3.6.2016

Lukioiden kehittämisverkosto uudistamaan lukiokoulutusta

Opetushallituksen mediatiedote 3.6.2016

Opetushallitus on valinnut lukioiden kehittämisverkostoon 84 lukiota. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaa.

- Lukio tarvitsee pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja toiminnan uudistamista, jotta se vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Kokeiluja aloitetaan lukion pedagogiikassa ja uusien oppimisympäristöjen käytössä. Lukion ja korkea-asteen yhteistyötä lisätään, ja opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja jo lukion aikana. Ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista lisätään. Parhaat kokemukset toimivat pohjana lukion tulevaisuuden kehittämistyölle, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen toivoo, että käynnistyvissä lukion kokeiluissa tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa muuttuu jatkossa pysyväksi toimintatavaksi ja osaksi koko lukion toimintaa.

- Opiskelijoille rakennetaan joustavampia opintopolkuja lukiosta korkea-asteelle. Opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja jo lukion aikana ja etsiä itselleen mieluista koulutusalaa. Näen tässä paljon mahdollisuuksia koko lukiokoulutuksen kehittämiselle, toteaa Grahn-Laasonen.

Kehittämisverkoston kokeiluissa pedagogiikkaa kehitetään mm. osallisuutta, vuorovaikutusta, laaja-alaista osaamista sekä oppiainerajat ylittävää oppimista tukevaksi. Suunnitelmissa on uusien oppimismenetelmien ja oppimisen organisoitumisen tapojen kehittäminen. Arviointia monipuolistetaan itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Oppiaineita integroivaa tiimityöskentelyä tapahtuu opettajien ja opiskelijoiden välillä pienempinä kokonaisuuksina ja läpi lukio-opintojen.

Opiskeluympäristöjä kehitetään esimerkiksi luomalla uusia ja vahvistamalla olemassa olevia alueellisia toimintarakenteita lukioiden ja korkeakoulujen sekä työelämätoimijoiden yhteistyölle. Korkeakouluyhteistyössä suunnitellaan lukio-opintojen integroimista akateemisiin opintoihin ja eri alojen kurkistuskursseja. Yritysten kanssa tehdään toiminnallista yhteistyötä. Opiskelussa vahvistetaan kaikkialla tapahtuvaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista. Yhteiset sähköiset toimintaympäristöt laajentavat myös kansainvälistä verkostoitumista.

Lukioiden toimintakulttuuria kehitetään mm. vahvistamalla opiskelijalähtöisyyttä ja pedagogista johtamista. Opiskelijat ovat aktiviisesti mukana kehittämistyössä ja toimintaympäristöjen suunnittelussa. Opiskelijat toimivat ohjaajina eri oppiaineiden opiskelussa. Alueellista kehittämistyötä vahvistetaan pitkäjänteisellä työskentelyllä, yhteisillä koulutuksilla ja sähköisillä toimintaympäristöillä.

Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Työskentely käynnistyy syksyllä 2016 valtakunnallisella seminaarilla. Toimintaa ja verkoston jatkoa arvioidaan vuonna 2018.

Verkosto, erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille. Lukioiden kehittämisverkostoon haki 165 lukiota. Myös kaikki valtakunnalliseen kehittämisverkostoon valitsematta jääneet lukiokoulutuksen järjestäjät ja lukiot voivat osallistua alueellisiin tilaisuuksiin ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Verkostoon valitut lukiot

Lisätietoja
Opetushallituksessa:
johtaja Jorma Kauppinen, , 029 533 1091
opetusneuvos Tiina Tähkä, , 029 533 1331
johtaja Gun Oker-Blom, , 029 533 1138 (ruotsinkielinen koulutus)

Opetus- ja kulttuuriministeriössä:
erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), , 044 269 3113

Opetushallitus on valinnut lukioiden kehittämisverkostoon 84 lukiota. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaa.

 

FacebookTwitterYouTube