23.3.2016

Koulujen järjestyssäännöt kaipaavat tarkennusta

Opetushallituksen lehdistötiedote 23.3.2016

Opetushallitus on julkaissut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on koulujen työrauhapaketista antamassaan mietinnössään esittänyt, että Opetushallitus valmistelee ohjeellisen järjestyssääntömallin kuntia varten. Koska koulujen olosuhteet vaihtelevat ja koska järjestyssääntöjen laatiminen on sinänsä tärkeä prosessi, Opetushallitus on päätynyt yhtenäisen järjestyssääntömallin sijasta ohjeisiin järjestyssääntöjen laatimisesta.

Ohjeissa kuvataan järjestyssääntöjen laatimisessa huomioon otettavia seikkoja sekä esitetään perusopetuksen osalta esimerkkiluettelo asioista, joista järjestyssäännöissä voidaan määrätä. Esimerkkiluetteloa voidaan soveltaa myös lukion ja ammatillisen oppilaitoksen järjestyssääntöjä laadittaessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. Jokainen opetuksen järjestäjä päättää järjestyssääntöjen tarkemmasta muodosta ja sisällöstä sekä niiden päivittämisestä uusien ohjeiden mukaisiksi.

Järjestyssääntöjen laadinnassa tulee huomioida positiivisuus, osallisuus ja prosessi

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ohje suosittaa, että järjestyssääntöjen kohdat muotoillaan positiivisiksi toimintaohjeiksi kieltojen sijasta. Oppilaiden velvollisuuksien vastapainona esille tuodaan myös oppilaan oikeudet. Tärkeää on, että järjestyssäännöistä ilmenee, mitkä osat ovat velvoittavia ja mitkä suosittavia.

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Kaikille oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen valmisteluun, mikä myös sitouttaa oppilaita sääntöihin ja tekee ne tunnetuiksi oppilaille. Ennen järjestyssääntöjen hyväksymistä tulee koulun oppilaskuntaa kuulla. Oppilaiden lisäksi on tärkeää osallistaa myös opettajat, muu henkilökunta ja huoltajat järjestyssääntöjen laatimiseen.

Järjestyssääntöjen laatiminen on tärkeä prosessi. Valmisteluvaiheen lisäksi valmiista järjestyssäännöistä tulee tiedottaa ja säännöt tulee pitää kaikkien nähtäville. Tulee suunnitella, miten uusille oppilaille, koulun henkilökunnalle ja vanhemmille tiedotetaan säännöistä. Järjestyssääntöjen sisältöä tulee tarkastella säännöllisin väliajoin.

Kännyköitten täyskielto ei ole mahdollinen

Erityisesti mobiililaitteiden kuten kännykän käytöstä koulussa on keskusteltu vilkkaasti julkisuudessa. Mobiililaitteita käytetään laajasti opetuksen tukena. Toisaalta ne kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme esimerkiksi yhteydenpitovälineinä. Järjestyssäännöissä mobiililaitteiden häiritsevä käyttö voidaan kieltää opetuksen aikana. Yksittäistapauksessa häiritsevään käyttöön voidaan puuttua välitunneilla ja muina opetuksettomina aikoina, jos laitetta käytetään häiritsevästi esimerkiksi kiusaamiseen. Koko koulupäivän kestävä mobiililaitteiden käyttökielto puuttuu Opetushallituksen mielestä liiallisesti oppilaiden perusoikeuksiin kuten sananvapauteen, eikä siksi ole mahdollinen.

Ohjeeseen ja Opetushallituksen verkkosivuille on kerätty perusopetuksen oppilaan keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet, jotka koulu voi halutessaan linkittää koulun verkkosivuille ja järjestyssääntöihin.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Lakimies Laura Francke, puh. 029 533 1303,

Järjestyssääntöihin liittyvä lainsäädäntö

Opetushallitus on laatinut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

FacebookTwitterYouTube