5.5.2015

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuollossa on eroja

Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lehdistötiedote 5.5.2015

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhuoltotyö painottuu yksittäisten opiskelijoiden asioiden hoitamiseen yhteisöllisen työn jäädessä vähemmälle.

Tulokset selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen syksyllä 2014 toteuttamasta tiedonkeruusta, johon vastasi 323 lukiota (82 %) ja 133 ammatillista oppilaitosta (90 %).

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä oli selkeitä eroja. Lukuvuonna 2013–2014 psykologipalveluja oli käytettävissä 75 prosentissa lukioista ja 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Kuraattoripalveluja oli käytettävissä 79 prosentissa lukioista ja 72 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista. Lääkäripalvelut puuttuivat 7 prosentilta lukioista ja 11 prosentilta ammatillisista oppilaitoksista.

Viime syksynä voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi oikeudet psykologi- ja kuraattoripalveluihin myös toisen asteen opiskelijoille. Osa tiedonkeruun kysymyksistä koski lukuvuotta 2013-2014 ja osa opiskeluhuollon järjestämistä 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien velvoitteiden mukaan.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kartoitettiin nyt kolmannen kerran. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat seuranneet koulujen ja oppilaitosten hyvinvointipalvelujen kehitystä vuodesta 2006 lähtien.

Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus vaihtelee

Palveluiden saatavuus oli parantunut erityisesti lukioissa jo ennen uuden lain voimaan tuloa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukuvuonna 2013–2014 oli vain hieman parempi kuin kahta vuotta aiemmin. Psykologipalveluja oli saatavilla 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, kuraattoripalveluja 72 prosentissa. Lääkäri oli saatavilla 70 prosentissa oppilaitoksista lukuvuonna 2013–2014. Palvelujen saatavuus ammatillisissa oppilaitoksissa ei kuitenkaan yltänyt lukuvuoden 2007–2008 tasolle.

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset erosivat toisistaan erityisesti psykologipalvelujen saatavuuden suhteen. Lukioista 17 prosenttia ja ammatillisista oppilaitoksista jopa 40 prosenttia ilmoitti, ettei oppilaitoksella ollut käytettävissään lainkaan psykologinpalveluja lukuvuonna 2013–2014.

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ei liikene aikaa

Uudessa laissa määritellään ensisijaiseksi työmuodoksi yhteisöllinen opiskeluhuolto. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat lain mukaan kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät yhdessä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Eniten yhteisölliseen työhön käyttivät aikaa rehtorit. Reilu kolmannes ammatillisten oppilaitosten (39 %) ja kolmannes lukioiden (32 %) rehtoreiden opiskeluhuoltoon käyttämästä työajasta kohdistui yhteisölliseen työhön. Kuraattorit käyttivät noin viidenneksen opiskeluhuollon työajastaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Terveydenhoitajat ja lukiossa toimivat psykologit käyttivät kymmenesosan ja ammatillisten oppilaitosten psykologeista vain 5 % työajastaan. Lääkärit eivät tällä hetkellä osallistu kyselyn mukaan lainkaan oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

Opiskeluhuollon ohjausryhmät hakevat muotoaan

Elokuussa 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuollon monialainen ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Ohjausryhmien toiminta on vasta muotoutumassa. Ammatillisista oppilaitoksista lähes viidennes vastasi, ettei opiskeluhuollon ohjausryhmää ole vielä järjestetty. Lukioista yhdeksän prosenttia oli vastaavassa tilanteessa.

Opiskelijoiden ateriaraha riittämätön

Opiskelijalla on toisen asteen koulutuksessa päätoimisissa opinnoissa oikeus maksuttomaan ateriaan. Suurin osa ammatillista peruskoulutusta antavista oppilaitoksista antoi opiskelijoille ateriarahan työssäoppimisjaksolla.

Suuressa osassa oppilaitoksia (42 %) ateriarahan määrä oli kuitenkin alle neljä euroa. Noin 80 % oppilaitoksista antoi alle kuusi euroa ateriarahaa. Kahdeksan euroa tai enemmän annettiin vain viidessä (4 %) oppilaitoksessa. Raha on useimmiten liian pieni kattamaan oppilaitoksen ulkopuolista ruokailua.

Lisätietoa TEAviisarista

TEAviisari tuottaa valtakunnallista, paikallista ja koulukohtaista tietoa peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. TEAviisari tukee koulujen ja oppilaitosten sekä kuntien kehittämistyötä sekä mahdollistaa tietojen vertailun kuntien ja oppilaitosten välillä.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus, puh. 029 533 1167
Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus, puh. 029 533 1181
Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1244
Asiantuntija Kirsi Wiss, THL, puh. 029 524 7705
Asiantuntija Vesa Saaristo, THL, puh. 029 524 7749

TEAviisari ja perustaulukot

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhuoltotyö painottuu yksittäisten opiskelijoiden asioiden hoitamiseen yhteisöllisen työn jäädessä vähemmälle.

 

FacebookTwitterYouTube