28.9.2015

Turvapaikanhakijoiden kotoutuminen on myös koulutuksen haaste

Blogikirjoitus 28.9.2015

Leena NissiläEuroopassa on meneillään iso muuttoliike. Suomeen on tullut tässä kuussa turvapaikanhakijoita kaksi kertaa niin paljon kuin koko viime vuonna yhteensä. Kaikkiaan turvapaikkapäätöstä odottavia on tänä vuonna tullut jo yli 14 000, joista noin 20 % on alaikäisiä. Yksin tulleita alaikäisiä on tänä vuonna jo lähes tuhat.

Koulutus on paras keino auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan. Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena Suomessa on antaa muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, näin myös turvapaikanhakijalapsilla.

Maahanmuuttajat osana koulutusjärjestelmää

Suomessa maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja aikuiset osallistuvat samoihin koulutuksiin kuin ikätasoisensa kantaväestökin heti, kun heillä on siihen riittävät kielelliset ja muut valmiudet. Näiden valmiuksien takaamiseksi annetaan tarvittaessa valmistavaa opetusta tai koulutusta.

Esi- ja perusopetuksen yhteydessä on mahdollista järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana oppilaalla on tavoitteena saavuttaa sellaiset kielelliset ja muut valmiudet, että hän voi integroitua esi- tai perusopetukseen. Lukiokoulutuksen yhteydessä on mahdollista järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa maahanmuuttajataustaisten kielelliset ja muut tarpeet on huomioitu siten, että on olemassa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta, oppilaan oman äidinkielen opetusta, oman uskonnon opetusta sekä muuta opiskelun tukea.

Myös ammatillisessa koulutuksessa maahanmuuttajat voivat opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä. Vieraskieliset opiskelijat voivat saada myös opetusta omassa äidinkielessään. Lisäksi maahanmuuttajille voidaan antaa tarvittaessa tukiopetusta eri aineissa. Opetussuunnitelman perusteissa ei määrätä opetuksen järjestelyistä, vaan niistä voidaan päättää oppilaitoskohtaisesti tarpeen ja resurssien mukaan.

Aikuisten maahanmuuttajien koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien työelämässä tarvitsema koulutus sekä jo hankitun ammattitaidon säilyminen pyritään turvaamaan. Tavoite on, että ulkomailla suoritetut tutkinnot, opinnot ja työkokemus ovat pohjana koulutuksen suunnittelulle ja täydentämiselle Suomessa.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat koulutusten hankinnasta. Koulutukseen ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinotoimistoissa. Opetushallitus on antanut aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen opetussuunnitelman perusteet.

Aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella lisäksi aikuiskoulutuksen eri muodoissa, kuten aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa, aikuisten ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Työnjako maahanmuuttoasioissa

Maahanmuuttoasioita Suomessa ohjaa valtioneuvosto ja asioita valmistellaan erityisesti hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ministeriryhmässä. Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto huolehtii yksittäisten henkilöiden maahantuloon, maastapoistumiseen, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyvistä asioista. Rajavartiolaitos ja poliisi vastaavat rajatarkastuksesta, henkilöllisyyden ja matkareitin selvittämisestä sekä lupa-asioista. Ulkoministeriön vastuulla on viisumipolitiikka ja oleskelulupahakemusten vastaanotto. Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii työvoiman maahanmuutosta, kotouttamisen ohjauksesta sekä aikuisten maahanmuuttajien kotouttavasta koulutuksesta osana työvoimapoliittista koulutusta. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii myös Kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia maahanmuuton parissa toimivien asiantuntijoiden tiedonsaannista sekä kotouttaminen.fi-infosivuston ylläpidosta.

Koulutukseen ja kansalaistoiminnan edistämiseen liittyvistä asioista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnilla on puolestaan paikallistason yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Opetushallituksella on kansallisena koulutuksen kehittämisvirastona vastuu maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisestä ja huolehtii muun muassa seuraavista tehtävistä: opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden antaminen, valtionosuusjärjestelmän tietojen keruu ja laskentapalvelut, valtionavustusten jakaminen, vähälevikkisen oppimateriaalin tuottaminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus, tutkintojen tunnustaminen ja vertailu sekä informaatio-ohjauksen antaminen.

Vapaaehtoistyöllä merkittävä rooli

Eri-ikäisten maahanmuuttajien kotoutumista voidaan edesauttaa myös monenlaisen vapaaehtoistoiminnan avulla. Kun maahan muuttaa lyhyen ajan sisällä mittava joukko ihmisiä, hallinto ei pysty vastaamaan tarpeeseen riittävän nopeasti, jolloin vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu entisestään. Suomen ja ruotsin kielen opetusta tarjoavat myös monet järjestöt, esimerkiksi Luetaan yhdessä -verkosto järjestää kielenopetusta eri puolilla Suomea erityisesti maahanmuuttajanaisille ja toiminnan laajentuessa tarvitsee koko ajan uusia opettajia. Yksin tulleita nuoria voi puolestaan tukea vaikkapa kansainvälisen Plan-järjestön Matkalla-hankkeessa.

Leena Nissilä
Opetusneuvos, vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -yksikön päällikkö, Opetushallitus

Leena NissiläKoulutus on paras keino auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan. Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena Suomessa on antaa muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Lue lisää

Kommentit (10)

28.9.2015 21:16  Maria Porola  
Olisiko ideaa järjestää myös televisioon suomenkielen opetusta eri tasoisina kursseina, onhan muidenkin kielten kursseja ollut aika-ajoin. Jos varsinaisille kielikursseille joutuu jonottamaan kuukausitolkulla, olisi pienikin alku tyhjäkäyntiä parempi.
1.10.2015 14:35  Leena Keskitalo  
Kaikki kotona olevat halukkaat MIEHET mukaan opettamaan suomea, se on todella hauskaa, palkitsevaa ja hyödyllistä toimintaa. Luetaan yhdessä -ryhmiä voi perustaa vastaanottokeskuksiin MONTA, kun vain opettajat löytyvät! Itse opetan maahanmuuttajia, mutta voisin opettaa myös turvapaikanhakijoita. He kaikki aloittavat samalta tasolta, se on helpompaa opettajalle. :)
2.10.2015 22:25  Päivi Kujanpää  
Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella olisi tässä kohtaa tuhannen taalan paikka. Sopii yhtä hyvin alakouluun, kuin aikuisille. Mahdollistaa pätevän opetuksen tarjoamisen. Oppituntien tallentaminen mahdollistaisi myös kertaamisen. Toivottavasti tämä huomioidaan ja otetaan käyttöön. Hyviä etäopetuskokemuksia on jo paljon. Asiatietoa lisää mm. www.etaopetus.fi -sivustolta.
6.10.2015 21:10  Kaija Kumpukallio  
Lukioon on tullut nuoria, joiden suomen taito ei vielä riittäisi lukiosta suoriutumiseen. Vuoropuhelua lukioon valmentavan koulutuksen ja lukioiden välillä tulisi lisätä.
8.10.2015 10:02  Ville Lintervo  
Komppaan Päiviä etäopetuksen suhteen. Laajentaisin tämän koskemaan myös maahanmuuttajan henkilökohtaisessa käytössä jo olevaa mobiiliteknologiaa, jota voisi helposti hyödyntää kanavana.
11.10.2015 06:57  Eira Korpinen  
Kiinnittäminen huomiota myös lähipedagogiikkaan. Miten luotaisiin mahdollisuudet aitoon kohtaamiseen, jossa käytetään niitä vahvuuksia, joita maahanmuuttajilla on? Yhteinen kieli löytyy taiteesta, musiikista, liikunnasta ym.
16.10.2015 12:05  Anja Rosenström  
Olisi kyllä hyvä ettei suomen kieltä (kirjoitetaan erikseen) opeta muut kuin kyseisen kielen opettamiseen koulutettu henkilö. Varmastikin tulos olisi paljon parempi. Tiedän että tämä kommentti aiheuttaa närää, mutta niin vain on realiteetti ettei opetustyö ole kenen tahansa hallittavissa. Olen itse opettanut suomen kieltä ja viestintää 35 vuotta ja jäin nyt eläkkeelle syyskuun alussa.
9.11.2015 09:26  Heidi Sharma  
Villen kommenttiin liittyen: tätä ollaan jo hyödynnettykin. Esimerkiksi ilmaisena iPhone-ja tablet-sovelluksena toimiva WordDive tarjoaa turvapaikanhakijoille kolme suomen kielen alkeiskurssia vapaaseen käyttöön. http://www.worddive.com/fi/kielikurssit/suomea-maahanmuuttajille
24.1.2016 11:15  Anita  
Olen kyllä sitä mieltä, että suomen kielen opetus on todellakin jätettävä ammattilaisten käsiin - siis suomen kielen opettajien. Suomalaiset luulevat, että kieltä opetetaan vain toistamalla kuultua. Kielioppia ei tavallinen kansalainen osaa opettaa ja sitä tarvitaan.
24.1.2016 11:22  Liisa Kantola  
Vai että etä-opetusta!!! Kyllä oppiminen onnistuu parhaiten lähiopetuksena; tarvitaan kontaktia. Voihan sitä pintatasolle päästä, muttei sillä pitkälle pötkitä. Luin muuten e-kirjan nimeltä Suomalaista kotouttamista: suomen kielen opettajan kenttäkokemuksia. Siitä näki, että kotouttaminen on kaikenlaisten "yrittäjien" rahankeruujärjestelmä. Opettajina ulkomaalaistaustaisia venäläisiä (halvalla), jotka eivät pohjimmiltaan tunne Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria eivät kieltä muuten kuin kirjoja tenttimällä. Puuttuu paljon. Konsulttiyritykset eivät tiedä höppäsen pöläystä opettamisesta eikä muista asioista - tarjouksia tehdään kyllä paperille niin että OPH:n ohjeet ja vaatimukset näkyvät. Sen jälkeen on ihan sama vaikke kotouttamiskurssi onnistukaan. Valituksia tulee TE-keskuksille, muttei se johda mihinkään, koska alhaiset tarjoukset ovat mannaa; ne ovat menneet läpi eikä myönnetä mitään. Ovatkohan pääkaupunkiseudulla pidettävät kotouttamiskurssit samanlaisia, koska alhaiset hinnat houkuttelivat antamaan kurssit epämääräisille konsulttiyrityksille.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus viisi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .