8.4.2015

Näyttötutkinnoilla on vaikutusta

Opetushallituksen lehdistötiedote 8.4.2015

Suomessa on järjestetty näyttötutkintoja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimus osoittaa, että näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

Näyttötutkintojen vaikuttavuudesta tehdyn tutkimuksen mukaan työmarkkinallinen vaikutus eriytyy kolmella tavalla. Yli puolella näyttötutkinnon suorittaneista työmarkkina-asema säilyy ja vahvistuu (verraten myönteinen stabiili ryhmä). Noin kolmanneksella asema paranee huomattavasti verrattuna tilanteeseen ennen näyttötutkinnon suorittamista (nettohyötyjäryhmä) ja noin viidennes kokee edelleen ainakin ajoittaista työttömyyttä (epävakaa ryhmä).

Opetushallitus tilaaman tutkimuksen näyttötutkintojen vaikuttavuudesta erityisesti työmarkkinoilla toimimiseen toteuttivat Leena Viinamäki Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Asko Suikkanen, Arto Selkälä ja Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Julkaisu sisältää myös katsauksen näyttötutkintojärjestelmän historiaan.

Tutkinnot parantavat työmarkkina-asemaa

Näyttötutkinnon suorittaneiden tulokehitys on ollut myönteinen erityisesti niillä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon melko hiljattain. Tulomuutokset todentavat näyttötutkintojärjestelmän merkittävyyden suomalaisilla työmarkkinoilla. Näyttötutkinnosta hyötyvät erityisesti naiset ja nuoret, joiden työmarkkina-asema paranee ja ansiotaso kehittyy myönteisesti.

Vaikka Suomen taloustilanne on heikentynyt, on näyttötutkinto säilyttänyt ja jopa parantanut yhteiskunnallista merkittävyyttään. Taloustilanteen heikkeneminen ei heijastu tutkinnon suorittaneiden tulokehitykseen negatiivisesti. Näyttötutkintojärjestelmä on tulosten mukaan hyvin sopeutunut nopeaan yhteiskunnalliseen muutokseen.

Koulutus, ikä tai näyttötutkinnon suorittamismaakunta eivät vaikuta siihen, kuka jää työttömäksi tutkinnon jälkeen. Sen sijaan tutkinnon jälkeinen työttömyys selittää tilastollisesti erittäin merkitsevästi selvityksen aikaista työttömyyttä riippumatta tutkintoa edeltävästä työttömyydestä, koulutuksesta tai iästä. Työllistymisvaikeuksia selittävät etenkin työssäkäyntialueen sekä näyttötutkinnon alan heikko työmarkkinatilanne.

Työelämätaidot kehittyvät vahvasti

Näyttötutkinnon suorittaminen on lisännyt erityisesti niitä taitoja, jotka työantajat kokevat tärkeiksi osaamisalueiksi työelämässä. Tämä kertoo siitä, että näyttötutkintojärjestelmä tunnistaa hyvin työelämän keskeiset tarpeet ja vastaa niihin oikeansuuntaisesti. Näyttötutkinnot ovat kehittäneet erityisesti työmenetelmien hallintaa, työprosessien suunnittelu- ja kehittämisvalmiuksia sekä osaamista yhdistää kädentaidot ja teoriatieto.

Maahanmuuttajille sopiva tutkintomuoto

Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu käytännönläheisyys, mikä soveltuu hyvin erilaisille oppijoille ja erilaiset oppimisedellytykset omaaville henkilöille. Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomana näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa parhaimmillaan erilaisille ryhmille, kuten maahanmuuttajille, oivallisen mahdollisuuden tavalla tai toisella hankkimansa ammatillisen osaamisensa todentamiseen. Näyttötutkinnosta saatu tutkintotodistus voi toimia porttina suomalaisille työmarkkinoille suomalaisin tutkintotodistuksin.

Vastaus tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Näyttötutkintojärjestelmä on kokonaisuudessaan työelämälähtöinen, minkä tutkimustulokset vahvistavat. Muun muassa työttömyysuhan alaisille ja työttömille näyttötutkinto tarjoaa yhden ratkaisun osaamisen kehittämiseen ja työmarkkinoilla toimimiseen.

Yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla toimiminen edellyttää jatkuvasti muuttuvaa ja monimuotoistuvaa osaamista. Osalla toimialoista on työvoimapulaa ja osalla ylitarjontaa. Näyttötutkintojärjestelmällä on optimaalisesti toteutuessaan edessään loistava tulevaisuus työelämäläheisenä ammatillisen osaamisen kustannustehokkaana hankkimis-, päivittämis- ja dokumentointimuotona.

Julkaisu verkossa

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Seppo Hyppönen, puh. 029 533 1071
Opetusneuvos Anne Liimatainen, puh. 029 533 1293

Suomessa on järjestetty näyttötutkintoja jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimus osoittaa, että näyttötutkinto lisää suorittajansa ammattiosaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 

FacebookTwitterYouTube