

Todellisuudessa monella miespuolisella olisi paljon potentiaalia korkean opiskelun menestykseen, mutta minkäs teet kun naispuolinen opettaja ei ymmärrä miehen tapaa opiskella ja leimaa siitä arvosteluun "oppilas on jälkeen jäänyt, lukiohäiriöinen ja heikko". Hakisitko niillä papereilla lukioon tai yliopistoon?

Opettushallitukselle risuja lahjaksi misandriasta.
30.12.2015 22:55  Jani  
Miten olisi miesten lukumäärän kasvattaminen opettajistossa? Kannustinohjelmilla tai vaikka kiintiöillä? Tätäkin on tutkittu, mm.Thomas Dee, 2006, ja todettu että opettajan sukupuoli vaikuttaa positiivisesti saman sukupuolen oppilaiden tuloksiin. Ei siis liene täysin sattumaa että Suomessa poikien koulumenestys on viimeisen 30 vuoden aikana systemaattisesti pudonnut samaan aikaan kun naisten osuus perusopetuksen opettajakunnassa on kasvanut, ja on nyt 73 prosenttia.
21.5.2016 11:54  Satu Laurel  
Pitkällä tähtäimellä pojat, tulvat miehet ovat heikoilla myös tämän Ruotsalaistutkimuksen mukaan, jossa etenkin loppuvuodesta syntyneet pojat jäävät tavallista enemmän varhaiseläkkeelle ja ADHD yliedustuskin havaittiin. http://yle.fi/uutiset/ruotsalaistutkimus_loppuvuodesta_syntyneet_paatyvat_muita_useammin_ennenaikaiselle_elakkeelle/8888312

Ongelmaan olisi helppo ratkaisu: jaetaan luokat syntymäajan mukaan. Useimmissa kouluissa on useita saman luokka-asteen luokkia. Miksei näitä voisi järjestää iän perusteella? Uskon että tästä olisi paljon hyötyä monen eri tasa-arvokysymyksen kannalta.
26.8.2017 12:05  Tomi  
Kun kerran miehet ovat kiistattomasti (siis kiistattomasti elämänlaatua ja tyytyväisyyttä mittaavien tilastojen ja kyselyjen mukaan) huono-osaisempi sukupuoli, miten on mahdollista, että naiset kohtaavat enemmän tasa-arvo-ongelmia?

Tällaiset väärät premissit vaivaavat koulutuksen parissa puuhavia feministejä ja siksi koululaitos on koko ajan mennyt syrjivämpään suuntaan. Nykyään suomalainen koululaitos onkin Pisan mukaan kaikkein epätasa-arvoisin tutkituista - vuodesta riippuen - noin 40-70 maasta (jotka kaikki eivät kuulu OECD:hen toisin kuin blogisti luulee).

Samalla tavalla tätä sukupuolten häivyttämistä ei ole osattu ajatella kuin tyttöjen kannalta. Toki varmaan on niin, että jotkut pojatkin voivat siitä hyötyä. Suurin osa pojista kuitenkin joutuvat elämään maailmassa, jossa miehen rooli on tiukasti rajattu ja kielteiset stereotypiat estävät monien "naisammattien" menetyksekästä hoitamista. On vastuutonta kertoa pojille, että he kelpaavat tyttöjen tapaan mihin vain. On myös vastuutonta väittää, että tytöt katsoisivat esimerkiksi naisellisesti pukeutuvia poikia muuten kuin säälien ja halveksien. Koulu ei tätä asiaa pysty muuttamaan.

Parikymmmentä vuotta olen näitä asioita seurannut mediasta ja kuullut pojiltani. Olen tullut siihen tulokseen, että kaikkia uudistuksia pitäisi välttää, kunnes jollain ihmeellä varmistetaan, että poikien huonoa menestystä korjataan oikeista lähtökohdista ja poikien maailmaa ymmärtäen.

Tutkimusten mukaan "keskimääräisen pojan" menestystä haittaa ennen kaikkea tyttöjä hitaampi kehittyminen, murrosiän osuminen lukion kynnykselle ja ylikin, miesopettajien (esikuvien ja mentoreiden) puuttuminen, syrjivät opettajat ja paremmin tytöille sopivat käytännöt luokkahuoneissa. Näin niinku vinkkinä. Tai, no, mitä minä tässä urputan ikään kuin uskoen, että joku muuttuisi.

Kymmenisen vuotta sitten päätinkin, että seuraavan kerran äänestän, kun löydän puolueen tai edes yhden ehdokkaan, joka aidosti haluaa puuttua poikien - ja koko Suomen - tulevaisuutta uhkaavaan poikien laiminlyömiseen.

Taitaa käydä niin, että en enää koskaan äänestä.

Onneksi omista pojista tuli lopulta hienoja ihmisiä. Toinen on jo muuttanut ulkomaille ja toinen vain odottaa opintojen valmistumista tehdäkseen saman, harjoittelijana hän jo olikin Saksassa. Vaikka ulkomaille muutto toisaalta surettaa, saavathan ainakin lapsensa tasa-arvoisempaan kouluun.

PS. Poikien ja miesten syrjäymiskehitys ja tasa-arvokuilun leveneminen selittänee suuren osan synnytysten vähenemisen. Karman laki: jos teet väärin, se kostautuu.

PPS. WEF:n Gender Gap -indeksi ei mittaa tasa-arvoa, vaikka otsikko niin väittää ja blogisti niin luulee. Jos haluaa tietää, mitä se mittaa, kantsii lukea metodologiaosio. Alkupalana voin kertoa, että kyseisen "tutkimuksen" mukaan tasa-arvo terveydessä toteutuu paremmin Venäjällä kuin Ruotsissa. Venäjällä naisilla on terveitä vuosia noin 12 enemmän kuin miehillä, Ruotsissa 2. Kukaan muu kuin feministi ei voi tuosta päätellä, että Venäjä on tuossa suhteessa tasa-arvoisempi.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kolme plus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .